• Η επιβάρυνση γονέων-φροντιστών παιδιών με συνδρομο down 

    Θωμαή, Αηδόνη (2011-09-06)
    Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης γονέων και φροντιστών παιδιών με σύνδρομο Down. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα 63 γονέων-φροντιστών ...