Show simple item record

dc.contributor.advisorΓαλάνης, Πέτρος
dc.contributor.authorΓρηγορίου, Πολυξένη
dc.contributor.otherGregoriou, Polyxeni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-09-07
dc.date.accessioned2015-09-07T10:59:49Z
dc.date.available2015-09-07T10:59:49Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-09-07
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2015/00015el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2117
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπέςel_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων των νοσηλευτικών λειτουργών, πριν από τη διενέργεια ειδικού ενδονοσοκομειακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του με τη λήξη του και έπειτα από 6 μήνες. Υλικό και μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και περιλάμβανε όλους τους νοσηλευτές (294) εκτός από εκείνους που κατέχουν πιστοποιητικό εν ισχύ στην εξειδικευμένη ή και άμεση υποστήριξη της ζωής. Στην παρούσα μελέτη, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολόγιου, βασισμένου στη διεθνή βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης του 2010. Αποτελέσματα: Το 96% του δείγματος είχε λάβει ενημέρωση στο παρελθόν για την μέθοδο ΚΑΡΠΑ, με την ενημέρωση αυτή να προέρχεται κυρίως από εκπαιδευτικά σεμινάρια (94%). Το 97% των νοσηλευτών δήλωσαν αρκετά/πολύ ικανοποιημένοι από τα σεμινάρια αυτά και το 75% δήλωσαν ότι η επάρκεια που έλαβαν από το σεμινάριο ήταν αρκετή/πολύ καλή. Το 56% των νοσηλευτών δήλωσαν ότι έχουν εφαρμόσει τις τεχνικές ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο νοσοκομείο και η μέση τιμή εφαρμογής των τεχνικών αυτών ήταν 10,6. Η μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην ΚΑΡΠΑ ήταν 3,76 σε κλίμακα 1 έως 5 (5 = πολύ αποτελεσματική). Η βαθμολογία γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στην ΚΑΡΠΑ παρουσίασε σημαντική αύξηση αμέσως μετά την εκπαίδευση και παρόλο που 6 μήνες μετά παρουσίασε σχετική πτώση, εντούτοις παρέμεινε σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τη βαθμολογία πριν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πριν από την εκπαίδευση, η μέση βαθμολογία γνώσεων ήταν 4,3, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας το 8,6, σχεδόν 3 | P a g e δηλαδή τη μέγιστη βαθμολογία που ήταν 9, και έξι μήνες μετά από την εκπαίδευση μειώθηκε σε 6,4. Επιπλέον, πριν από την εκπαίδευση, η μέση βαθμολογία δεξιοτήτων ήταν 4,7, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας το 9,4, σχεδόν δηλαδή τη μέγιστη βαθμολογία που ήταν 10, και έξι μήνες μετά από την εκπαίδευση μειώθηκε σε 7,4. Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης των νοσηλευτικών λειτουργών στην ΚΑΡΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Η αποτελεσματικότητα αφορούσε τόσο τις γνώσεις όσο και τις δεξιότητες. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι νοσηλευτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν καρδιακή ανακοπή στο χώρο εργασίας τους, αναμένεται να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των ασθενών που εμφανίζουν καρδιακή ανακοπή. Στη διατήρηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων συμβάλει η επανεκπαίδευση των νοσηλευτών σε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών. Στην Κύπρο, δεν υπάρχουν δομημένα ενδονοσοκομειακά μαθήματα σε όλα τα νοσοκομεία και για τον λόγο αυτόν κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συστηματικής επανεκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ.el_GR
dc.format.extent106 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΝοσηλευτικό προσωπικό -- Εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectNursing staff -- Educationel_GR
dc.titleΑποτελεσματικότητα του ενδονοσοκομειακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ) νοσηλευτικών λειτουργών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσούel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim: To investigate the knowledge and practical skills of staff nurses, before specific in hospital program in Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), immediately after, and six months later. Material and Methods: The study was conducted in all departments of the Limassol General Hospital and included all nurses (294). Τhose holding a valid certificate in advanced or in immediate life support were excluded. Data collection was done using a specially designed questionnaire based on the international literature and guidelines of the European Resuscitation Council 2010, which was developed for the purpose of study. Results: Ninety six percent of the nurses had received information in the past for the CPR process with this updating come mainly from training courses (94%). Ninety seven percent of the nurses were quite/very satisfied with the seminars and 75% stated that the adequacy received from the seminar were enough/good. Fifty six percent of the nurses have applied the techniques of CPR during their work in the hospital and the average application of these techniques was 10.6. The average rating of efficiency in implementation of the knowledge acquired in the CPR was 3.76 on a scale of 1-5 (5 = very effective). The knowledge score and the practical skills score increased significantly immediately after training and although after six months there was a relative decrease, however, it remained at a higher level than the score before the application of the educational program. Before the educational program, the mean knowledge score was 4.3, after the education increased significantly to 8.6, almost the maximum value that was 9, and six months after the education decreased to 6.4. Before the educational program, the mean practical skills score was 4.7, after the education increased significantly to 9.4, almost the maximum value that was 10, and six months after the education decreased to 7.4. Conclusions: Τhe results of this study revealed the effectiveness of the in hospital CPR training program, in Limassol General Hospital. The 5 | P a g e effectiveness was evident both in knowledge and skills. In addition, the present study verified a major problem. Nurses have to deal with cardiac arrest in their workplace and they are expected to be able to provide effective Cardiopulmonary Resuscitation in order to increase the survival rate of patients. Retraining of nurses in less than six months seems to contribute in the preservation of their skills and knowledge regarding effective CPR. In Cyprus there are no structured in hospital courses, therefore imperative continuing education and systematic retraining in Cardiopulmonary Resuscitation is crucial.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record