• Στάσεις πωλητών και πελατών ως προς τις τεχνικές πώλησης. 

    Αγαθαγγέλου, Χρύσανθος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-03)
    Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων πωλητών και πελατών για τις τεχνικές πώλησης και ο εντοπισμός του βαθμού στον οποίο οι στάσεις τους συγκλίνουν ή διαφοροποιούνται. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ...