Show simple item record

dc.contributor.advisorΣίσκου, Όλγα
dc.contributor.authorΣατσιά, Ελένη
dc.contributor.otherSatsia, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-02
dc.date.accessioned2011-08-02T13:42:08Z
dc.date.available2011-08-02T13:42:08Z
dc.date.copyright2011-04
dc.date.issued2011-08-02
dc.identifier.otherΔΜΥ/2011/00051el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/149
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Η ερευνητική προσπάθεια σκοπεύει να καταγράψει τις θέσεις και απόψεις του κυπριακού πληθυσμού, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας και τον εντοπισμό των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η χρήση αυτή.. Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από 15/09/2010 έως 15/10/2010, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα άνω των 15 ετών και ήταν στρωματοποιημένο με βάση το τόπο διαμονής. Χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της WHO/eHealth Consumer Trends Survey (2007) για το οποίο εξασφαλίστηκε άδεια χρήσης. Αποτελέσματα: Το διαδίκτυο αποτελεί για τους Κύπριους πολίτες την τρίτη δημοφιλέστερη πηγή γενικής πληροφόρησης (39,7%), μετά από την άμεση επαφή με επαγγελματίες υγείας, το κοινωνικό περιβάλλον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η γενική χρήση του διαδικτύου ανέρχεται στο 58,6% (40% καθημερινά), ενώ για θέματα υγείας στο 51,5% (μόνο 8% καθημερινά). Οι πιο συχνοί χρήστες διαδικτύου είναι νέοι της ηλικιακής ομάδας των 15-24 χρόνων με ποσοστό 95,5% και ακολουθεί η κατηγορία των 25-36 χρόνων με 88,6% ( p=0,00), οι ελεύθεροι επαγγελματίες (79,6%) (p=0,00), οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (97,5%), (p=0,001) και οι πολίτες (60,8%) που θεωρούν την υγεία τους πολύ καλή ( p=0,074). Εξάλλου πιο συχνοί χρήστες διαδικτύου για θέματα υγείας είναι οι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού με συντριπτική πλειοψηφία (97,5%) (p =0,014) και οι εργαζόμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες με περίπου 90% χρήση (p=0,033). Οι Κύπριοι κατά πλειοψηφία δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με γιατρούς ή να συμμετέχουν σε ομάδες συζήτησης ή αλληλοβοήθειας, αλλά και ούτε για να παραγγείλουν φάρμακα.. Επίσης οι Κύπριοι δεν προσεγγίζουν επαγγελματίες υγείας μέσω Διαδικτύου αφού η πλειοψηφία (70,3%) δεν εξέφρασε αυτή την επιθυμία. Ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την αξιολόγηση μιας ιατρικής ιστοσελίδας είναι το ενημερωμένο περιεχόμενο αυτής και ακολουθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Η επίδραση της πληροφόρησης μέσω διαδικτύου είναι θετική, ώστε το 68% να επιθυμεί να αλλάξει τρόπο ζωής / διατροφής και το 59,1% να νοιώθει ανακούφιση. Ανησυχία καθώς και ερωτήσεις για εναλλακτικές λύσεις σχετικά με μια διάγνωση ή θεραπεία δημιουργείται σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Στο μέλλον, τα 2/3 του υπό μελέτη πληθυσμού θεωρούν καθόλου πιθανό το ενδεχόμενο να παραγγείλουν φάρμακα ή άλλα ιατρικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, περίπου το 1/2 του υπό μελέτη πληθυσμού, δηλώνει ως πολύ πιθανό να συνεχίσει την αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας στο διαδίκτυο. Το 49,8% των ερωτηθέντων θεωρεί θετική τη δυνατότητα ιατρικής επίσκεψης μέσω υπολογιστή ή βιντεοτηλεφώνου χωρίς να απαιτείται η προσέλευση σε νοσοκομείο ή γιατρό και αποδέχεται (70,9%) την πληρωμή των 10 ευρώ για την υπηρεσία ανεξάρτητα από το ποιος θα πληρώσει. Επίσης, θεωρείται θετική η πρόσβαση στον ΗΙΦ από επαγγελματίες υγείας (86,2%) καθώς και από τους ίδιους τους ασθενείς (79,3%), Το 68% % δε των ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι οι ίδιοι να καλύψουν το κόστος των 30 ευρώ ετησίως για την υπηρεσία αυτή ενώ το 17,8% μέσω ασφαλιστικού φορέα ή ιδιωτικής ασφάλειας. Συμπεράσματα: Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας αλλάζουν το πλαίσιο παροχής υγείας διεθνώς. Η χρήση του διαδικτύου γενικά, καθώς επίσης και για θέματα υγείας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους, εργαζόμενους και ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης πολίτες της Κύπρου και μπορεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του τομέα υγείας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας παρέχει ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την ορθή ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε θέματα υγείας. Η χρήση του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στη διαχείριση της νόσου δημιουργώντας «πληροφορημένους» πολίτες σε θέματα υγείας. Το διαδίκτυο μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικότατο φορέα αγωγής υγείας προσβάσιμο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αλλά δεν αντικαθιστά την προσωπική επαφή του λειτουργού υγείας με τον ασθενή.el_GR
dc.format.extent170 σ. πιν., 30 εικ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΤεχνολογία πληροφορικήςel_GR
dc.subjectΚοινωνία της πληροφορίαςel_GR
dc.subjectΗλεκτρονική υγείαel_GR
dc.subjecte-health
dc.titleΗ χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας απο τον Κυπριακό πληθυσμόel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractObjective: This study aims to investigate the attitude and perceptions that the Cypriot population has about the use of the Internet for health matters and to identify the factors that affect its use. Material (Data)-Method: Data was collected from a survey, held from 15/09/2010 to 15/10/2010, through telephone interviews. The sample consisted of 300 people aged above 15 years and was stratified on the basis of residence. We used the Greek version of the questionnaire of WHO / eHealth Consumer Trends Survey (2007) for which the license was secured. Results: For Cypriot citizens, the Internet is the third most popular source of general information (39.7%). The most popular sources are: direct contact with health professionals, social circles and mass media. The general usage of the Internet is at 58.6% (40% daily), whereas for Health matters usage is at 51.5% (only 8% daily). The most frequent Internet users are in the age group 15-24 with a 95.5%, followed by the 25-36 group with 88.6% (p = 0,00), self-employed (79,6%) (p = 0, 00), holders of a Masters degree (97, 5%), (p = 0,001) and individuals (60.8%) who consider their health very good (p = 0,074). In addition, the most frequent users of the Internet for Health matters are the holders of undergraduate and postgraduate degrees, forming an overwhelming majority (97, 5%) (p = 0,014) and freelancers with about 90% use (p = 0,033). The majority of Cypriots does not use the Internet to communicate with doctors or to participate in discussion groups/mutual aid, nor to order drugs. Also, Cypriots seem reluctant to approach health professionals on the Internet; 70.3% of the participants have not expressed any desire to do it. The most important factor in the evaluation of a medical website is whether the content is updated. What follows is the privacy of the user’s personal data. The impact of receiving information via the Internet is positive, since 68% wants to change lifestyle/diet and 59.1% want to feel relief. Any concerns and questions about alternative solutions, about diagnosis or treatment, are expressed in less than 50%. Two out of three participants in the study do not consider it as possible to order medicine and other medical products through the Internet. However, about 50% of the study population state that they are likely to continue to search for information on health matters on the Internet. The majority of respondents (49.8%) welcomes the opportunity of medical visits via videophones or computer without required attendance at hospital or doctor and accept (70.9%) payment of 10 Euros for the service regardless of who pays for it. Also, the majority of the participants positively consider the access to the Electronic Health Record (HER) by health professionals (86.2%) and by patients themselves (79.3%), being prepared (66%) themselves or through private insurance carrier or security to cover the cost of 30 Euros per year for the service. Conclusions: The Internet and e-Health services are changing the framework for international health. The use of the Internet, in general, as well as for health matters, is increasingly popular among young people, employees and citizens with higher education and it is demonstrated that it can contribute to strengthening the health sector. Modern technology gives us a very useful tool for correctly informing the broader public about health issues. The use of the Internet may lead to changes in disease management by creating "knowledgeable" and informed people as to issues affecting health. The Internet can become a major operator of health education accessible to much of the population. However, it does not replace personal contact of health professionals with the patient.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record