Show simple item record

dc.contributor.advisorΜητρόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΜώρος, Γεώργιος
dc.contributor.otherMoros, Georgios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-08-01
dc.date.accessioned2014-08-25T07:48:13Z
dc.date.available2014-08-25T07:48:13Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-08-25
dc.identifier.otherΔΜΥ/2014/00234el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1656
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η έρευνα μελετά τις πεποιθήσεις για την φυσικοθεραπεία και την επίδρασή τους στον τρόπο διαμόρφωσης συμπεριφοράς υγείας. Η διερεύνηση αποτιμά το κοινωνικά μορφοποιημένο πλαίσιο οριοθέτησης της υγείας, την επίδραση της οριοθέτησης των επαγγελμάτων υγείας και τη νοηματοδότηση των εννοιών. Καταγράφονται οι πεποιθήσεις μέσα από ειδικά διαμορφωμένο εργαλείο ποιοτικής έρευνας και εκτιμώνται οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων σε πολιτικές διαχείρισης της υγείας. Σκοπός: Η συσχέτιση των πεποιθήσεων για τη φυσικοθεραπεία και η διαμόρφωση συμπεριφοράς υγείας όπως μπορεί να προβλεφθεί μέσα από το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία (ΜΠΥ). Δείγμα και μέθοδος: Η μέθοδος βασίστηκε σε ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ανάδειξη σχετικών αναφορών. Επίσης, η άντληση δευτερογενών στοιχείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από Διεθνείς και Ελληνικές έντυπες πηγές καθώς και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Πρωτογενή δεδομένα αντλήθηκαν με την καταγραφή απόψεων σχετικών στο αρχικό ερώτημα «τί είναι φυσικοθεραπεία;». Η διαδικασία διαμόρφωσης του εργαλείου ποιοτικής έρευνας, βασίστηκε στη δημιουργία ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus group). Από το ερωτηματολόγιο αναδύθηκαν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα για τις πεποιθήσεις του πληθυσμού, όσον αφορά στη φυσικοθεραπεία. Συστάθηκαν δύο ομάδες focus groups που ανέδειξαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία και αποτυπώθηκαν σε διαμορφωμένη φόρμα ερωτήσεων. Το δείγμα για τον γενικό-ειδικό πληθυσμό λήφθηκε από φυσικοθεραπευτήρια της Πάτρας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το γραπτό ερωτηματολόγιο που προέκυψε από τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) και η αξιοπιστία του ελέγχθηκε βάση των σταδίων ελέγχου του. Συμπληρώθηκαν 160 ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν ερωτήσεις κλειστού (σε κλίμακα Likert και πολλαπλών απαντήσεων) και ανοικτού τύπου. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τρία ερευνητικά ερωτήματα (άξονες): α)τον ορισμό της φυσικοθεραπείας, β) τη διαδικασία γ) τη χρησιμότητα. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 32%. Οι έννοιες «γενικός-ειδικός πληθυσμός» (που δεν αντικατοπτρίζουν εννοιολογικά τις στατιστικές έννοιες αλλά την διαφοροποίηση ανάμεσα σε μη επαγγελματίες υγείας και επαγγελματίες υγείας) φαίνεται να μην επηρεάζουν σημαντικά τις απόψεις για τον ορισμό, την διαδικασία και την χρησιμότητα της φυσικοθεραπείας. Το φύλο (p=0,045) και ο τόπος κατοικίας (p=0,06) επηρεάζουν τις αντιλήψεις αλλά όχι σημαντικά στο σύνολό τους. Απόψεις για τους τρεις άξονες που αφορούν τις επιμέρους παραμέτρους του ΜΠΥ προσδιορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαμορφωμένες συμπεριφορές. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση των τριών αξόνων του ερωτηματολογίου : ορισμός, διαδικασία, χρησιμότητα. Από τα ευρήματα εξάγεται ο ορισμός της φυσικοθεραπείας με βάση τις πεποιθήσεις που καταγράφηκαν. Επισημαίνεται η συσχέτιση πεποιθήσεων και διαμόρφωσης συμπεριφορών υγείας. Αναδεικνύεται η σημασία των αυτόνομων συμπεριφορών υγείας και το όφελος από την υιοθέτηση των θετικών συμπεριφορών μέσω της φυσικοθεραπείας που αποτελεί οικονομικά αποδοτική υπηρεσία υγείας. Η εφαρμογή των συμπερασμάτων σε στρατηγικές κοινωνικής διαχείρισης (social marketing) θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη σε όλα τα επίπεδα και τουλάχιστον στο κοινωνικό - επιχειρησιακό. Γι’ αυτό η παρούσα μελέτη προτείνει περαιτέρω έρευνα με διανομή ερωτηματολογίου δια μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και εισηγείται μια σειρά δράσεων.el_GR
dc.format.extent176 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΦυσικοθεραπεία -- Συμπεριφορά υγείαςel_GR
dc.subjectPhysiotherapy -- Attitudes of healthel_GR
dc.titleΟι πεποιθήσεις ενός δείγματος γενικού-ειδικού πληθυσμού για τη φυσικοθεραπείαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: The study inquires health beliefs on physiotherapy and their effect on the way attitudes of health are being formed. The research evaluates the social constructed definition of health, the impact on professional barriers and definitions. Beliefs for physiotherapy are recorded through a specialized qualitative research tool and evaluation of the results implementation in health management policies. Aim: Study of the interconnection between beliefs in physiotherapy and health behaviors as far they can be predicted through the Health Belief Model (HBM). Sample & Methods: Method was based on a wide first and on a second resource report through worldwide literature (international and greek resources) and online libraries. Moreover, first resource data collection was formed and based on the question “what is physiotherapy?” through the process of forming the qualitative tool according to focus group method that determined the three main research issues on beliefs concerning physiotherapy. Two focus groups were conducted and featured the main research issues posed in the questionnaire form. Population sample was located in physiotherapy centers in Patras. Participants filled the written questionnaire that followed the focus group method and had been evaluated through prior steps according the specific method. One hundred and sixty participants filled the questionnaire including open and closed forms of questions (Likert and multiple choice). Results: Three main issues involving beliefs on physiotherapy occurred: beliefs on a). physiotherapy’ s definition, b). physiotherapy’s process and c). physiotherapy’ s use. Response rate was 32%. Definitions such as ‘general-specialized population’ (which don’t reflect the statistic meanings but the discrimination between professionals of health and not) show no crucial effect on definition, process and use beliefs. Demographic data seem to have no significant effect on beliefs. Gender (p=0,045) and location (p=0,06) occur to have an impact but not a significant one. Beliefs on the three main research issues that are combined with parameters of the HBM define more significantly health behaviors. Conclusion: Findings revealed the definition of physiotherapy according to the recorded beliefs. Results confirm the interconnection of the three main issues occurred: definition-process-use. Three main issues involving beliefs on physiotherapy occurred: beliefs on physiotherapy definition, physiotherapy process and use. Relevance of beliefs and health attitudes is noticed. Autonomous behavior emerge as significant and the benefit of obtaining positive health attitudes through physiotherapy that is pointed out as an economically efficient health practice is proposed to make use of social marketing policies so as to maximize its use as a broader health behavior practice. Further research is proposed distributing the questionnaire form via the National Association of Physiotherapists and recommends a series of actions.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record