Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαυλάκης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΠροδρόμου, Μαρία
dc.contributor.otherProdromou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-23
dc.date.accessioned2011-08-23T12:01:14Z
dc.date.available2011-08-23T12:01:14Z
dc.date.copyright2011-07
dc.date.issued2011-08-23
dc.identifier.otherΔΜΥ/2011/00054el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/171
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές πραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή:H οργανωτική κουλτούρα αναφέρεται σε χαρακτηριστικά οργάνωσης του περιβάλλοντος εργασίας η ύπαρξη των οποίων διευκολύνουν και αποτελούν το πρώτο βήμα για την επίτευξη περαιτέρω νοσηλευτικής επαγγελματικής πρακτικής. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι η επιθυμητή οργανωτική κουλτούρα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν θετικά την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του, να εστιάζει στην εξυπηρέτηση των ασθενών του και να έχει ισχυρό αντίκτυπο στις επιδόσεις του οργανισμού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της αντίληψης και η μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας και της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων, μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κύπρου και επιπλέον η ανάδειξη τυχόν διαφορών που σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών, όπως είναι χρόνια υπηρεσίας εμπειρία, το φύλο κ.α. Μέθοδος: Πρόκειται για μια έρευνα περιγραφικού –διερευνητικού τύπου η οποία διεξήχθη από τον Ιανουάριο του 2011μέχρι τον Μάρτιο του 2011.Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 241 νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, εκ των οποίων ποσοστό 54,36% ήταν άνδρες και 45,64% γυναίκες. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια. Το πρώτο αφορούσε την μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας το OCP (Organizational Culture Profile), το δεύτερο ήταν δυο κλίμακες μεταφρασμένες στα Ελληνικά για τη μέτρηση του βαθμού ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων, σε συνδυασμό με ένα ερωτηματολόγιο συλλογής δημογραφικών δεδομένων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με την χρήση του προγράμματος SPSS,18.Τα περιγραφικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι συχνότητες (valid percentages), η μέση τιμή (mean), η διάμεσος (median), η επικρατούσα τιμή (mode), η μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή, η τυπική απόκλιση σε διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με 95%.Η στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων έγινε με την σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων με τη χρήση του στατιστικού έλεγχου κριτηρίου t ( T-Test ) και την ανάλυση διασποράς ANOVA. Αποτελέσματα: Η μέτρηση της αντίληψης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας για την Οργανωτική Κουλτούρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αναδεικνύει ως επικρατέστερη τρέχουσα κουλτούρα την «Καινοτομία»,(Μ.Ο=4,14) ενώ ως επικρατέστερη επιθυμητή κουλτούρα την «Υποστηρικτικότητα» (Μ.Ο=4,28) Παράλληλα η κουλτούρα «Σταθερότητα» εμφανίζει υψηλή παρουσία (Μ.Ο=3,98) και σημασία (Μ.Ο=4,07).Η μέση βαθμολογία για την σύγκρουση και ασάφεια ρόλων μεταξύ των νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας ήταν (Μ.Ο=3,04) και (Μ.Ο=3,91) 8 αντίστοιχα, υποδηλώνοντας ότι οι νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας αντιλαμβάνονται ως πιο συχνή την παρουσία σύγκρουσης ρόλων σε σχέση με την ασάφεια ρόλων στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Ενώ σημαντική αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων. Στην έρευνα εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά την οργανωτική κουλτούρα, με την ικανοποίηση και την ασάφεια και σύγκρουση ρόλων στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κύπρου. Συμπεράσματα :Η μελέτη αυτή μέτρησε την Οργανωτική Κουλτούρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κύπρου καθώς και τον βαθμό σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων στους νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν την βάση για λήψη διοικητικών μέτρων με στόχο την βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Εντοπίστηκαν πάρα πολλοί παράγοντες που διαφοροποιούν την αντίληψη των νοσηλευτών σε σχέση με την Οργανωτική Κουλτούρα, την ικανοποίηση από κάποιους παράγοντες της και την ασάφεια και σύγκρουση ρόλων στους νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας που καθιστούν χρήσιμη την πιο ευρεία και αναλυτική διερεύνηση τους μελλοντικά.el_GR
dc.format.extent173 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΟργανωσιακή κουλτούραel_GR
dc.subjectOrganizational cultureel_GR
dc.subjectΑσάφεια ρόλωνel_GR
dc.subjectAmbiguity of Rolesel_GR
dc.titleΜελέτη καταγραφής της οργανωτικής κουλτούρας και του βαθμού ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων των νοσηλευτών των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: “Organizational culture” refers to features of the workplace environment, the existence of whom facilitate and constitute the first step towards the furthering of professional nursing practice. In international literature it has been well documented that the desired organizational culture includes characteristics that positively influence the institution's ability to manage its human resources to focus on patient service and have a strong impact on the performance of the organization. Purpose: The purpose of this study is to record the level of awareness, the measure of organizational culture, and the ambiguity as well as conflict of roles between the nursing staff of the Mental Health Services of Cyprus, and the highlighting of possible differences related to demographic characteristics of nurses, such as years of service, experience, gender, and others. Method: This is a descriptive-explanatory type survey, conducted from January 2011 to March 2011. The sample consisted of 241 mental health nurses, of which 54.36% were male and 45.64% were female. Two questionnaires were used for data collection. The former regarding the measure the organizational culture of Mental Health Services - OCP (Organizational Culture Profile). The latter consisted of two scales translated to Greek, to measure the degree of ambiguity and role conflict in combination with a demographic data questionnaire. The statistical analysis was conducted using the program SPSS,18. The descriptive measures used were frequencies (valid percentages), the mean average, the median average, the modal average, minimum and maximum values, and the standard deviation in a confidence interval equal to 95%. The statistical analysis was performed by comparing the average responses using the statistical control test t (T-Test) and analysis of variation ANOVA. Results: The measuring of the perception of mental health nurses in regards to the Organizational Culture of Mental Health Services show as currently prevailing the culture of "Innovation" (avg = 4.14) and a dominant desired culture of ."Support" (avg = 4, 28). Furthermore, the culture "stability" has a high presence (avg = 3.98) and importance (avg = 4.07). The average rating for conflict and confusion of roles between Mental Health nurses were (avg = 3.04) and (avg = 3.91) respectively, suggesting that mental health nurses perceive the conflict of roles more frequently in relation to the ambiguity of roles in the mental Health Services. A significant negative correlation was found between the conflict and ambiguity of roles. The survey identified significant differences compared with the demographic characteristics of the organizational culture of Mental Health Services in Cyprus, with the satisfaction and ambiguity and role conflict. Conclusions:This study measured the Organizational Culture of Mental Health Services of Cyprus and the degree of conflict and ambiguity of roles of Mental Health nurses. These results may provide a foundation for administrative measures aimed at improving the existing operation of Mental Health Services. Many factors were identified that modulate the perception of nurses in relation to organizational culture, the satisfaction of some factors and ambiguity and role conflict in mental health nurses that would make a broader, more in-depth future investigation useful.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record