• Τα μουσεία και η ΛΟΑΤΚΙ+LGBTQI+ κοινότητα. Μελέτες περίπτωσης 

    Καραγιαννάκη, Όλγα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-11)
    Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να αναδείξει την σχέση της ΛΟΑΤΚΙ/LGBTQI+ κοινότητας της χώρας με τα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς γενικότερα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιηθήκε ήταν μέσω ...