Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαρδάλης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚατσαμάκη, Ευαγγελία
dc.contributor.otherKatsamaki, Evangelia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-25
dc.date.accessioned2014-07-25T09:13:45Z
dc.date.available2014-07-25T09:13:45Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-25
dc.identifier.otherMBA/2014/00259el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1617
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πηγή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε Οργανισμού. Είναι, λοιπόν, η βασική συνιστώσα επίτευξης στόχων και συμβάλει στην ανοδική πορεία του Οργανισμού. Η ενδυνάμωση και η παρακίνηση επιδρούν σημαντικά στη δράση και στη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα Οργανισμό και αναντίρρητα θεωρούνται βασικοί παράγοντες βελτίωσης της απόδοσης και άρα αύξησης της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό πάντα με τις ικανότητες των ανθρώπων. Επομένως, πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα της Διοίκησης. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, αρχικά, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο. Ορίζονται οι έννοιες της ενδυνάμωσης και της παρακίνησης, οι μέθοδοι και τεχνικές εφαρμογής τους, καθώς και οι βασικές θεωρίες παρακίνησης. Στη συνέχεια, μελετάται η περίπτωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (στο εξής θα αναφέρεται ως Α.Π.ΚΥ.), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, εξάγονται συμπεράσματα και παρέχονται εισηγήσεις. Στην έρευνα ακολουθήθηκε η ποσοτική, πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά και ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τα 53 εκ των 75 μελών του διοικητικού προσωπικού του Α.Π.ΚΥ., τα οποία βρίσκονται στη βαθμολογική κλίμακα Α1 έως και Α11. Μέσω του ερωτηματολογίου διερευνήθηκαν επιμέρους παράγοντες της ενδυνάμωσης και της παρακίνησης, η επίδρασή τους στο Διοικητικό Προσωπικό του Οργανισμού, καθώς και η ικανοποίηση του προσωπικού από τους παράγοντες αυτούς όσον αφορά στην παρούσα εργασία τους στο Α.Π.ΚΥ. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το Διοικητικό Προσωπικό του Α.Π.ΚΥ. δεν είναι ικανοποιημένο και θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, σχεδόν σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την παρακίνηση και την ενδυνάμωσή του. Για να είναι εφικτό να επιλυθούν τα Ευαγγελία Κατσαμάκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 8 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προβλήματα αυτά, πρέπει να πραγματοποιηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός και να υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Τέλος, οι εισηγήσεις που προτείνει η παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν βελτίωση της επικοινωνίας, αλλαγή στον τρόπο διοίκησης, συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις, αναγνώριση των προσπαθειών και της αξίας του προσωπικού, αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Η ενίσχυση των παραγόντων αυτών, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση και παρακίνηση των εργαζομένων, ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί και να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους, κάτι που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και στην ανοδική πορεία του Οργανισμού. Ευαγγελίαel_GR
dc.format.extent135 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠαρακίνηση εργαζομένωνel_GR
dc.subjectΠαρακίνηση εργαζομένων -- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.subjectMotivation of employeesel_GR
dc.subjectMotivation of employees -- Open University of Cyprusel_GR
dc.titleΟ ρόλος της παρακίνησης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων και στην ανοδική πορεία ενός οργανισμού. Μελέτη περίπτωσης: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractHuman resource is a source of knowledge and skills, a key factor for development and an organisation’s competitive advantage. It is therefore a major component for achieving objectives and contributes to the upswing of the Organization. Empowerment and motivation have a significant impact on the actions and the behaviour of an organization’s human resource and are undoubtedly considered as key factors in improving efficiency and hence increase productivity, in conjunction with people’s skills. Therefore, they should be of major concern for the Management. At the beginning of this thesis, the theoretical background is set. The concepts of empowerment and motivation and the methods and techniques for their implementation are defined, as well as the basic theories of motivation. Then, the case of the Open University of Cyprus is examined (hereafter referred to as O.U.C.), presenting the findings, drawing conclusions and providing suggestions. The survey applied the methods of quantitative, primary research, using a structured questionnaire, which was completed electronically and anonymously. The questionnaire was completed by 53 of the total of 75 members of O.U.C.’s administrative personnel, positioned at grade levels A1 to A11. Through the questionnaire, the individual factors of empowerment and motivation were investigated, as well as their influence on the organization’s administrative personnel and staff satisfaction related to these factors, in respect to their present work in O.U.C. The survey results showed that the O.U.C.’s administrative personnel is not satisfied and feels that there are many problems in almost all areas related to its motivation and empowerment. In order to make it possible to solve these problems, there must be appropriate planning and have positive attitude from all parties involved.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record