Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπουτσιώλη, Ζωή
dc.contributor.authorΜίχου, Ελισάβετ
dc.contributor.otherMichou, Elisavet
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-10-08
dc.date.accessioned2015-10-08T09:56:04Z
dc.date.available2015-10-08T09:56:04Z
dc.date.copyright2015-02
dc.date.issued2015-10-08
dc.identifier.otherΔΜΥ/2015/00320el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2158
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η Νοσηλευτική ως μία συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και νέα δεδομένα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί αναγκαία διαδικασία για την διασφάλιση και βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Τα κίνητρα, τα προσωπικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των Νοσηλευτών διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην αύξηση της συμμετοχής τους σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των λόγων συμμετοχής των εργαζόμενων νοσηλευτών και νοσηλευτριών ενός Ελληνικού Γενικού Νοσοκομείου σε προγράμματα Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους καθώς και με τις απόψεις τους για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1/4/2014 έως και 25/5/2014 σε 102 νοσηλευτές που εργαζόταν σε Περιφερειακό Νοσοκομείο. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και η κλίμακα διερεύνησης των λόγων συμμετοχής (Participation Reason’s Scale, PRS) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Stastical Package for Social Sciences) v.17.0.0 Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 16% ήταν άνδρες και το 84% ήταν γυναίκες με το μεγαλύτερο ποσοστό (49%) να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 40-49 ετών. Το 58% των νοσηλευτών είχε σπουδές εξειδίκευσης μετά το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης και επίσης το 84% από το δείγμα μας, δηλαδή οι περισσότεροι νοσηλευτές, έχουν θετική άποψη για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Επίσης ο βαθμός επάρκειας των γνώσεων για παροχή ποιοτικής φροντίδας συσχετίζεται θετικά ή αρνητικά με την ηλικία των νοσηλευτών σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p=0,019). Η συμμετοχή σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης άλλοτε συσχετίζεται θετικά και άλλοτε αρνητικά με την ηλικία και την προϋπηρεσία των νοσηλευτών σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο p=0.038 και p=0.015 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλίμακας διερεύνησης των λόγων συμμετοχής (PRS) των νοσηλευτών σε προγράμματα εκπαίδευσης ο σημαντικότερος λόγος συμμετοχής που επηρέασε ήταν «η ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στη Νοσηλευτική» με μέσο όρο 6,2 και ο λιγότερο σημαντικός με μέσο όρο απαντήσεων 4 ήταν «για να προκαλούμαι με τις σκέψεις των συναδέλφων μου». Συμπεράσματα: Η σπουδαιότητα της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και τα οφέλη που επιφέρει στους νοσηλευτές, στους ασθενείς και στον ευρύτερο τομέα υγείας είναι δεδομένα. Η διερεύνηση των πραγματικών λόγων και κινήτρων που ωθούν τους νοσηλευτές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα τους ,τις αντιλήψεις τους και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τη Δια βίου εκπαίδευση θα οδηγήσει στον ορθολογικό σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των νοσηλευτών και την καλύτερη διαχείριση των περιορισμένων διατιθέμενων οικονομικών πόρων.el_GR
dc.format.extent75 σ. εικ., 30 εκel_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣυνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectContinuing Nursing Educationel_GR
dc.subjectΔια Βίου Μάθησηel_GR
dc.subjectLifelong learningel_GR
dc.titleΔιερεύνηση των λόγων συμμετοχής των εργαζομένων νοσηλευτών & νοσηλευτριών Γενικού Νοσοκομείου σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Nursing as a constantly evolving science is characterized by rapid technological and scientific developments and new data in both theoretical and practical level. In this context, continuing professional education is a necessary process to ensure and improve the nursing care provided. The motives, personal and professional characteristics of Nurses play an important role in increasing their participation in Continuing Education programs. Purpose: The purpose of this study was to investigate the reasons for participation of nurses in a Hellenic General Hospital in continuing education and training programs in relation to demographic and professional characteristics as well as their views on Continuing Education Method: The study was conducted from 01.04.2014 up to 05.25.2014 between 102 nurses working at the hospital. For data collection was used questionnaire weighted demographics and scale investigation of participation ratios (Participation Reason’s Scale, PRS) in continuing investigation. For statistical analysis used the statistical package SPSS (Stastical Package for Social Sciences) v.17.0.0 Results: Of the total respondents 16% were male and 84% were women with the highest percentage (49%) belong to the age group of 40-49 years. 58% of nurses had specialization studies after the end of their basic training and also 84% of our sample, that most nurses, have a positive outlook on Continuing Education. Also the degree of adequacy of knowledge to provide quality care is associated with the age of nurses in a statistically significant level (p = 0,019). Participation in Continuing Education and Training programs is associated sometimes positive and other times negative with the age and the experience of nurses in a statistically significant level of p=0.038 and p=0.015. According to the results of the scale investigation of participation ratios (PRS) for the nursing education programs in the most important reason that influenced participation was: "information on new developments in nursing" with an average of 6.2 and less important with average responses 4 was: "to have opposite ideas with the thoughts of my colleagues." Conclusions: It is indisputable the importance of continuing nursing education and the benefits that education brings to nurses, patients and the wider health sector. Exploring the real reasons and motivations nurses to participate in educational activities, in conjunction with their personality, their perceptions and beliefs about lifelong learning will lead to the rational design of appropriate and effective education programs to optimize professional development of nurses and better management of limited financial resources allocated.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record