Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΧριστοδουλίδης, Μάρεκ
dc.contributor.otherCristodoulidis, Marek
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-08-21
dc.date.accessioned2015-08-24T06:05:32Z
dc.date.available2015-08-24T06:05:32Z
dc.date.copyright2015-06
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifier.otherΔΜΥ/2015/00312el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2041
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης σε Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (Diagnosis-Related Groups, DRGs) θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα διεθνές φαινόμενο και τα συστήματα DRGs εισήχθησαν διεθνώς για παρόμοιους λόγους, οι οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αύξηση της διαφάνειας των υπηρεσιών και η μέτρηση της παραγωγικότητας.. Η κατανόηση των διεθνών εμπειριών στα συστήματα DRG και στα συστήματα πληρωμής των νοσοκομείων με βάση τα DRGs, μπορεί να παρέχει σημαντική πληροφόρηση και στη χώρα μας, η οποία θα μπορέσει καλύτερα να αντιμετωπίσει τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις στον τομέα της Υγείας. Η δημοσιονομική κρίση μας δίνει την ευκαιρία να μεταρρυθμίσουμε στο Σύστημα Υγείας μας, ενώ ταυτόχρονα στα πλαίσια της συμφωνία μας με την ΤΡΟΙΚΑ ενθαρρύνεται η ταξινόμηση των ενδονοσοκομειακών περιπτώσεων με βάση τα DRGs με στόχο την αντικατάσταση του συστήματος πληρωμών στα πλαίσια του νέου συστήματος υγείας. Σκοπός: H αξιολόγηση της εφαρμογής των συστημάτων DRGs σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και της μεθόδου αποζημίωσης των νοσοκομείων που βασίζεται σε αυτά. Μεθοδολογία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ευρωπαϊκών εμπειριών και του συστήματος υγείας της Κύπρου μέσω της ανάλυσης επιστημονικών άρθρων από διεθνή περιοδικά, βιβλίων, δελτίων τύπου, εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων από αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και συλλογή δεδομένων από εθνικές πηγές όπως το Υπουργείο Υγείας, και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Αποτελέσματα: Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογή των DRGs και των μεθόδων αποζημίωσης με βάση αυτά, μεταξύ άλλων, είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αύξηση των δραστηριοτήτων, η συγκράτηση του κόστους των νοσοκομειακών δαπανών, καθώς και η μείωση του χρόνου νοσηλείας και αναμονής. Τα μειονεκτήματα αφορούν κυρίως την εκλεκτική επιλογή των ασθενών, τη λανθασμένη κατάταξη, τις επανεισαγωγές και την πρόωρη εξαγωγή των ασθενών. Δεν παρουσιάζεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εισαγωγής των συστημάτων και της αποτελεσματικότητας, ενώ η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα φροντίδας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Συμπεράσματα: Οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο θα πρέπει να επικεντρωθούν στην τάχιστη εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και οι ευρωπαϊκές εμπειρίες των DRGs να αποτελέσουν στέρεη βάση για χάραξη μιας στρατηγικής για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.el_GR
dc.format.extent90 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαγνωστικές Ομοιογενείς Κατηγορίες (DRGs)el_GR
dc.subjectDiagnostic Related Groups (DRGs)el_GR
dc.subjectΚλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
dc.titleΠλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων σαν μέθοδος αποζημίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωσηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: The development of the classification system in similar Diagnostic Groups (Diagnosis-Related Groups, DRGs) could be described as an international phenomenon. The DRGs systems were introduced internationally for similar reasons, which can be grouped into two main categories: improving transparency of the services and the measurement of productivity. The broad understanding of the international experiences in DRG systems and the hospital payment system based on DRGs, can provide important information in our country, in order to best address the reform challenges in the healthcare sector. The fiscal crisis in Cyprus provides an opportunity to reform our health system, in keeping with our agreement with Troika is encouraged to classify hospital cases on DRGs and replace our payment system, under a new healthcare system. Aim: The evaluation of the implementation of DRGs systems and the DRG-based payment method for hospitals in four European countries. Methods: Literature review of the European experience on the DRGs and the healthcare system in Cyprus through the analysis of scientific articles from journals, books, press releases and detailed assessments by certified institutions, as well as data from national sources such as the Ministry of Health and Health Insurance Organisation. Results: The advantages of the application of DRGs and DRG–based hospital payment, among other, are the increased transparency, increased activities, decreased hospital expenditure for hospital care, the decrease of the average length of stay (ALOS) and the reduction of the waiting lists. The disadvantages are mainly related to the elective activity, the up- and wrong- coding, the re-admissions and inappropriate early discharge. No significant correlation is noted between the utilization of the systems and the efficiency, while monitor mechanisms and reports on the quality of the provided healthcare is still inadequate. Conclusions: The responsible parties in Cyprus should focus on the earliest implementation of the National Healthcare Scheme and the European experiences on DRGs will provide a solid basis to develop a strategy for their effective utilization.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record