Show simple item record

dc.contributor.advisorΣταύρου-Κωστέα, Ελένη
dc.contributor.authorΓενναδίου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherGennadiou, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-31
dc.date.accessioned2014-07-31T09:51:18Z
dc.date.available2014-07-31T09:51:18Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-31
dc.identifier.otherMBA/2014/00224el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1647
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ηγεσία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την όποια επιτυχία, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εξίσου σημαντική και καθοριστική είναι η συμβολή και σημασία της στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού ο στρατιωτικός ηγέτης σε όλα τα επίπεδα, καλείται να εμπνεύσει και να πείσει τους υφισταμένους του, ότι όταν απαιτηθεί θα πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, να επιβιώσουν, να νικήσουν και αν χρειαστεί να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα. Η απαίτηση λοιπόν της επαρκούς κατανόησης των συστατικών της στρατιωτικής ηγεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της σε καθημερινή βάση, προβάλλουν την ανάγκη της υιοθέτησης ενός μοντέλου ηγεσίας, προκειμένου αυτό να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά της Εθνικής Φρουράς. Μέσω διαφόρων σύγχρονων επιστημονικών θεωριών για την ηγεσία αλλά και δια μέσου της ιστορικής αναδρομής σε πηγές στρατιωτικής ηγεσίας, διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαστάσεις. Η όλη φιλοσοφία της δημιουργίας του μοντέλου, έγκειται στην κατανόηση ότι η ηγεσία είναι μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων. Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούμε το τι χαρακτηριστικά προσωπικότητας – χαρακτήρα πρέπει να έχει ο ηγέτης, τι ικανότητες πρέπει να διαθέτει, πιο συγκεκριμένο έργο οφείλει να κάνει και τέλος τι πρέπει να επιτυγχάνει (ΕΙΝΑΙ – ΕΧΕΙ – ΚΑΝΕΙ – ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ). Επιπλέον το μοντέλο της στρατιωτικής ηγεσίας αποτελείται από πέντε κύριες διαστάσεις (ΕΑΥΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΡΑΜΑ, ΕΠΙΡΡΟΗ, ΔΥΝΑΜΗ), καθώς και μία εσωτερική (ΓΝΩΣΗ) και μία εξωτερική (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) διάσταση. Ακολούθως τα τέσσερα στάδια συνδυάζονται με τις κύριες διαστάσεις του μοντέλου της στρατιωτικής ηγεσίας και διαμορφώνουν το πρότυπο του στρατιωτικού ηγέτη. Το τελικό μοντέλο το οποίο προσεγγίζεται ως ένας πρακτικός οδηγός, έχει τύχει ερευνητικής εφαρμογής στην Εθνική Φρουρά. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο με το οποίο βασικά επιδιώχθηκε η απόκτηση εικόνας για το πώς εφαρμόζονται οι πέντε κύριες της διαστάσεις της ηγεσίας, τα εργαλεία της ηγεσίας (επικοινωνία – λήψη αποφάσεων) και το στυλ ηγεσίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 125 στελέχη του Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και έδειξε ότι: - Τόσο στις πέντε κύριες διαστάσεις της ηγεσίας όσο και στα εργαλεία της ηγεσίας, ποσοστό περίπου που κυμαίνεται στο 75-80% του συνόλου του δείγματος συμφώνησε απόλυτα – μερικώς ότι ο προϊστάμενος (ηγέτης) λειτουργεί με θετικό τρόπο. - Στο στυλ ηγεσίας επαληθεύεται το γεγονός ότι ο προϊστάμενος (ηγέτης) για να λειτουργήσει δεν χρησιμοποιεί ένα και μόνο στυλ ηγεσίας, αλλά επιλέγει το κατάλληλο στυλ ανάλογως διαφόρων παραμέτρων. - Το μοντέλο πρέπει να τύχει περαιτέρω έρευνας ως προς την εφαρμογή των πέντε διαστάσεων, των εργαλείων και του στυλ ηγεσίας με μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα για να εξαχθούν πιο ακριβή αποτελέσματα. Τόσο το μοντέλο όσο και τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για περαιτέρω σκέψη και μελέτη αλλά και απαρχή μιας νέας προσέγγισης, που θα θέτει την ύπαρξη ποιοτικής ηγεσίας ως προϋπόθεση όλων των σκέψεων, αποφάσεων και ενεργειών. Γιατί η σωστή ηγεσία είναι απαραίτητη όχι μόνο ως πολλαπλασιαστής ισχύος, αλλά και ως ο κύριος θεματοφύλακας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος για την περαιτέρω αξιοποίηση των θεμάτων που προκύπτουν από τη διατριβή θα ήταν σκόπιμη, σε κατοπινό στάδιο η διεξαγωγή έρευνας σε όλη την Εθνική Φρουρά και ίσως με κάποιες τροποποιήσεις και σε άλλους οργανισμούς, η εκπόνηση ενός σύγχρονου εγχειριδίου στρατιωτικής ηγεσίας και η έναρξη στοχευμένης και μεθοδικής εκπαίδευσης των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε αντικείμενα ηγεσίας, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.el_GR
dc.format.extent119 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΗγεσία -- Ένοπλες δυνάμειςel_GR
dc.subjectLeadership -- Armed forcesel_GR
dc.titleΗγεσία στις ένοπλες δυνάμεις-Ανάπτυξη μοντέλου στρατιωτικής Ηγεσίας και ερευνητική εφαρμογή του στην εθνική φρουράel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractLeadership is the most important factor in any success, anywhere, anytime and in all aspects of human activity. Equally important and decisive is the contribution and importance in the Armed Forces, as the military leaders at all levels, are called to inspire and convince their subordinates, that when required should all work together to address the risks, to survive, to win and if is needed, to sacrifice their lives for their country. Therefore the requirement of adequate understanding the components of military leadership and its practical application in daily basis, suggest the need of adopting a leadership model, which will be a useful tool for the Armed Forces and especially the National Guard. Through various modern scientific theories about leadership and through the historical background to sources of military leadership, has been formed a specific leadership model which has some unique features and dimensions. The whole philosophy for creating the model lies in understanding that leadership is a four-stage process. Firstly we must understand the leader’s personality traits and character, what skills he should have, what specific tasks he should done and finally what is needed to be achieved by him ( BE - HAVE - DO - ACHIEVE ). Furthermore, the model of military leadership consists of five main dimensions (SELF, PEOPLE, VISION, INFLUENCE and POWER), an inner dimension (KNOWLEDGE) and an external dimension (ENVIRONMENT). Finally the four-stage progress is combined with the main dimensions of the model of the military leadership and shape the pattern of a military leader. The final model which is approached as a practical guide has been applied by a research to the National Guard. For this purpose a questionnaire has been written, which basically seeks, how are applied in National Guard, the five main dimensions of leadership, the tools of leadership ( communication - decision making ) and leadership style. The research included 125 members of the National Guard Navy Forces and showed that: - An approximately percentage of 75-80 % of the total sample, agreed completely - partly that the leader behaves in a positive way, according to the five main dimensions of leadership and leadership tools. - The results verify that the leader does not use a single leadership style, but choose the right style depending upon various parameters. - The model should be further investigated for the implementation of the five dimensions, tools and leadership style with a larger and more representative sample to extract more accurate results. Both the model and the survey results are useful tools for further thought and study but also the beginning of a new procedure, which places the existence of quality leadership as a condition of all thoughts, decisions and actions. Because the right leadership is needed, not only as a multiplier of power, but as the main depositary of the institution of the Armed Forces. Finally, to a further exploit the issues arising from the thesis, it would be appropriate, at a later stage to conduct research throughout the National Guard and perhaps with some modifications and in other organizations, the development of a modern handbook of military leadership and the training of executive personnel of the National Guard in leadership issues, in collaboration with Universities.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record