Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαλδής, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΠαρασκευόπουλος, Βασίλειος Κ.
dc.contributor.otherParaskevopoulos, Vasileios K.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-09-06
dc.date.accessioned2011-09-06T09:33:06Z
dc.date.available2011-09-06T09:33:06Z
dc.date.copyright2010-05
dc.date.issued2011-09-06
dc.identifier.otherMBA/2010/00013el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/227
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη στοχεύει τόσο στην εννoιoλογική προσέγγιση των όρων «Eταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΔ) και «Εταιρική Kκοινωνική Ευθύνη» (ΕΚΕ) όσο και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων ΕΔ και των πρακτικών ΕΚΕ. ΣυΥ1(Εφιμένα, αναπτύσσεται η έννοια της ΕΚΕ, με ιδιαίτερη προσήλωση στο πεδίο της ΕΔ, και πραγματοποιείται μέτρηση του επιπέδου ποιοτικής και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των πρακτικών ΕΚΕ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελεί βιβλιογραφική επισκόπηση των εννοιών της ΕΔ και της ΕΚΕ. Το μέρος Α' αναλώνεται στην έννοια και το περιεχόμενο του όρου ΕΔ, στις συνθήκες που επέβαλλαν την θέσπιση κανόνων ΕΔ, στα υποδείγματα και στα συστήματα ΕΔ, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔ στη χώρα μας, το οποίο άρχισε να υφίσταται επισήμως, μόλις το 2002 με την ψήφιση του N.301612002. Αντίστοιχα, το μέρος Β' αναφέρεται στην έννοια και το περιεχόμενο του όρου ΕΚΕ, τις κατηγορίες ΕΚΕ και την εξέλιξή του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το μέρος Γ' της εργασίας παρουσιάζει παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν επιτυχώς κανόνες ΕΔ, ενώ το μέρος Δ ' αφορά στην παρουσίαση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και τη δράση που αναλαμβάνει η τράπεζα σε θέματα ΕΚΕ. Στο μέρος Ε' εντοπίζονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που επιτυγχάνονται μέσω της ΕΚΕ και πραγματοποιείται ανάλυση στοιχείων σε κλίμακα μέσω ερωτηματολογίου, η οποία στοχεύει στην εύρεση του επιπέδου εναρμόνισης και ενσωμάτωσης των κανόνων ΕΚΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα του Fishbein και διακρίνεται σε δύο ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει την κατανομή εκατό βαθμών στα πέντε θεμελιώδη και επιθυμητά προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις με δυνατότητα απάντησης σε πενταβάθμια κλίμακα. Η διανομή του ερωτηματολογίου και η συλλογή των απαντήσεων έλαβε χώρα από τις 30 Απριλίου μέχρι και τις 5 Μαΐου 2010 και συμμετείχαν 45 στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς. Η ανάλυση κατέδειξε ότι τα στελέχη αντιλαμβάνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές όλες τις διαστάσεις ποιότητας και δεν υποτιμούν την αξία κανενός συγκεκριμένου παράγοντα. Η διάσταση της ανακ:6κλωσης θεωρείται ως σημαντικότερος σχετικά παράγοντας και ακολουθεί η εξοικονόμηση αναλωσίμων πόρων στο χώρο κατοικίας, η εξοικονόμηση αναλωσίμων πόρων στο χώρο εργασίας και το ενδιαφέρον για βιολογικά και εν γένει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και τέλος η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.el_GR
dc.format.extent168 σ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΕπιχειρηματική ηθικήel_GR
dc.subjectΚοινωνκή ευθύνηel_GR
dc.subjectGreen Bankingel_GR
dc.subjectΤράπεζα Πειραιώς Α.Ε.el_GR
dc.subjectΕταιρική διακυβέρνησηel_GR
dc.titleΕπιχειρηματική ηθική και κοινωνκή ευθύνη: Μελέτη περίπτωσης "Green Banking" της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis study aims at both the conceptual approach of 'Corporate Governance' (CG) and "Corporate Social Responsibility (CSR) and to review the results of the practical application of the rules of CG and CSR practices. In particular, presents the concept of CSR, with a special dedication in the field of CG, and takes place measurement of the level of quality and efficient integration of CSR practices in Piraeus Bank SA The theoretical part of this work is a bibliographic review of the concepts of CG and CSR. Part A includes the meaning and scope of the term CG, the conditions which led to the CG rules, the models and CG systems and the institutional framework for CG in our country, which began formally in existence, just in 2002 with the Law 301612002. Similarly, Part B refers to the meaning and scope of the term CSR, CSR categories and its progress at European and international level. Part C presents examples of Greek companies, which successfully applied CG rules, while Part D presents the Piraeus Bank Group and the action taken by the bank on CSR. Part E identifies the key features are achieved through CSR and perform data analysis on a scale using a questionnaire, which aims to find the level of harmonization and integration of CSR standards in Piraeus Bank. The questionnaire was constructed following the model of Fishbein and divided into two sections: The first involves the distribution of one hundred points in five key features and desirable prerequisites for the conduct of directors of Piraeus Bank and the second contains five questions than can be answered to a five-point scale. The distribution of the questionnaire and the collection of the responses ran from 30 April until 5 May 2010 and attended by 45 executives of the Bank of Piraeus. The analysis showed that the executives perceived as very important all aspects of quality and do not underestimate the value of any specific factor. The dimension of recycling is a relatively important factor, followed by saving perishable resources at home, saving consumable resources in the workplace and interest in organic and generally environmentally friendly products and finally the use of public transport.el_GR
dc.format.typeΜεταπτυχιακή διατριβήel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record