• Η συγχώνευση της ελληνικής με την συνεργατική τράπεζα. 

    Σωτηρίου, Κυριακή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της συγχώνευσης της Ελληνικής και Συνεργατικής Τράπεζας. Προς αυτό το σκοπό, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, εξετάζονται σε θεωρητικό πλαίσιο η ...