Show simple item record

dc.contributor.advisorΓαλάνης, Πέτρος
dc.contributor.authorΝικολαΐδου, Ευγενία
dc.contributor.otherNicolaou, Evgenia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-28
dc.date.accessioned2016-03-30T07:34:13Z
dc.date.available2016-03-30T07:34:13Z
dc.date.copyright2016-01
dc.date.issued2016-03-30
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2016/00044el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2259
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Βασικός στόχος των επαγγελματιών υγείας του σύγχρονου μαιευτικού κλάδου αποτελεί το να εστιάσουν στους παράγοντες που διαμορφώνουν την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι επίτοκες γυναίκες κατά τη διαδικασία του τοκετού. Σκοπός: Η εκτίμηση της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι επίτοκες γυναίκες από τη διαδικασία του τοκετού τους και η εύρεση των προσδιοριστών που επηρεάζουν την ικανοποίηση αυτή. Μεθοδολογία: Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 151 επίτοκες που γέννησαν στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». Το ποσοστό απόκρισης ήταν 75,5% (=151/200). Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο "Quality from the Patient’s Perspective" (83 ερωτήσεις), το οποίο αναπτύχθηκε σε μία εθνική έρευνα στη Σουηδία το 2007 και εστιάζει στην περιγεννητική φροντίδα που λαμβάνουν οι πρωτότοκες γυναίκες. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις παροχές που έλαβαν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού και τη σημασία που δίνουν οι γυναίκες στις παροχές αυτές. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις εξής δέκα διαστάσεις: (α) ιατρική φροντίδα και αναλγητική αγωγή, (β) εξοπλισμός για τον τοκετό-αίθουσα τοκετού, (γ) πληροφόρηση προ των διαδικασιών, (δ) πληροφόρηση για προσωπική φροντίδα και υγιεινή, (ε) συμμετοχή, (στ) δέσμευση, ενσυναίσθηση και σεβασμός (ιατροί), (ζ) δέσμευση, ενσυναίσθηση και σεβασμός (μαίες), (η) δέσμευση, ενσυναίσθηση και σεβασμός (ασκούμενες μαίες), (θ) παρουσία μαιών κατά τον τοκετό και (ι) σύντροφος-άλλο σημαντικό πρόσωπο. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 29,5 έτη. Σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου, οι βαθμολογίες σημαντικότητας ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες βαθμολογίες ικανοποίησης, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι γυναίκες θεωρούσαν πιο σημαντικές τις διάφορες διαστάσεις από όσο τελικά ικανοποιήθηκαν από αυτές. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η διάσταση «παρουσία μαιών κατά τον τοκετό» όπου η ικανοποίηση και η σημαντικότητα δεν διέφεραν. Οι γυναίκες με χειρότερη σωματική υγεία, με λιγότερη ψυχική ευεξία και αυτές που γέννησαν με καισαρική τομή ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από την ιατρική φροντίδα και την αναλγητική αγωγή. Σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου, οι γυναίκες που είχαν δισταγμό να επισκεφτούν την ίδια μαιευτική κλινική σε μελλοντικό τοκετό ήταν λιγότερο ικανοποιημένες. Οι γυναίκες που γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από την παρουσία μαιών κατά τον τοκετό και λιγότερο ικανοποιημένες από την παρουσία του συντρόφου τους. Συμπεράσματα: Η εύρεση των προσδιοριστών της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι επίτοκες γυναίκες από τη διαδικασία του τοκετού τους σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη οδηγούν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των γυναικών και των επαγγελματιών υγείας, έτσι ώστε η μετάβαση στη μητρότητα να συντελείται με τον πλέον ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο.el_GR
dc.format.extent104 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενώνel_GR
dc.subjectPatients satisfactionel_GR
dc.titleΈρευνα για την ικανοποίηση που έλαβαν οι επίτοκες πρωτότοκες γυναίκες απο τη διαδικασία του τοκετού τους, για το ημερολογιακό έτος 2013 στο Γ. Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: The main aim of health professionals in the industry of modern obstetrics is to focus on the factors that influence service quality and satisfaction parturient women receive during the process of childbirth. Aim: Evaluation of satisfaction parturient women receive from the process of their childbirth and finding determinants that affect this satisfaction. Methodology: The sample included 151 parturient women, who gave birth in Hospital "Bodossakio" in Ptolemaida . The response rate was 75.5% (= 151/200). The questionnaire "Quality from the Patient's Perspective" (83 questions) was used, which was developed through a national survey in Sweden in 2007 and focuses on perinatal care taken by females, who gave their first birth. The questionnaire includes demographic characteristics, the health benefits received by women during childbirth and the importance given by women to these benefits. Furthermore , the questionnaire includes the following ten aspects : (a) medical care and pain relief, (b) equipment for labor-delivery room, (c) information given before procedures, (d) information on personal health care and hygiene, (e ) participation, (f) commitment, empathy and respect (midwives), (g) commitment, empathy and respect (midwives), (h) commitment, empathy and respect (trainee midwives), (i) the presence of midwives during childbirth and ( j) support by my partner/significant other. IBM SPSS 21.0 statistics related software was used for the data analysis. Results: The mean age of women was 29.5 years old. In almost all aspects of the questionnaire the importance scores were significantly higher compared with the corresponding satisfaction scores, fact indicating that women considered the different aspects more important than finally satisfied from them. The only exception is the aspect of "presence of midwives during childbirth", where the satisfaction and importance did not differ. Women with worse physical health, worse mental wellbeing and those who gave birth by cesarean section were more satisfied with the medical care and pain treatment. In almost all aspects of the questionnaire women, who hesitated to visit the same maternity hospital in a future birth, were less satisfied. Women who gave birth through vaginal delivery were more satisfied with the presence of midwives during childbirth and less satisfied with the presence of their partner. Conclusions: Finding the determinants of satisfaction received by parturient women from the birthing process in combination with proper information and support leads to the creation of strong bonds between women and health professionals, so that the transition to motherhood is done with the most pleasant and efficient way.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record