Show simple item record

dc.contributor.advisorΧαραλάμπους, Μαριάννα
dc.contributor.authorΑνδρέου, Μελίνα
dc.contributor.otherAndreou, Melina
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-07-20
dc.date.accessioned2016-07-20T11:25:32Z
dc.date.available2016-07-20T11:25:32Z
dc.date.copyright2016-06
dc.date.issued2016-07-20
dc.identifier.otherΔΜΥ/2016/00347el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2441
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες και είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από τρείς λέξεις –κλειδιά, την συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. Εν συνεχεία, μπορεί να εκφραστεί ότι σε όποιονδήποτε οργανισμό υγείας το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο συντελεστή παραγωγής υπηρεσιών υγείας και καθορίζει την αποδοτικότητα ενός συστήματος μαζί με την ποιότητα βέβαια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επομένως ένας οργανισμός για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρο του και να εκπληρώσει την όλη αποστολή του βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο εργαζόμενο δυναμικό του. Έτσι η γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και των παραγόντων εκείνων που την επηρεάζουν είναι πολύ σημαντική, αφότου βοηθά στην διεκπαιρέωση των στόχων του οργανισμού. Παράλληλα το σύνδρομο αυτό γνωστό ως burnout, εμφανίζεται πιο συχνά στο τομέα της υγείας και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους λειτουργούς υγείας (ιατρούς-νοσηλευτές ). Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανασκόπηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της επαγγελματικής εξουθένωσης των λειτουργών υγείας όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από την σχετική βιβλιογραφία. Εντοβάθη σκοπός είναι να εντοπιστούν οι επιπτώσεις που επιφέρει το σύνδρομο αυτό του burnout στα ίδια τα άτομα, στους ασθενείς αλλά και στις υπηρεσίες υγείας. Τέλος παραθέτονται διάφοροι τρόποι που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προβλήματος της επαγγελματικής εξουθένωσης, έτσι ώστε να προταθούν τρόποι αύξησης απόδοσης και παραγωγικότητας των λειτουργών υγείας τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και στον τομέα της υγείας . Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας όπως αυτή είναι διαθέσιμη σε βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση των πηγών έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pub Med, Science Direct, Ebsco Databases και Sage Journals. Παράλληλα η έρευνα περιορίζεται σε έρευνες δημοσιευμένες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα μέσα από άρθρα και βιβλία συμβατά με το θέμα και τους σκοπούς της όλης μελέτης. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης ξεφυτρώνει μέσα από την διαδικασία εξέλιξης της φάσης του εργασιακού στρες, της φάση της εξάντλησης των λειτουργών υγείας και της φάση της αμυντικής κατάληξης όπου οι λειτουργοί υγείας αλλάζουν συμπεριφορά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις όλες ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Στη συνέχεια γίνεται αναγνώριση των παραγόντων που οδηγούν σε αυτή την μεταστροφή του δημιουργικού περιβάλλοντος σε προβληματικό και στρεσσογόνο τις περισσότερες φορές για τους λειτουργούς υγείας και γίνεται διαχωρισμός των παραγόντων αυτών σε περιβαλλοντικούς και ατομικούς-προσωπικούς. Στη συνέχεια οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης ξεπερνούν κάθε άτομο και κάνουν επέκταση σε άλλους οργανισμούς, καταλήγοντας έτσι σε μειωμένη απόδοση, χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, συχνές απουσίες λειτουργών από την εργασία τους, πρόωρες αφυπηρετήσεις με πρόωρες συντάξεις, φυσικές πνευματικές διαταραχές, ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ψυχοσωματικά και σωματικά συμπτώματα, συμπτώματα κοινωνικής δυσλειτουργίας, χρόνια κόπωση, κατάθλιψη και θανάτους . Συμπεράσματα: Η ανάκαμψη είναι εφικτή και μπορεί να γινεί μέσα από διάφορες και ξεχωριστές παρεμβάσεις, ούτως ώστε να βγάλει τους εργαζόμενους από αυτό το αδιέξοδο της επαγγελματικής εξουθένωσης και να τους οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει η ηγεσία στο χώρο της υγείας, καθώς σχετίζεται με το σχεδιασμό και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, το σύστημα αξιολόγησης και την ενδυνάμωση των εργαζομένων.el_GR
dc.format.extent92 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕπαγγελματική εξουθένωσηel_GR
dc.subjectBurnout syndromeel_GR
dc.titleΕπαγγελματική εξουθένωση λειτουργών υγείας και οι επιπτώσεις στον τομέα υγείας, στους ίδιους τους λειτουργούς υγείας και στους ασθενείςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Professional burnout is being investigated over the past decades and is a syndrome characterized by three key-words, emotional exhaustion, depersonalisation and lack of personal achievements. Subsequently, it can be expressed that any health organization human resources is the most important factor of production of health services and determine the efficiency of a system along with course quality of health services. Therefore an organization in order to realize his dream and fulfill the entire mission is based primarily on employee potential. So the knowledge of human behavior in the workplace and those factors that influence it is very important, since it helps to ease for the organization's objectives. Alongside this syndrome known as burnout, occurs most often in the health sector and greatly affects their health workers (doctors-nurses). Purpose: The purpose of this work is to review the factors associated with the development of burnout in health care, as well as the effects of burnout of health professionals as they emerge through the relevant literature. The main purpose is to identify the effects that produce the syndrome of burnout in people themselves, to patients and to health services. Finally listed several ways that will contribute to the formulation of the problem of burnout in order to propose ways to increase efficiency and productivity of health workers both in the workplace and in health. Methodology: This study review of Greek and international literature as it is available in electronic databases on the Internet. The search for sources became electronic Google Scholar databases, Pub Med, Science Direct, Ebsco Databases and Sage Journals. Similarly, the research is limited to studies published in Greek and English language through articles and books compatible with the subject and purpose of the whole study. Results: It was observed that the syndrome of burnout mushrooms through the process development phase of work stress, the phase of depletion of health workers and the phase of defensive suffix where health workers are changing behavior in order to cope with all psychological pressures accept. Then involve the identification of factors leading to this shift in the creative environment in problematic and stressful most often for healthcare workers and split these factors to environmental and individual-personal. Then the effects of burnout surpass oneself and make expansion into other organisms, thus resulting in reduced efficiency, low quality of health services, absenteeism workers from work, early retirements with early retirement, natural mental disorders, psychopathological symptoms , psychosomatic and somatic symptoms, social dysfunction symptoms, chronic fatigue, depression and death. Conclusions: The recovery is possible and can be done through various separate and interventions in order to beat the workers of this impasse of burnout and lead to greater self-awareness. Very important role is the leadership in the health sector, as it relates to the planning and organization of health services, the evaluation system and the strengthening of workers.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record