Show simple item record

dc.contributor.advisorΟικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΣτυλιανού, Θέλμα
dc.contributor.otherStylianou, Thelma
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-08
dc.date.accessioned2016-03-09T12:37:32Z
dc.date.available2016-03-09T12:37:32Z
dc.date.copyright2015-10
dc.date.issued2016-03-09
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2015/00029el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2176
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Στην Κύπρο η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων απο πτωματικούς δότες οργάνων με διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου, παραμένει το κύριο πρόβλημα για την χώρα με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό δοτών με ένα εως δυι πτωματικούς δότες το χρόνο, μη πλησιάζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών χωρών. Στην πλειονότητα τους έρευνες και δημοσιεύσεις αποδεικνύουν πως η εμπλοκή των επαγγελματιών υγείας στη δωρεά και μεταμοσχευτική διαδικασία δύναται να αυξήσουν το ποσοστό δωρέας. Οι νοσηλευτές εργαζόμενοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αποτελούν τα άτομα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναγνωριση του δυνητικού δότη και την φροντίδα αυτού, καθως και στη στήριξη της οικογένειας του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κρίθηκε δε σκόπιμο όπως διερευνηθούν οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και η στάση (θετική/αρνητική) των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των δημοσίων νοσοκομείων της Κύπρου σχετικά με θέμετα που αφορούν τη δωρεά οργάνων και τη μεταμοσχευτική διαδικασία. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο οχτώ ενοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας δημογραφικά στοιχεία, ερωτήσεις που άπτονται της Κυπριακής νομοθεσίας επι της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, τον εγκεφαλικό θάνατο, το συντονιστή μεταμοσχεύσεων, τη χρησιμότητα της δωρεάς οργάνων και ερωτήσεις με δυνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των νοσηλευτών σε θετική ή αρνητική προς τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε όλους τους νοσηλευτές εργαζομένους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των δημοσίων νοσηλευτηρίων της Κύπρου. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS V.22 και χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (p) ή μικρότερο του 0,05. Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 167 απο τους 200 ωοσηλευτές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου. Η κλίμακα ορθής γνώσης ανήλθε στο ποσοστό 60%. Η ηλικία, η προϋπηρεσία, η επαρχία εργοδότησης και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση έχει διαπιστωθεί πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς τις ορθές απαντήσεις των νοσηλευτών και επομένωνς μεταβάλλουν άμεσα την αύξηση του ποσοστού της κλίμακας ορθής γνώσης. Συμπεράσματα: Η έρευνα αποδεικνύει πως το χαμηλό ποσοστό ορθής γνώσης των νοσηλευτών ΜΕΘ, συνάδει με τα χαμηλά ποσοστά που παρουσιάζει η Κύπρος σχετικά με τους πτωματικούς δότες με διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου. Επομένως είναι μέγιστης σημασίας για τις υπηρεσίες υγείας της Κύπρου απασχολούμενες με μεταμοσχευτικά προγράμματα όπως εστιάσουν στη συνεχή ενημέρωση επι των θεμάτων που άπτονται της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων για όλους τους νοσηλευτές εργαζόμενους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.el_GR
dc.format.extent233 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔωρεά οργάνων -- Νοσηλευτέςel_GR
dc.subjectΔωρεά οργάνωνel_GR
dc.subjectOrgan donationel_GR
dc.subjectOrgan donation -- Nursesel_GR
dc.titleΔιερεύνηση των γνώσεων, στάσεω και αντιλήψεων των νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου σχετικά με τις μεταμοσχέυσεις οργάνωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractPurpose: In Cyprus, the donation and transplantation of organs from deceased organ donors with brain death diagnosis, remains the main problem for the country. The fact is reflected by the very low number of donors, with one to two cadavers a year, not approaching the desired results among the rest of the European countries. The majority of researches and publications demonstrate that the involvement of health professionals in the donation and transplantation process may increase the donation rate. The nurses working in Intensive Care Units are people with a leading role in identifying the potential donor and thus the care of him/her, as well as supporting the cadaver‘s family throughout the process. It was therefore advisable to explore the knowledge, perceptions and attitudes (positive / negative) of nurses in Intensive Care Units employed at the public hospitals of Cyprus on issues related to organ donation and transplantation process. Methodology: An eight modules questionnaire was used, including demographic information, questions pertaining to the Cyprus legislation on organ donation and transplantation, brain death, the transplant coordinator, the usefulness of organ donation and questions with potential factors affecting the positive or negative attitude of nurses towards organ donation and transplantation. The questionnaire was to be completed by all nursing professionals working in Intensive Care Units of public 10 hospitals of Cyprus. Statistical analysis of data was performed with the statistical package IBM SPSS V.22, using the significance level a = 0,05 (p) or less than 0.05. Results: The survey involved 167 of the 200 nurses working at the public hospitals of Cyprus. The scale of correct knowledge stood at 60%. Age, experience, the province of employment and postgraduate education, have been identified that play an important role in the correct answers of the nurses and therefore directly alter the growth rate of the scale of correct knowledge. Conclusions: The study showed that the low rate of correct knowledge of nurses working at I.C.U. areas in Cyprus consists with the low rates presented by Cyprus concerning the cadaver donors with brain death diagnosis. Therefore, it is of utmost importance that the Health Services of Cyprus engaged with transplantation programs focus on regular training programs with correct information being transmitted on issues related to the donation and transplantation of organs for all nurses working in Intensive Care Units at the Public Sector.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record