Show simple item record

dc.contributor.advisorΣυριόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΓούλα, Αλεξάνδρα
dc.contributor.otherGoula, Alexandra
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-05
dc.date.accessioned2016-09-05T11:33:39Z
dc.date.available2016-09-05T11:33:39Z
dc.date.copyright2016-06
dc.date.issued2016-09-05
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2016/00286el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2551
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία είχε στόχο να διερευνήσει την επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην αποδοτικότητα του προσωπικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα στους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εργασίας η έρευνα εστιάστηκε στο πληροφοριακό σύστημα CRM το οποίο έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία της ΕΤΕ και το οποίο συμπληρώνει αλλά και σταδιακά αντικαθιστά το παλαιότερο πληροφοριακό σύστημα ONLINE του οργανισμού, με τα δύο συστήματα ωστόσο να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα την τρέχουσα χρονική στιγμή για την επιτέλεση ίδιων εργασιών. Για την επίτευξη του στόχου και των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τη θεωρητική προσέγγιση των Delone & McLean (2003) για την επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε μέσω του εσωτερικού δικτύου της ΕΤΕ σε ψηφιακή μορφή και τελικά συνελέγησαν 107 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα που συνελέγησαν αναλύθηκαν με μεθόδους απλής, πολλαπλής και λογιστικής παλινδρόμησης μέσω του πακέτου στατιστικής ανάλυσης SPSS. Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια ήταν ότι η ποιότητα της πληροφορίας που λαμβάνουν από το πληροφοριακό σύστημα οι χρήστες του, η ποιότητα του ίδιου του συστήματος και η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών που έχει αναπτύξει ο οργανισμός για το σύστημα αυτό επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση των χρηστών του και την πρόθεση χρήσης τους μεμονωμένα άλλα όχι όταν επιδρούν σε συνδυασμό. Ταυτόχρονα η ικανοποίηση των χρηστών και η πρόθεση χρήσης επηρεάζουν θετικά την αντιλαμβανόμενη ωφέλεια από το σύστημα σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή την αντιλαμβανόμενη από τους ίδιους τους εργαζόμενους αποδοτικότητά τους αλλά και την αντιλαμβανόμενη ωφέλεια σε επίπεδο οργανισμού. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση του πληροφοριακού συστήματος CRM της ΕΤΕ ο παράγοντας τον οποίο οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ως το σημείο υστέρησης του πληροφοριακού συστήματος είναι η υποστηρικτικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν για το σύστημα αυτό και ως δυνατό σημείο την ποιότητα της πληροφορίας από αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών στο πεδίο της σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και της απόδοσης των εργαζόμενων και των οργανισμών ωστόσο είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μεγαλύτερη σε έκταση και βάθος έρευνα στη σύνδεση των συστημάτων αυτών και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνοντας πιο αντικειμενικά μέτρα της απόδοσης.el_GR
dc.format.extentvii, 67 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα διοίκησηςel_GR
dc.subjectManagement information systemsel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην αποδοτικότητα των υπαλλήλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μελέτη περίπτωσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδοςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present study aimed at researching the impact of management information systems on the efficiency of the employees of credit organizations and specifically on the employees of the National Bank of Greece (NBG). In the context of the study research focused on the Management Information System CRM which, the last few years has been implemented in the works of NBG and which complements and gradually replaces the older information system ONLINE of the organization, with both systems although being in simultaneous existence and allowing for the carrying out of the same tasks interchangeably. For the accomplishment of the target and the aims of the study a questionnaire, designed according to the theoretical approach of Delone & McLean for the success of information systems was used. The questionnaire was administered to the personnel of NBG in digital form through the internal network of NBG, resulting in 107 usable questionnaires. The collected data were analyzed using methods of simple, multiple and logistic regression using the SPSS statistical analysis software. The main conclusions that were drawn from the results were that the quality of information that users retrieve from the information system, the quality of the system and the quality of the supporting services the organization has developed for the system positively affect the satisfaction of its users and the intention to use and usage of the system, when accounted for one by one but not when put together in a single model. At the same time the satisfaction of the users and the use of the system positively affect their perceptions of achieving gains from the system both on personal level, meaning their own perception of their efficiency, and on organizational level. Moreover it was found that in the case of the system CRM of NBG the factor that employees distinguish as being a weak point of the information system is the supporting services that were developed and support the use of this system, while they see as a strong point of the system the quality of information they get from it. These results are in agreement with previous research on the field of the investigation of the relationship between information systems and efficiency of human resources and of organizations but it is necessary that further research is carried out in the link between information systems and human resources using more objective measures of performance.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record