Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιότρας, Γεώργιος
dc.contributor.authorΣενξέρη, Γεωργία
dc.contributor.otherSenxeri, Georgia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-07-22
dc.date.accessioned2015-07-22T10:24:08Z
dc.date.available2015-07-22T10:24:08Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2015-07-22
dc.identifier.otherΔΜΥ/2015/00283el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1980
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ποιότητα στις υπηρεσίς υγείας είναι πολυδιάστατη έννοια και αποτελεί διαχρονικό στοίχημα. Η αύξηση των δαπανών υγείας, η πρόοδος της επιστ΄μης και η άνοδος του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου δημιούργησαν την ανάγκη παροχής ανώτερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με την έννοια της συμμόρφωσης των φορέων για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών αλλά και των κυβερνήσεων για την επίτευξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτο, τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται διεθνώς, η σπουδαιότητα του τοπικού ρόλου στην παραγωγικότητα του συστήματος δημόσιας υγείας. Η εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης στη ποιότητα των Διευθυνσεων Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας τοπικής αυτοδιοίκησης Β' βαθμού (Περιφέρειες) της Ελλάδος. Στόχος είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας τους και η σύγκριση με τη διεθνή πρακτική προκειμένου να εντοπισθούν τα εμπόδια και οι δυνατότητες βελτίωσης προς όφελος της, εν γένει, δημόσιας υγείας. Για την επίτευξη του στόχου της διατριβής χρησιμοποιήθηκε συστηματικη βιβλιογραφική ανασκόπηση για α) τη διερεύνηση του ισχύοντος ελληνικού συστήματος δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας και ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και β) την αναζήτηση της διεθνούς εμπειρίας για την οργάνωση των συστημάτων υγείας και των καλών πρακτικών απο χώρες όπου εφαρμόδθηκαν αντίστοιχα ποιότικά συστήματα. Απο τη συγκριτική μελέτη προέκυψε ότι οι δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της χώρας που αφορούν σε θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Επιπλέον, η μελέτη κατέδειξε την ανάγκη α) διενέργειας πρωτογενούς έρευνας για το επίπεδοποιότητας των Περιφερειακών διεθύνσεων Υγείας που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης διοικητικής ανασυγκρότησης του κράτους και β) Διερεύνησης της σχέσης μεταξύ αποδοτικότητας της υγείας και συμμετοχής της τοπικής αυτοφιοίκησης στην παροχή της, με σκοπό να διαφωτίσουν τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των τοπικών δομων και μηχανισμών στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.el_GR
dc.format.extentiv, 82 p. 30 cm.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠεριφερειακή Δημόσια Υγεία -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectRegional Public Health -- Greeceel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΒελτίωση της ποιότητας στην περιφερειακή δημόσια υγεία και κοινωνική μέριμνα: Καλές διεθνείς πρακτικές-ευκαιρίες και εμπόδια εφαρμογής στην Ελλάδαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Quality in health services is a concept with many aspects and, indeed, a longstanding challenge. The increase in health costs, scientific advances and the improvement of education and living standards have created the need for the provision of “superior” and more effective healthcare services in terms of compliance of institutions in order to optimise patient and government satisfaction from the achievement of cost effectiveness and social well-being. In this context, in recent years all the more weight has been placed at the international level on the significance of the role of the “local” element in the productivity of the public health system. Objective: This paper aims to explore the possibilities for improving the quality of Public Health and Social Care Directorates coming under second-degree local government authorities (Regions) in Greece. The objective is to assess their current state of operation and compare it to international practices in order to identify any obstacles and improvement possibilities in the interest of public health in general. Method: In order to achieve the objective of the paper, a systematic literature review was implemented in order a) to explore the existing Greek public health and social care system, particularly at the regional level of exercise of the relevant powers, and b) to seek international experience in organising health systems and best practices from countries where similar quality systems have been implemented. Conclusions: The comparative study showed that there is room for improving the quality of Regional Public Health and Social Care Services in Greece at the institutional, organisational and functional level. Furthermore, the study revealed the need a) to conduct primary research on the quality level of Regional Health Directorates established in the framework of the state’s recent administrative reform, and b) to explore the relationship between the effectiveness of healthcare and the participation of local governments in the provision of healthcare so as to shed light on the importance and efficiency of local structures and mechanisms in the improvement of the population’s level of health.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record