Show simple item record

dc.contributor.advisorΓκορέζης, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΧατζηχαραλάμπους, Αγγέλα
dc.contributor.otherChatzicharalampous, Aggela
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-10
dc.date.accessioned2016-03-11T08:33:10Z
dc.date.available2016-03-11T08:33:10Z
dc.date.copyright2015-12
dc.date.issued2016-03-11
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2015/00023el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2189
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Η παρούσα έρευνα μελέτησε το φαινόμενο της παρακίνησης του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς εντόπισε τους παράγοντες που παρακινούν τους εργαζομένους υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Σε ένα οργανισμό υγείας, είναι πολύ σημαντικό οι ανθρώπινοι πόροι καθώς και η παροχή αποτελεσματικών κινήτρων και κατ’ επέκταση παρακίνησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα τους, με σκοπό να αποτελέσει τη λύση σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Υλικό/Μέθοδος: Η έρευνα ακολούθησε την ποσοτική προσέγγιση και τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 19.0). Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Για το γενικό μέρος της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αναζήτησης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για επιστημονικά άρθρα. Αποτελέσματα: Διαπιστώνεται ότι οι παράγοντες με την πιο ισχυρή παρακίνηση είναι οι καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους (μ.ο.=3.70) και τον/την προϊστάμενο/η τους (μ.ο.=3.61) καθώς και το αντικείμενο της εργασίας τους (μ.ο.=3.59). Ενώ, πιο ασθενή παρακινητική δύναμη έχει η δυνατότητα ανέλιξης και προαγωγής τους (μ.ο.=1.91). Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι όλα τα κίνητρα και οι εργασιακές τους ανταμοιβές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπου η πιο μειωμένη ανταμοιβή-κίνητρο είναι ο μισθός (μ.ο.=1.32), μετά η δυνατότητα ανέλιξης/προαγωγής (μ.ο.= 1.80) καθώς και το αίσθημα εργασιακής ασφάλειας (μ.ο.=2.07). Συμπεράσματα: Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι ο μισθός, η ανέλιξη/προαγωγή και η εργασιακή ασφάλεια έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα κίνητρα δεν αποτελούν, όμως, από μόνα τους τις λύσεις της εργασιακής επίδοσης και αποτελεσματικότητας, καθώς η εφαρμογή τους πρέπει να είναι συνδυαστική και βέβαια να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε υπηρεσία. Η διοίκηση δεν μπορεί σε ένα δημόσιο σύστημα να εφαρμόσει οικονομικά κίνητρα, επομένως οι προσπάθειές της πρέπει να στραφούν προς την κατάρτιση, την οργάνωση και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία και ισότιμη μεταχείριση.el_GR
dc.format.extent138 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠαρακίνηση εργαζομένωνel_GR
dc.subjectMotivation of employeesel_GR
dc.subjectΕπαγγελματική ικανοποίησηel_GR
dc.subjectJob satisfactionel_GR
dc.titleΠαράγοντες παρακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του γενικού νοσοκομείου Λεμεσού, σε περίοδο οικονομικής κρίσηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractPurpose: This study examined the effect of motivation of staff, identified the factors that motivate employees under present economic conditions. In a health organization, it is very important that the human resources and incentives and various forms of motivation of medical and nursing staff in times of economic crisis, to increase productivity, efficiency and effectiveness in order to provide a solution to an unstable financial environment. Material / Methods: The survey was quantitative and data collected by structured questionnaire method. For the processing and analysis of data was used the statistical package SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 19.0). Α descriptive and inductive statistical analysis was done. For the general part of the study, were used Greek and foreign-language literature in electronic databases for scientific articles. Results: It was justified that the higher incentive and reward which are given to respondents are good relations with their colleagues (average = 3.70) and their supervisor (average = 3.61) and the object of their work, as well (average = 3.59). While, the possibility of promotion is considered as disincentive (average = 1.91). Respondents consider that all the incentives and their working rewards have been reduced the last few years, where the most reduced reward-motivation is the salary (average = 1.32), then the possibility of advancement / promotion (average = 1.80) and the sense of job security, as well (average = 2.07). Conclusions: Respondents believe that salary, promotion and job security have been reduced the last few years because of the present economic conditions . However, incentives are not the solution of work performance and efficiency by themselves, while their application must be combined and take into account the particular circumstances applying at each department. The administration in a public agency cannot apply economic incentives, so that efforts must be geared towards the preparation, organization and coordination of human resources, communication and equitable treatment.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record