Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοντοδημόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΝτότης, Ιωάννης
dc.contributor.otherNtotis, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-21
dc.date.accessioned2014-07-21T06:24:41Z
dc.date.available2014-07-21T06:24:41Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.otherΔΜΥ/2014/00207el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1571
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ανεξαρτήτως σταδίου, επηρεάζει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των εφήβων. Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή και διαιτολογική παρέμβαση για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των παιδιών με ΧΝΝ. Σκοπός: Η καταγραφή της ποιότητας ζωής παιδιατρικών ασθενών με ΧΝΝ σε διαφορετικά στάδια από το 1ο ως το 4ο, τελικού σταδίου ΧΝΝ υπό περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού. Παράλληλα, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων τόσο μεταξύ των διαφόρων ομάδων παιδιών με ΧΝΝ, όσο με υγιείς μάρτυρες αντίστοιχης ηλικίας και φύλου, αλλά και με σταθμισμένο δείγμα παιδιών από τον ελληνικό πληθυσμό καθώς και με την αντίληψη της ποιότητα ζωής των παιδιών με ΧΝΝ από τους γονείς τους. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο για τον ελληνικό πληθυσμό, πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο KIDSCREEN-52 που μελετά 10 διαστάσεις με 52 ερωτήματα, ενώ αναφέρεται σε διαπιστώσεις και βιώματα της τελευταίας εβδομάδας. Αφού έγινε επανακωδικοποίηση των αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων ακολούθησε μετασχηματισμός για κάθε ξεχωριστό άτομο σύμφωνα με το μοντέλο Rasch σε Ζ-τιμές και κατόπιν σε Τ-τιμές. Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 55 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 13,14±3,99 έτη, που ειδικότερα είχαν XNN σταδίων 1–4, (n=25), τελικού σταδίου ΧΝΝ υπό περιτοναϊκή κάθαρση (n=14) ή είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού (n=16). Η ποιότητα ζωής των παιδιών της μελέτης βρέθηκε πως είναι αντίστοιχη με αυτή του σταθμισμένου δείγματος του ελληνικού πληθυσμού και μάλιστα οι πάσχοντες εμφανίζουν καλύτερη κοινωνική αποδοχή στις μικρές ηλικίες 8-11 ετών, σε σχέση με τους υγιείς Ελληνόπαιδες (p=0,0001). Στη σύγκριση των παιδιών με ΧΝΝ με υγιείς μάρτυρες σε όλο το ηλικιακό φάσμα 8-18 ετών, διαπιστώθηκε πως εμφάνιζαν χαμηλότερη σωματική ευεξία συγκριτικά με τους υγιείς (p=0,004). Μεταξύ παιδιών με ΧΝΝ και των γονιών τους υπήρχαν αρκετές αντικρουόμενες απόψεις στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής των παιδιών, σε διαστάσεις όπως η αντίληψη του εαυτού τους, οι οικονομικοί πόροι, η σχέση με τους γονείς τους, το σχολικό περιβάλλον και η αυτονομία τους. Δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά στην ποιότητα ζωής μεταξύ των iv παιδιών με ΧΝΝ υπό περιτοναϊκή κάθαρση και των παιδιών με μεταμόσχευση νεφρού. Αντίθετα, η ποιότητας ζωής των παιδιών με μεταμόσχευση νεφρού στη διάσταση των οικονομικών πόρων βρίσκονταν σε καλύτερο επίπεδο από αυτή των παιδιών με ΧΝΝ σταδίων 1–4 (p=0,024), ενώ και τα παιδιά σε περιτοναϊκή κάθαρση είχαν καλύτερη εκτίμηση για τη διάθεση και τα συναισθήματά τους (p=0,002), για τη σχέση με τους γονείς και τη ζωή στο σπίτι τους (p=0,001) και για τους οικονομικούς τους πόρους (p=0,001), συγκριτικά με την αντίστοιχη εκτίμηση των παιδιών με με ΧΝΝ σταδίων 1– 4 για τις επιμέρους διαστάσεις. Συμπεράσματα: Τα διαφορετικά στάδια της ΧΝΝ δεν επηρεάζουν αξιοσημείωτα την ποιότητα ζωής των παιδιατρικών ασθενών συγκριτικά με το σταθμισμένο δείγμα των υγιών Ελληνόπαιδων. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται πως μεταξύ παιδιών με ΧΝΝ και των γονιών τους υπήρχαν αρκετές αντικρουόμενες απόψεις στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ενώ παράλληλα υπήρχαν διαφορές μεταξύ των παιδιών με ΧΝΝ σε διάφορα στάδια και αυτών υπό περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται τακτικά η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής στη ρουτίνα παρακολούθησης των παιδιών με ΧΝΝ μαζί με τις λοιπές κλινικοεργαστηριακές τους εξετάσεις. Με το τρόπο αυτό, θα μπορεί να αξιολογούνται ατομικά για τον κάθε ασθενή οι επιδράσεις, στην ποιότητα ζωής, της μετάβασης από το ένα στάδιο ΧΝΝ στο επόμενο ή στη μέθοδο νεφρικής υποκατάστασης. Κυρίως όμως θα μπορούν να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις, είτε άμεσα στον ίδιο τον ασθενή είτε έμμεσα μέσω του σχολείου, των φίλων και κυρίως της οικογένειας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΧΝΝ.el_GR
dc.format.extent80 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectπεριτοναϊκή κάθαρσηel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel_GR
dc.subjectΝεφρική ανεπάρκειαel_GR
dc.titleΕκτίμηση της ποιότητας ζωής σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νεφρική νόσο, τελικού σταδίου νεφρική νόσο υπό περιτοναϊκή κάθαρση και νεφρική μεταμόσχευσηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Chronic Kidney Disease (CKD), in all stages, affects the quality of life of children and adolescents. A systematic monitoring, long-term giving medications and dietary intervention are needed for the optimal management of children with CKD. Aim: Record the quality of life of pediatric patients with CKD at different stages between 1st and 4th, end stage renal disease on peritoneal dialysis and kidney transplantation. In addition, the results were compared between different groups of children with CKD, between age- and sex-matched healthy controls, between a validated sample of children from Greek population and also between the perception of quality of life of children with CKD from their parents. Methods: A validated for the Greek population, multidimensional questionnaire was used, the KIDSCREEN-52 which examines 10 dimensions by 52 questions, with experiences of the last week. Analysis was done by transforming values, for each individual person according to the Rasch model, in Z - values and then to T - values. Results: A total of 55 children were included ine the study with an average age of 13.14±3.99 years. In particular, were included children with CKD at different stages between 1st and 4th (n=25), end stage renal disease on peritoneal dialysis (n=14) or undergone kidney transplantation (n=16). Quality of life in children of the study was found to be similar to that of the validated sample of Greek population. In addition, children of the study exhibit better social acceptance at ages 8 to 11 years as compared with validated Greek children (p=0.0001). Children with CKD (age range 8-18 years) had lower physical well-being as compared with healthy controls of same age and sex (p=0.004). Among children with CKD and their parents were several conflicting opinions on the assessment of the quality of life of children in dimensions such as self-perception, financial resources, parent’s relation and home, school environment and autonomy. There was no difference in quality of life among children with end stage renal disease on peritoneal dialysis and renal transplant children. In contrast, the quality of life in children with kidney transplantantion as expressed by the dimension of financial resources were at a better level than that of children with CKD stages 1-4 (p=0.024). While, children on peritoneal dialysis had a better score for dimensions of moods and emotions (p=0.002), parent’s relation and home (p=0.001) and their financial resources (p=0.001) as compared to that of children with CKD stages 1-4. vi Conclusions: Different stages of CKD did not affect significantly the quality of life of pediatric patients as compared to the validated sample of healthy Greek children. However, it was found that among children with CKD and their parents were several conflicting opinions on the assessment of the quality of life of children, while there were also differences between children with CKD and those on peritoneal dialysis or kidney transplantation. It is important to regularly measure the quality of life related to health in the routine monitoring of children with CKD by the same way that happened with other clinical and laboratory examinations. By this, effects on quality of life can be assessed individually for each patient, during the transition from one stage of CKD to the next stage or to another renal replacement method. Furthermore, appropriate interventions would be applied either directly in the patient or indirectly through school, friends and family, with the aim of improving the quality of life of children with CKD.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record