Show simple item record

dc.contributor.advisorΣίσκου, Όλγα
dc.contributor.authorΓεωργούλα, Μαρία
dc.contributor.otherGeorgoula, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-07-20
dc.date.accessioned2016-07-20T11:26:49Z
dc.date.available2016-07-20T11:26:49Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-07-20
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2016/00060el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2448
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια, η υγειονομική κοινότητα εστιάζει στη σημασία του συναισθήματος ως σημαντικού παράγοντα που επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση και την αφοσίωση των επαγγελματιών υγείας προς το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Στην Ελλάδα, όσο εντείνεται η οικονομική κρίση και οι χρηματικοί πόροι συνεχώς μειώνονται ενώ οι ανάγκες για δημόσιες υπηρεσίες υγείας διαρκώς αυξάνονται, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των συναισθηματικών επαρκειών των νοσηλευτών για να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η αποτύπωση του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης, εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης των νοσηλευτών καθώς και η διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ των συναισθηματικών ικανοτήτων των νοσηλευτών και της νοσηλευτικής ηγεσίας και των επιπέδων της ικανοποίησής τους από την εργασία τους και της δέσμευσής τους προς το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο εργάζονται. Η έρευνα διεξήχθη από 20 Νοεμβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 και σε αυτή έλαβαν μέρος 231 νοσηλευτές από τα ΓΝΑ Λαϊκό, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Ν. Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων Ανδρέας Συγγρός. Το ποσοστό ανταπόκρισης των νοσηλευτών αποτέλεσε το 66% του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα νοσηλευτών . Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου, η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS, ενώ προηγήθηκε πιλοτική μελέτη από την 1η-15η Νοεμβρίου 2015 κατά την οποία διανεμήθηκαν 25 ερωτηματολόγια σε νοσηλευτές εργαζομένους στο Λαϊκό Νοσοκομείο που αποτέλεσαν δείγμα ευκολίας. Η τιμή του συντελεστή Cronbach (α=0,766) υποδηλώνει τη συνοχή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης των νοσηλευτών στην πιλοτική μελέτη υπήρξε 100%. Το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται ικανοποιημένο από την εργασία του (διάμεσος 3,4) εκτός της διάστασης που αφορά στις αμοιβές του (διάμεσος 2). Η συναισθηματική νοημοσύνη που επιδεικνύουν οι νοσηλευτές και η νοσηλευτική ηγεσία κατά την εργασία τους βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα (διάμεσος 3,9), ενώ η οργανωσιακή δέσμευση των συμμετεχόντων στην έρευνα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα(διάμεσος 3,1). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανιχνεύθηκε μεταξύ: Συναισθηματικής νοημοσύνης και επαγγελματικής ικανοποίησης (p=0,002) Συναισθηματικής νοημοσύνης και οργανωσιακής δέσμευσης (p<0,001) και Συναισθηματικής νοημοσύνης και ικανοποίησης από τις κοινωνικές σχέσεις στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος (p<0,001). Συνοψίζοντας, οι νοσηλευτές των τριών νοσοκομείων επιδεικνύουν υψηλή αίσθηση καθήκοντος και αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και τη χαμηλή ικανοποίησή τους από τις αμοιβές τους.el_GR
dc.format.extent107 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνηel_GR
dc.subjectEmotional intelligenceel_GR
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνη -- Εργασιακό περιβάλλονel_GR
dc.subjectEmotional intelligence -- Workplaceel_GR
dc.subjectΗγεσίαel_GR
dc.subjectLeadershipel_GR
dc.titleΣυναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στην υγεία: Η επίδραση της στην εργασιακήικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση των νοσηλευτώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractRecently, the health services community emphasizes in the important role of emotion as an affective factor of job satisfaction and devotement of health professionals to the nursing institution they work at. The Greek economical crisis has as a result the reduction of financial resources and at the same time the increase of demand for public health services. Therefore, it is considered to be necessary to reinforce the emotional sufficiences of nurses to adjust their every day demanding conditions of their profession. The aim of our survey was to investigate the level of emotional intelligence, job satisfaction and organizational commitment of nurses and the possible relation between the emotional capacities of nurses and their leadership to their job satisfaction and their organizational commitment. Our survey was conducted from November 20, 2015 to March 31,2016. 231 nurses from three hospitals (Gha Laiko, Gha Evaggelismos,Hospital of venereal and skin diseases Andreas Syggros) participated in the survey at a percentage of correspondence of 66%. The collection of data took place through questionnaires, the statistical processing was achieved by SPSS statistical analysis programme, while a pilot project was conducted from 1st to 15th November 2015 during which 25 questionnaires were administered to nurses working at Laiko General Hospital who were a convenience sample. The Cronbach’s alpha quotient was found to be (a=0,766) which reveals the coherence of the questions included in the questionnaire. The percentage of correspondence to the pilot survey was 100%. The nursing staff appear to be satisfacted in their job ( median=3,4)except the dimension of satisfaction related to their salaries (median=2). The emotional intelligence of nurses and their nursing leadership reached high levels(median=3,9), while their organizational commitment appears to be in medium levels(median=3,1). The survey reveals that there is a statistical significant relationship between Emotional intelligence and job satisfaction (p=0,002) Emotional intelligence and organizational commitment and (p< 0,001) Emotional intelligence and satisfaction from social relationships growing in a working environment (p<0,001). To summarize, the nurses working at the three hospitals show high sense of duty and high levels of emotional intelligence despite their difficult working conditions and their disappointment of their salaries.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record