Show simple item record

dc.contributor.advisorΟικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΝτάλα, Σοφία
dc.contributor.otherNtala, Sofia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-08
dc.date.accessioned2016-03-09T12:38:06Z
dc.date.available2016-03-09T12:38:06Z
dc.date.copyright2015-12
dc.date.issued2016-03-09
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2015/00027el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2178
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ δυσοίωνη οικονομική – κοινωνική Ελληνική καθημερινότητα έφερε στο προσκήνιο μορφές εργασίας – αναπτυξιακές συμπράξεις που έρχονται να καλύψουν την ανάγκη για εργασία ατόμων όλων των κοινωνικών κατηγοριών, ατόμων που έχουν περιθωριοποιηθεί και στιγματιστεί. Μια τέτοια μορφή αποτελεί η δομή ΚοιΣπε ΄΄Ψυχαργώ΄΄ Νομού Πρέβεζας όπου παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ενοίκους που διαμένουν στους ξενώνες της δομής και σε εξωτερικούς χρήστες. Στόχος αποτελούν η ικανοποίηση των χρηστών με αποτέλεσμα την συνέχιση των παρεχόμενων παρεμβατικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αναμφίβολα η ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αποτελεί ταυτόχρονα αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της μη διακοπής και ολοκλήρωσης αυτών. Παρατηρώντας τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί αξιολογούνται εσωτερικοί και εξωτερικοί κοινωνικο – οικονομικοί παράγοντες που καταγράφουν την ικανοποίηση των χρηστών μέσω της φροντίδας που λαμβάνουν. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στις αρχές του 1990 η καθηγήτρια ψυχιατρικής Ruggeri διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ονομάστηκε VSSS-54. Το κενό στην αξιολόγηση των Ελληνικών παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας κάλυψε η ερευνητική ομάδα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου μετέφρασε και στάθμισε το εν λόγω ερωτηματολόγιο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης ευθύνης (ΚοιΣπε) ΄΄Ψυχαργώ΄΄ Νομού Πρέβεζας, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο Verona Service Satisfaction Scale VSSS – 54. Στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου VSSS – 54 test συμμετείχαν 24 χρήστες (Ά κατηγορίας), 15 ένοικοι των ξενώνων της δομής και 9 εξωτερικοί χρήστες, όπου αποτυπώνουν την ικανοποίηση τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που έλαβαν κατά τον τελευταίο χρόνο. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v20 για την ανάλυση των ποιοτικών μεταβλητών (όπως: φύλο, ηλικία, οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, θέση στο ΚοιΣπε) και παρουσιάστηκαν σε πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. Για την σύγκριση των έξι διαστάσεων ικανοποίησης αναπτύχθηκε ο μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος χ2 του Pearson και student t-test. Το συνολικό μέσο σκορ του VSSS-54 των ενοίκων - χρηστών της δομής είναι 4,11± 0,50 και των χρηστών που δεν διαμένουν στη δομής (εξωτερικοί χρήστες) είναι 4,33±0,39. Η σύγκριση με διαδοχικά t-test δείχνει ότι η διαφορά τους είναι στατιστικά σημαντική (p=0,002). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την σχέση ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την συνέχιση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της δομής ως μέσο ομαλής επανένταξης των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.el_GR
dc.format.extent150 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥπηρεσίες ψυχικής υγείας -- Ικανοποίηση χρηστώνel_GR
dc.subjectMental health services -- User satisfactionel_GR
dc.titleΚοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα στο χώρο της υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe bleak economic - social Greek everyday life brought forth forms of work - DPs who come to meet the need for working people of all social classes, people who have been marginalized and stigmatized. One such form is the structure ΚοιΣπε (KoiSpe)΄΄Ψυχαργώ΄΄(Psychargo) Prefecture of Preveza which provides mental health services to residents living in the hostels of the structure and external users. Target is user satisfaction resulting in the continuation of services interventional mental health services. Undoubtedly user satisfaction of the provided health services is both assessment of services provided by non-stop and their integration. Observing the studies carried out are assessed by internal and external socio - economic factors that record user satisfaction through the care they receive. So we are able to assess the healthcare services provided. In early 1990 Professor of psychiatry Ruggeri formed a satisfaction measurement questionnaire of mental health services called VSSS-54. The deficit in the evaluation of the Greek health services covered by the research team from the Medical University of Ioannina where he translated and weighed the questionnaire. The purpose of this study is to evaluate the provided health services provided by the Social Cooperative Limited liability (KoiSPE) Psychargo prefecture of Preveza, using the questionnaire Verona Service Satisfaction Scale VSSS - 54. In completing the questionnaire VSSS - 54 test participants 24 users (a class), 15 residents of hostels structure and 9 external users, which reflect their satisfaction with the mental health services they received during the last year. We used the statistical package SPSS v20 for analyzing qualitative variables (such as gender, age, marital and employment status, education level, origin, position in KoiSPE) and presented in frequency and relative frequency tables. To compare the six satisfaction scale developed by the non-parametric statistical test x2 of Pearson and student t-test. The overall average score of VSSS-54 tenants - Users of the structure is 4,11 ± 0,50 and users who do not reside in the structure (external users) is 4,33 ± 0,39. Comparison with successively t-test shows that the difference is statistically significant (p = 0.002). The results show the relationship satisfaction of provided mental health services to the continuation and monitoring of the activities of the structure as a means of smooth reintegration of socially excluded people.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record