Show simple item record

dc.contributor.advisorΒογιατζάκης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΕρωτοκρίτου-Δημητριάδη, Ελένη
dc.contributor.otherErotokritou-Demetriadi, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-06-27
dc.date.accessioned2014-06-27T08:09:40Z
dc.date.available2014-06-27T08:09:40Z
dc.date.copyright2014-05
dc.date.issued2014-06-27
dc.identifier.otherΔΠΠ/2014/00013el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1526
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι προσεγγίσεις για τη διατήρηση του τοπίου θεωρούνται ως τα καλύτερα μέσα για τη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, αφού έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των ειδών. Ένα κατάτμημα ενδιαιτήματος είναι μια ομοιογενής περιοχή η οποία διαφέρει από το γύρω περιβάλλον της. Ο κατακερματισμός ενός ενδιαιτήματος, συχνά ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία μια μεγάλη έκταση ενδιαιτημάτων, μετατρέπεται σε μικρότερα κατατμήματα, απομονωμένα μεταξύ τους και από τη μήτρα του ενδιαιτήματος, προκαλώντας έτσι την απώλεια του ενδιαιτήματος. Θεωρείται δε ο κατακερματισμός, ως η «αντίστροφη μορφή» της συνδετικότητας και αυτό έχει άμεση αρνητική επίπτωση στα ενδιαιτήματα. Η συνδετικότητα μεταξύ των κατατμημάτων ενδιαιτημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού επιτρέπει τη μετακίνηση των ειδών για εξεύρεση τροφής και αναπαραγωγή, τη διασπορά και τη φυσική μετατόπιση σε άλλους χώρους. Το ενδημικό κυπριακό φίδι Hierophis cypriensis* είναι ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος, αλλά μέχρι σήμερα, οι γνώσεις γύρω από την οικολογία και τη κατανομή του είναι πολύ περιορισμένες. Με δεδομένη τη σημαντικότητα της συνδετικότητας των κατατμημάτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η αξιολόγηση της σημασίας της συνδετικότητας του τοπίου στην κατανομή του Hierophis cypriensis, στην Οροσειρά του Τροόδους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνει δύο προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των παραγόντων συνδετικότητας του τοπίου, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Αρχικά, αξιολογήθηκε η σημαντικότητα των κατατμημάτων του ενδιαιτήματος του είδους και οι συνδέσεις των ενδιαιτημάτων, για τη διατήρηση ή βελτίωση της συνδετικότητας του τοπίου, χρησιμοποιώντας το Λογισμικό CONEFOR. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης Διαδρομών Ελαχίστου Κόστους Μετακίνησης μέσω του Λογισμικού ArcGIS, για την αναγνώριση των ενδεχόμενων διαδρομών μετακινήσεων του είδους μεταξύ των περιοχών πυρήνα. Δημιουργήθηκαν οι καταλληλότερες για το είδος περιοχές και υπολογίστηκαν οι περιοχές μήτρας. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της κατάλληλης επιφάνεια με το λιγότερο κόστος (Least-cost modeling), επειδή είναι η μέθοδος η οποία υπολογίζει την καταλληλότερη απόσταση αλλά όχι την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των ενδιαιτημάτων. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων για να αξιολογηθεί η χωρική διάταξη των υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την γνωστή κατανομή του είδους. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ότι, το Δάσος Πάφου διαθέτει ενδεχομένως τον καλύτερο βιότοπο για τη διατήρηση του είδους, σύμφωνα με την αξιολόγηση της καταλληλότερης επιφάνειας ποιότητας βιοτόπου. Παράλληλα, η αξιολόγηση μέσω του CONEFOR, έδειξε ότι τα κατατμήματα ενδιαιτήματος των Δασών Πάφου, Τροόδους και Αδελφοί, θεωρούνται οι σημαντικότερες περιοχές για τη συνδετικότητα του τοπίου για τη διατήρηση του είδους. Πιθανή υποβάθμιση των βιοτόπων τους ενδέχεται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση του είδους. Η ανάλυση διαδρομών ελαχίστου κόστους αναγνώρισε σημαντικές διαδρομές μετακίνησης και κατέδειξε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός συνδετικότητας μεταξύ των πυρήνων του βιοτόπου. Παρόλο που τα Δάση Πάφου, Τροόδους και Αδελφοί θεωρούνται τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα για το είδος, ένα μεγάλο ποσοστό των περιοχών αυτών δεν προστατεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000.el_GR
dc.format.extentvii, 148 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectHierophis cypriensisel_GR
dc.titleΑξιολόγηση της σημασίας της συνδετικότητας του τοπίου στην κατανομή του κυπριακού φιδιού (Hierophis cypriensis)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractLandscape based approaches to conservation are advocated as the best means to achieve nature and biodiversity conservation, since this ensures conservation of ecosystems and species. A habitat patch is a homogeneous area that differs from the surrounding environment. Habitat fragmentation is often defined as the process by which a large area of habitat is converted into smaller patches, isolated from each other and from the matrix of the habitat, causing therefore the loss of the habitat. Fragmentation is considered to be the reverse of connectivity and this has a negative effect on species and their habitats. The connectivity between the patches of a habitat is very important since it allows the movement of species for food and reproduction, dispersal and natural shifting to other places. The endemic Cyprus whip snake Hierophis cypriensis* is a strictly protected species, but until today, the knowledge on its ecology and distribution is very limited. Given the well documented importance of habitat connectivity for biodiversity conservation, the aim of this dissertation was to evaluate of the importance of landscape connectivity for the distribution of Hierophis cypriensis within the region of Troodos Mountain, The methodology used in this study employs two approaches to evaluate aspects of habitat connectivity in the landscape with the use of Geographical Information Systems. First, the importance of species habitat areas and links for the maintenance or improvement of landscape connectivity was quantified using CONEFOR. Then Least Cost Path analysis within ArcGIS was used to identify potential movement routes for the species between core habitat areas. The favorable areas for the species were created and the matrix areas were calculated. The Least-cost model was used, since is a method which calculates the suitable distance but not the Euclidean distance between habitats. In addition we used the results of these two methods to evaluate the spatial configuration of the existing Natura 2000 sites in the study area with reference to whip snake’s known distribution. One of the important results of the study was that Paphos forest consists probably the most suitable habitat for the conservation of the species, according to the evaluation of the favorable habitat areas. The analysis with CONEFOR showed that the habitat patches of the forests of Paphos, Troodos and Adelfoi, are considered the most important areas for the connectivity of landscape for the conservation of the species. Potential degradation of these habitats may cause adverse effects on the conservation of the species. The least cost path analysis identified important movement routes and demonstrated that there is a good degree of connectivity between core areas of habitat. Although the forests of Paphos, Troodos and Adelfoi are considered the most significant habitat for the species, a great percentage of these areas is not protected under the Natura 2000 network.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record