Show simple item record

dc.contributor.advisorΘεοδοσίου, Μάριος
dc.contributor.authorΣολέα, Ειρήνη
dc.contributor.otherSolea, Irene
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-12
dc.date.accessioned2016-09-12T08:30:33Z
dc.date.available2016-09-12T08:30:33Z
dc.date.copyright2016-06
dc.date.issued2016-09-12
dc.identifier.otherMBA/2016/00470el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2588
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή παρουσιάζει ένα marketing plan για το μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό JCI Lemesos ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους Μη Κυβερητικούς Οργανισμούς Νεολαίας στην Κύπρο, για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να αυξήσει το brand awareness και να προσελκύσει νέα μέλη. Ο εθελοντής του JCI Lemesos θα είναι 18-40 χρονών, από αστική περιοχή, συνήθως single ή χωρίς παιδιά, με μεσαίο προς υψηλό εισόδημα και ενδιαφέρον προς το networking για προσωπικούς ή/ και επαγγελματικούς σκοπούς. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι παρέες μέσα στον οργανισμό, αφού είναι δυσκολότερο να τα παρατήσουν οι εθελοντές – μέλη μιας ομάδας. Θα πρέπει να διατηρούνται καλές σχέσεις με τους τοπικούς και διεθνείς φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου του οργανισμού. Το JCI Lemesos μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των παρόμοιων οργανισμών αναδεικνύοντας τον συνδυασμό των στοιχείων που τον κάνουν μοναδικό (δυνάμεων): μεγάλο φάσμα ηλικιών (δέχεται νέους μέχρι 40 ετών), έλλειψη πολιτικού/ θρησκευτικού προσανατολισμού, έλλειψη επαγγελματικού περιορισμού (δηλαδή αποδοχή μόνο συγκεκριμένου αριθμού ατόμων από συγκεκριμένα επαγγέλματα), διεθνής δικτύωση, πολλαπλά επίπεδα ωφελημάτων στα μέλη και ευρύ φάσμα εκδηλώσεων. Οι κυριότερες αδυναμίες του είναι η υψηλότερη συνδρομή του (σε σχέση με άλλους οργανισμούς), η έλλειψη brand awareness, η μη εργοδότηση προσωπικού. Οι κυριότερες ευκαιρίες του είναι οι επιχορηγήσεις που μπορεί να διεκδικήσει, η συνεργασία με τον ΟΝΕΚ, η αξιοποίηση των social media και η στροφή αρκετού κόσμου στους οργανισμούς νέων λόγω της απαξίωσης των κομμάτων. Οι κυριότερες απειλές του είναι η έλλειψη εθελοντών, το οικονομικό πρόβλημα, η έλλειψη ηγετών και ο κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης από ακατάλληλα στελέχη. Ως προς τους στόχους marketing, ο στόχος εγγραφής μελών είναι 50 μέλη ετησίως για το 2017, ο οποίος αν επιτευχθεί και διατηρηθεί, μπορεί μεταγενέστερα να αυξηθεί μέσω της παροχής κινήτρων στα μέλη. Οι κοινωνικοί στόχοι του οργανισμού είναι η βοήθεια στους πληγέντες από την κρίση, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των μελών του, η δικτύωση και εξεύρεση εργασίας για τους άνεργους νέους επιστήμονες και οι 3 ευκαιρίες κατάρτισης για τα μέλη του. Ενώ οι επικοινωνιακοί στόχοι του οργανισμού είναι η αύξηση του brand awareness γενικά για τον οργανισμό μέσω δημοσίων σχέσεων (παρουσία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα λόγω των εκδηλώσεων του) και δραστηριοτήτων ψηφιακού marketing. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους στόχους που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, επεξηγείται ότι θα πρέπει να διοργανώνονται αρκετές εκδηλώσεις και να επικοινωνούνται σωστά έτσι ώστε τα μέλη να νιώθουν ότι αξίζει να πληρώσουν τη συνδρομή τους. Αναλύεται το είδος των εκδηλώσεων, οι οποίες χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες (networking events, σεμινάρια, ψυχαγωγικές/ αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και κοινωνικές/ φιλανθρωπικές εκδηλώσεις), που η κάθε μια έχει το σκοπό της και απευθύνεται σε διαφορετικό είδος κοινού. Οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο τις εγγραφές μελών, δευτερευόντως την ενημέρωση για τον οργανισμό ενώ όταν τελειώσουν θα πρέπει να επικοινωνούνται σωστά. Στη συνέχεια, συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός για το 2017 ο οποίος συνοψίζει τα έσοδα από συνδρομές μελών/ εκδηλώσεις/ χορηγίες και αφαιρώντας τα έξοδα των εκδηλώσεων και τη συνδρομή στον παγκόσμιο οργανισμό. Τέλος, γίνεται μια γενική αναφορά σε άλλες τακτικές/ στρατηγικές που θα ήταν καλά να ακολουθούνται από το συμβούλιο και να καλλιεργηθούν στα μέλη ως κουλτούρα του οργανισμού: η αλληλοϋποστήριξη των μελών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς και σε άλλα θέματα, η ενημέρωση των μελών για οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται από άλλους οργανισμούς/ εταιρείες/ κυβερνητικές υπηρεσίες και η έμφαση στην επικοινώνηση των επιτευγμάτων του οργανισμού.el_GR
dc.format.extent80 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectMarketing Planel_GR
dc.titleMarketing plan για τον οργανισμό JCI Lemesos (Junior Chamber International Lemesos)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis dissertation aims to present a marketing plan for the non-governmental, non-profit organization JCI Lemesos, which is one of the most important non governmental youth organizations in Cyprus, in order to help him cope with the challenges he’s facing, increase its brand awareness and attract new members. The JCI Lemesos volunteer will be 18-40 years old, from an urban area, usually single or without children, having average to high income and interest in networking for personal and/ or professional purposes. Friendships should be encouraged within the organization, because it’s more difficult for the volunteers to quit when they feel they ‘re part of a team. Also, good relations should be maintained with the local and international organizations which contribute to the implementation of the organizations’ aims and projects. JCI Lemesos can face the competition of other similar organizations, by focusing on the combination of elements that make him unique (its strengths): wide range of ages (accepting people up to 40 years old), lack of political/ religious orientation, lack of professional restriction (meaning the acceptance of specific number of people from specific professions only), international networking, multiple benefits to its members and a wide range of events. Its main weaknesses are its higher subscription fees, the lack of brand awareness, not having an employee to deal exclusively with the organization. Its main opportunities are the subsidizations it can claim (as a youth organization), the cooperation with the Youth Board of Cyprus, using social media to its advantage and the upcoming interest of many people in youth organizations due to depreciation of political parties. Its main threats are the lack of volunteers, the financial problem, lack of leaders and the danger of economic exploitation from inappropriate members. As regards the marketing goals, the goal of members’ registration is 50 members annually for 2017, which, if achieved and maintained, could later be expanded while motivating members to achieve it. The social goals of the organization are: providing help to those suffering from the crisis, the improvement of the working conditions of its members, networking and finding jobs for the unemployed young graduates and the training opportunities for its members. While the communicative goals of the organization are, increasing the brand awareness for the organization through public relations (being presented in printed and electronic media, due to its events) and social media marketing activities. 5 Subsequently, some comprehensive strategies are developed for the targets that are set. More specifically, it is said that several events should be organized and communicated properly so that members feel that their subscription fees are worth to be paid. The type of the events is explained in detail and they are divided into 4 major categories (networking events, seminars, entertainment/ sports events and social/ charity events), with each one having its purpose and aiming at a different audience. The events’ primary objective should be firstly the members’ registration and secondly informing the attendants about the organization. When finished they should be communicated properly. Following that, there is a detailed budget for 2017 which summarizes the income from membership fees/ events/ sponsorships and deducts the costs of events and the the subscription to the global organization. Finally, there is a general reference to other tactics/ strategies that should well be followed by the organization’s council and be presented to the members as the organizations’ culture: the mutual support of members in each other’s business activities and other issues, updating members on any upcoming opportunity by other organizations/ companies/ government services and an emphasis on communicating the organization’s achievements.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record