Show simple item record

dc.contributor.advisorΖορπάς, Αντώνης
dc.contributor.authorΣέντζας, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherSentzas, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-11
dc.date.accessioned2016-03-11T08:35:00Z
dc.date.available2016-03-11T08:35:00Z
dc.date.copyright2015-11
dc.date.issued2016-03-11
dc.identifier.otherΔΠΠ/2015/00060el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2196
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟικολογικές, Οικονομικές και Κοινωνικές παράμετροι επηρεάζουν την βιωσιμότητα μιας κατασκευής. Το Worldwatch Institute ως ένα παγκοσμίως γνωστό κέντρο περιβαλλοντικής έρευνας που εδρεύει στην Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η παγκόσμια κατασκευή κτιρίων είναι υπεύθυνη για το 40% των λίθων - άμμου και χαλικιών, το 40% της ενέργειας, και το 16% του νερού που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Για την οικολογική σχεδίαση και τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον επιβάλλεται να παράγονται και να δημοσιεύονται περιβαλλοντικές πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Για μια αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεθοδολογίες θα πρέπει να ενσωματώνονται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ενσωματωμένη ενέργεια στα δομικά υλικά. Στον κατασκευαστικό τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό CO2 παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων ενώ σημαντική ποσότητα CO2 απελευθερώνεται μέσω χημικών διεργασιών μετατροπής, κατά την παραγωγή του τσιμέντου. Η χρήση των σύγχρονων οικοδομικών υλικών θα πρέπει να γίνεται με έμφαση την ενεργειακή ένταση των υλικών, των φυσικών πόρων και υλικών που καταναλώνονται, την ανακύκλωση, την ασφαλή διάθεση και τις επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι μια τεχνική για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών πτυχών, που συνδέονται με ένα προϊόν ή υπηρεσία, καταρτίζοντας ένα κατάλογο των σχετικών εισροών και εκροών, την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτές τις εισροές και εκροές, καθώς και μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων της απογραφής και του αντίκτυπου σε σχέση με τους στόχους της μελέτης. Η τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Building the future with CDE) προδιαγράφει ποσοστό ανακύκλωσης από διάφορες κατασκευές και κατεδαφίσεις μέχρι το 2020 της τάξεως του 70%. Αυτό σημαίνει, ότι σύντομα η ανακύκλωση παλαιών σκυροδεμάτων και μπαζών θα είναι υποχρεωτική. Στην Ελλάδα απαιτούνται 54.82 x 106 τόνοι αδρανών υλικών για σκυρόδεμα. Αυτή η διατριβή προσπαθεί να αναδείξει και να συγκρίνει περιβαλλοντικούς δείκτες μεταξύ της κλασικής μεθόδου παρασκευής σκυροδέματος και αυτής της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών από την ανάκτηση υλικών κατεδαφίσεων. Σε αυτή τη διατριβή μελετώντας το μίγμα ενός κυβικού σκυροδέματος με δύο διαφορετικά σενάρια ως προς την προέλευση των αδρανών υλικών, με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής GaBi 6, παρατηρήσαμε ότι αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής των υλικών.Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ILCD ((International Reference Life Cycle System) η οποία έχει σχεδιαστεί για ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο μοντελοποίησης πάνω σε ένα Διεθνές Σύστημα Αναφοράς Δεδομένων Κύκλου Ζωής και η μέθοδος TRACI (Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other Environmental Impacts) η οποία περιέχει δώδεκα κατηγορίες επιπτώσεων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, ILCD του GaBi, επιλέξαμε τις εννέα πιο σημαντικές για την μελέτη μας από τις δεκατρείς 12 κατηγορίες επιπτώσεων που διαθέτει η μέθοδος. Αντίστοιχα από την μέθοδο TRACI και τις δέκα πέντε κατηγορίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία δίνει έμφαση στην ανθρώπινη υγεία και σε κατηγορίες επιπτώσεων ουσιών συμπεριλαμβανομένων των καρκινογόνων ουσιών επιλέξαμε, τις εννέα πιο σημαντικές συγκρίσιμες με την μέθοδο ILCD. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων έδειξαν, στο Σενάριο2 ότι το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται και περιέχει αδρανή υλικά προερχόμενα από ανακύκλωση υλικών κατεδαφίσεων έχει τις χαμηλότερες επιπτώσεις στις περισσότερες κατηγορίες δεικτών. Στο δεύτερο κομμάτι της διατριβής και στη περιβαλλοντική αξιολόγηση του σκυροδέματος με την μέθοδο της Πολυ-κριτηριακής ανάλυσης, τα βιώσιμα κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν στους 40 ερωτώμενους ειδικούς του Κατασκευαστικού Κλάδου χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που περιλαμβάνουν Περιβαλλοντικά κριτήρια και σε αυτά που περιλαμβάνουν Κοινωνικο-Οικονομικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν μία καθαρή προτίμηση στα βιώσιμα υλικά και στο λεγόμενο ΄΄Πράσινο σκυρόδεμα΄΄. Όμως στην Ερώτηση ΚΟ5, που αφορά τους Κανόνες και περιορισμούς στην χρήση Δομικών Υλικών και την υποχρεωτική χρήση δομικών υλικών όπως το ΄΄Πράσινο Σκυρόδεμα΄΄ στις κατασκευές, σε ποσοστό 70% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρατηρήσαμε μία επιφυλακτικότητα από τους ερωτώμενους σε σχέση με τον ενθουσιασμό στις απαντήσεις των προηγούμενων ερωτήσεων. Από τους 40 ερωτώμενους μόνο τρείς απαντήσεις με ποσοστό 7,5% για την επιλογή 5 ως ΄΄Εξαιρετικά σημαντικό΄΄ ,δόθηκαν για την υποχρεωτική χρήση σκυροδέματος που προέρχεται από ανάκτηση υλικών κατεδαφίσεων σε ποσοστό 70%. Η διατριβή προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την χρησιμοποίηση υλικών κατεδαφίσεων κατασκευών μετά το τέλος της ζωής τους, ως υλικά για την παρασκευή αδρανών υλικών σκυροδέματος και όχι απλά την διάθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα αυτή η διεργασία βρίσκεται σε μηδενικό ποσοστό και είναι επιτακτική η ανάγκη ανακύκλωσης των υλικών κατεδαφίσεων και η παραγωγή έτσι του λεγόμενου ΄΄Πράσινου σκυροδέματος΄΄ δηλαδή ενός προϊόντος που θα χρησιμοποιεί υλικά μετά το τέλος ζωής των κατασκευών. Οι άμεσοι στόχοι της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση, καθώς και η ελαχιστοποίηση της απώλειας όλων των χρήσιμων υλικών. Προτείνει μόνιμα Κέντρα Ανακύκλωσης Παλαιών Σκυροδεμάτων (Πράσινα σημεία / Green points), να εγκατασταθούν στις Περιφέρειες κατοικημένων περιοχών στην Ελλάδα, λύνοντας έτσι πολλά προβλήματα των διαφόρων δημόσιων φορέων που αφορούν τη διαχείριση παλαιών υλικών, μεταξύ των οποίων και το καυτό πρόβλημα των χώρων απόθεσης των μπαζών. Αυτό θα οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος από την εξάπλωση των υπαιθρίων λατομείων, την μείωση χρησιμοποίησης των πρώτων υλών και την Αειφόρο ανάπτυξη του Κατασκευαστικού τομέα.el_GR
dc.format.extent140 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟικολογική σχεδίασηel_GR
dc.subjectEco-designel_GR
dc.titleΠεριβαλλοντική αξιολόγηση συμβατικών δομικών υλικών με συνδυασμό των μεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής και πολυ-κριτηριακής ανάλυσηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractEcological, Economic and Social parameters affect the viability of a construction. For eco-design and the impact of products on the environment should be produced and published environmental information throughout the product lifecycle. For a sustainable develop in conformity to the most recent methodologies should be integrated information concerning the environmental impacts and embodied energy in building materials. In the construction industry the largest percentage CO2 produced by burning of fossil fuels, while significant amount of CO2 is released through chemical transformation processes during the production of cement. The use of modern construction materials should be performed emphasizing the energy intensity of materials, natural resources and the materials consumed, recycling and safe disposal, and the effects they cause to the environment. Life Cycle Assessment (LCA) is a technique for assessment of possible environmental aspects associated to a product or service, by setting up a list of relevant inputs and outputs, evaluating the potential environmental impacts associated with these inflows and outflows, and an interpretation of the census results and impact in relation to the study objectives. The recent EU directive (Building the future with CDE) prescribes a recycling rate of various construction and demolition waste by 2020 of 70%. This means that soon the recycling of old concrete and rubble will be mandatory. In Greece needed 54.82 x 106 tons of aggregates for concrete. This thesis aims to highlight and compare environmental indicators between classical method manufacturing concrete and that the use of recycled materials from demolition material recovery. In this thesis by studying the mixture of a cubic (1m3) concrete, with two different scenarios regarding the origin of aggregates and with the help of special software LCA GaBi, we observed that this principle is a powerful tool for the evaluation cycle life and a tool that can produce impressive results. The method used was ILCD ((International Reference Life Cycle System) that is designed for an EU framework of modeling on an International Reference Life Cycle Data System and the method TRACI (Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other environmental Impacts) which is contains twelve impact categories. In applying the the first method, ILCD of GaBi, we selected the nine most significant for our study of the thirteen classes impact method. Since the method TRACI and fifteen categories of environmental impact assessment which focuses on human health and on the impact categories of substances including carcinogenic substances we selected, the nine most important comparable to method ILCD categories. The results of the comparisons have shown, in Senario2 that concrete manufactured and includes aggregates materials from demolition materials recycling has the lowest impact on most categories indicators. 14 In the second part of this thesis and in finding with the method of Multi-Criteria analysis, sustainable criteria assessment given to 40 respondents experts of the construction industry were divided into two categories. In these that include Environmental criteria and those that include Socio-Economic Criteria. Results showed a clear preference to sustainable materials and so-called green concrete. However in Question KO5 which deals with Regulations and restrictions on the use building materials and mandatory use of construction materials such as Green Concrete in construction to 70% in accordance with European legislation. We observe a reluctance of the respondents compared to the enthusiasm in the replies to the previous questions. Of the 40 respondents only three answers with a 7.5% for Option 5 as ΄΄Εxtremely important΄΄ for mandatory use of concrete derived from demolition materials recovery, at a rate of 70%. Thesis is trying to sensitize the use of construction demolition materials (after end of life of the materials) as materials for the manufacture of concrete aggregates materials and not just the disposal in landfills. It is well known that in Greece this process is in zero and there is an urgent need to recycle demolition waste materials. Therefore we will be able to produce of the so called ΄΄green concrete΄΄ that is a product that uses building materials after the end of life of structures. The immediate objectives of this project is to raise awareness and minimizing of loss of all the useful materials. Proposes permanently Centers Recycling of old concrete (green points), to settle to the Regions residential areas in Greece, thereby solving several problems of public bodies to manage of old materials, including the problem of sites deposition of rubble. This will lead to protecting the environment against the spread of outdoor quarries, decrease the use of raw materials and Sustainable development of the construction sector.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record