Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπιλάλης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΓιαννακάκη, Αθηνά
dc.contributor.otherGiannakaki, Athina
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.accessioned2015-06-30T11:25:40Z
dc.date.available2015-06-30T11:25:40Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2015-06-30
dc.identifier.otherΔΠΠ/2015/00030el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1877
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας είναι η μεθοδολογική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής-Κ.Α.Π., μέσω περιβαλλοντικών δεικτών. Στα κύρια θέματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται: α. Η ποιότητα του Εδάφους (εδαφική διάβρωση, περιεκτικότητα σε οργανική ουσία), β. Η ποιότητα των Υδάτων (περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα, φωσφορικά και νιτρικά), γ. Η Βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα οι Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και δ. Η Κλιματική Αλλαγή. Τα αποτελέσματα, οι μεθοδολογίες και τα δεδομένα από σχετικές μελέτες, αλλά ιδιαίτερα οι εκθέσεις αξιολόγησης της ΚΑΠ, παρουσιάζονται επιλεκτικά. Ο νομός Χανίων αποτελεί την «πιλοτική περιοχή», όπου μελετήθηκαν συνιστώσες της περιβαλλοντικής κατάστασης, από ελεύθερα γεωγραφικά δεδομένα και δεδομένα τηλεπισκόπισης όπως: α. Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους ASTER GDEM, β. Δεδομένα για τη βλάστηση, από το καταγραφικό σύστημα MODIS και γ. Ο χάρτης καλύψεων γης CORINE. Πραγματοποιήθηκε σύνθεση χωρικού ερωτήματος (συνθήκη: ελαιώνες σε υψόμετρο έως 600 μ., με κλίση έως 20ο, απόσταση έως 600 μ. από τα ποτάμια και σε ζώνη απόστασης μικρότερης από 500 μ. από περιοχές NATURA.), για τον καθορισμό πιλοτικού-επιδεικτικού αγρού ελέγχου της ΚΑΠ και διάδοσης των στόχων της. H έκταση των καλλιεργούμενων περιοχών του νομού, υπολογίστηκε, κατά τη διαδικασία επίλυσης του ερωτήματος, σε 999.870,51 m2. Επιπλέον έγινε χαρτογράφηση ανά μήνα, της βλάστησης μέσω δεδομένων NDVI, και εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών από την οποία προέκυψε ότι το 94,93% της πληροφορίας των χαρτών, εμπεριέχεται στην πρώτη κύρια συνιστώσα. Παράχθηκε επίσης, με τη μέθοδο της μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης, χάρτης 7 διαφορετικών τάξεων του NDVI, για την ερμηνεία όμως των οποίων συνίστανται συγκρίσεις με το χάρτη CORINE και επιτόπιες επισκέψεις. Συμπέρασμα είναι ότι σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και εργαλεία όπως τα Σ.Γ.Π. και η Τηλεπισκόπηση σε συνδυασμό με εργασίες πεδίου μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη μεθοδολογική εκτίμηση της Κ.Α.Π.el_GR
dc.format.extent147 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚοινή Αγροτική Πολιτικήel_GR
dc.subjectCommon Agricultural Policyel_GR
dc.titleΜεθοδολογική εκτίμηση των περιβαλλοντικών δεικτών της ΚΑΠ στην Ελλάδαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this paper is a methodological description–evaluation of implementation of measures in the framework of Common Agricultural Policy-CAP, through sustainability indicators. The main subjects on which are based this environmental assessment are: a. Soil quality (soil erosion, organic matter concentration), b. Water quality (concentration of pesticides, nitrates), c. Biodiversity and especially High Natural Value areas and d. Climate change. Results, methodologies and data of relevant scientific studies and especially the reports-deliverables for CAP assessment, are included in the main bibliographic sources of this study. Prefecture of Chania is the “case study” of this work. Assessment of important components of environmental status through free, geographic data and remote sensing data, is carried out. The following data were used: a. ASTER digital elevation model GDEM, b. Data of vegetation from MODIS logger system and c. CORINE land cover map. Specifically, spatial query (condition: olive groves with elevation lower than 600 m., with a slope lower than 20 degrees, distance from rivers less than 600 m and in a zone, distance of which, is less than 500 m from NATURA areas.), were studied, for determining a farm as educational-pilot farm, for evaluation of CAP as well as diffusion of its objections. Moreover, the area of cultivated(during the process of solving the spatial query), fields were calculated, is 999.870,51 m2. Estimations of vegetation were implemented too, through monthly maps of NDVI. Principal Components Analysis was also taken place, which showed that 94,93 % of maps’ information is contained in the first principal component. Moreover, map of seven different classes for NDVI, was produced, through method of unsupervised classification. Site visits as well as use of CORINE land Cover (comparisons), are required for rating of the classes. Conclusion is that important scientific knowledge and tools, such as GIS and remote sensing, in combination with fieldworks could contribute in a methodological CAP assessment process.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record