• Σχεδιασμός εφαρμογής ατομικού φακέλου υγείας για αθλητές 

    Καραγιάννη - Βιλλιώτη, Αγγελική (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός εφαρμογής ατομικού φακέλου υγείας για αθλητές και παράλληλα η ανάδειξη της σημασίας του και τα οφέλη από τη χρήση αυτού. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνησή ...