Show simple item record

dc.contributor.advisorΚασίνης, Γιώργος
dc.contributor.authorΚοτζιάπασιης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherKotziapashis, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-31
dc.date.accessioned2014-07-31T09:58:27Z
dc.date.available2014-07-31T09:58:27Z
dc.date.copyright2014-05
dc.date.issued2014-07-31
dc.identifier.otherMBA/2014/00219el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1653
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη έχει ως αντικειμενικό στόχο την εξέταση των διαφόρων επιλογών που δυνατό να υπάρχουν ή που έχουν τεθεί προς συζήτηση, αναφορικά με τα αναγκαία έργα υποδομής που χρειάζονται για την ορθολογική διαχείριση των οικιακών στερεών απορριμμάτων που παράλληλα θα οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Η Ευρώπη, που έχει γίνει πρωτοπόρος στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να πείσει και τον υπόλοιπο κόσμο για την ανάγκη περισυλλογής τους και στροφής σε άλλου είδους ενέργεια φιλικότερης στο περιβάλλον. Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων διέπεται από ένα ευρύ και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, τόσο σε Κοινοτικό επίπεδο, όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Τόσο οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όσο και τα Εθνικά νομοθετήματα, έχουν σαν στόχο την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Η Κοινοτική Πολιτική Δ.Σ.Α., οριοθετείται και καθορίζεται, μέσα από ένα σύμπλεγμα θεσμικών διατάξεων, το οποίο είναι συνεχώς υπό αναθεώρηση, προσπαθώντας να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά το πολυσύνθετο θέμα της Δ.Σ.Α. Η Κυπριακή περιβαλλοντική νομοθεσία βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου περιβαλλοντικής πολιτικής, τη θέσπιση νόμων και διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλο το Νομοθετικό Πλαίσιο το οποίο διέπει τα έργα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενδιαφέροντος. Παρατέθηκαν τα στοιχεία αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων της Κύπρου. Έγινε εκτενής περιγραφή όλων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων. Βάσει των στοιχείων έγινε η εκτίμηση και ο υπολογισμός των βασικών δεδομένων σχεδιασμού των προτεινόμενων έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης παρουσιάστηκαν όλες οι γνωστές μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων, με παράλληλη περιγραφή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, του τρόπου λειτουργίας τους αλλά και της συνεισφοράς της κάθε μεθόδου στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας. Έγινε περιγραφή των σεναρίων για τις εγκαταστάσεις διάθεσης των υπολειμμάτων τα οποία θα πρέπει να πληρούν το Νομικό πλαίσιο, δηλαδή να είναι συμβατό με την ισχύουσα Στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιεί και τους Στόχους που τέθηκαν από τις Οδηγίες και ιδιαίτερα του Στόχου για 5 ανάκτηση του 50% τουλάχιστον των ανακυκλώσιμων υλικών και του Στόχου για εκτροπή από την Ταφή των Βιοαποδομήσιμων (ΒΑΑ) υλικών. Δόθηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία των εναλλακτικών σεναρίων και ειδικότερα στοιχεία για το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στοιχεία εσόδων – εξόδων από τη διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων. Τέλος έγινε η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών υποθέσεων βασιζόμενη στην οικονομική αξιολόγηση των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης υποδείχτηκαν οι βέλτιστες επιλογές για τα έργα υποδομής που απαιτούνται να γίνουν αναφορικά με τη διαχείριση των οικιακών στερεών απορριμμάτων για τις επαρχίες της Κύπρου. Συγκεκριμένα έγινε συγκριτική αξιολόγηση της υπόθεσης να μην κατασκευαστεί Μονάδα επεξεργασίας στην επαρχία Πάφου και τα απορρίμματα να μεταφέρονται στη Μονάδα που θα υλοποιηθεί στη Λεμεσό. Επίσης έγινε συγκριτική αξιολόγηση της υπόθεσης να μην κατασκευαστεί η Μονάδα για την επαρχία Λευκωσίας στην επιλεγείσα θέση, αλλά να γίνει επέκταση της υφιστάμενης Μονάδας Λάρνακας-Αμμοχώστου, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επαρχίας Λευκωσίας. Τέλος έγινε συγκριτική αξιολόγηση της υπόθεσης να κατασκευαστεί Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στο χώρο της Μονάδας Λεμεσού σε σύγκριση με την κατασκευή Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας επεξεργασμένων απορριμμάτων, δηλαδή RDF/SRF. Επιπλέον έγινε συγκριτική αξιολόγηση της μη κατασκευής τέτοιας κεντρικής Μονάδας και διάθεση των παραγόμενων RDF/SRF στη Τσιμεντοποιϊα.el_GR
dc.format.extent170 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαχείριση στερεών οικιακών αποβλήτων -- Υπουργείο εσωτερικών-Κύπροςel_GR
dc.subjectManagement of solid domestic waste -- Republic of Cyprusel_GR
dc.titleΣχεδιασμός έργων υποδομής απο το υπουργείο εσωτερικών αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis study has the objective of examining various options that may exist or which have been brought up for discussion, regarding the necessary infrastructure works required for effective management of solid domestic waste, which will also lead the Republic of Cyprus to full compliance with the requirements of the European framework. Europe, which has become a pioneer in issues of waste management, has been making efforts in the last years to persuade the rest of the world for the need of consideration and turning to alternative forms of energy which are friendlier to the environment. The management of solid waste is governed by a broad and complex legal framework, both on an EU level and on a national level. Both the EU directives and the national legislation aim at an effective management of waste. The Community Policy of management of solid domestic waste is defined and limited by a complex of institutional arrangements which is continuously under review, in an effort to approach as comprehensively as possible the complicated issue of managing domestic solid waste. The Cypriot environmental legislation is under formation and aims at establishing an integrated environmental policy framework and adopting laws and regulations governing waste and management in order to protect the environment public health. The study includes among others the complete legislation framework which governs works of management of domestic solid waste and the basic characteristics of the area of interest. It lists facts regarding the existing situation of waste management in Cyprus. A detailed description is given of all the quantitative and qualitative characteristics of waste. Based on this information, estimates have been made as well as the calculation of the basic design data of the proposed waste management works. Also all the known methods of waste treatment are presented, together with a description of all required installations, their function, but also the contribution of each method to the achievement of the legislative targets. A description is given of all scenarios concerning the installation of plants for residue disposal which must comply with the legal framework, i.e. they must be compatible with the current 7 strategy, but at the same time satisfy the targets set by the Directives and especially the target of recovering at least 50% of recyclable materials and the target of diverting from the burial of biodegradable materials. All the financial data concerning the alternative scenarios are given, especially data concerning the construction and operation costs of installations, as well as data related to revenues-expenses resulting from the management of products. Finally, a comparative assessment of all alternative cases was made, based on the economic assessment of the various parameters which affect the results. Based on the results of the comparative assessment the optimal choices were indicated for the infrastructure works required for the management of solid domestic waste in the districts of Cyprus. Specifically a comparative assessment was made of the case of not constructing a treatment unit in Paphos district and the case of transferring its waste to the unit which will be constructed in Limassol. Also a comparative assessment was made of the case of not constructing a unit in Nicosia district at the chosen location and the case of extending the existing plant of Larnaca/Ammochostos in order to cater to the needs of Nicosia district too. Finally, a comparative assessment was made of the case of constructing a Central Plant for processing mixed waste in the area of the Limassol Plant, in comparison to the construction of a Central Plant of processing treated waste, i.e. RDF/SRF. Furthermore, a comparative assessment was made of the case of not constructing such a Central Plant and the case of disposing the produced RDF/SRF in the Cement Industryel_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record