Show simple item record

dc.contributor.advisorΡαφτόπουλος, Βασίλειος
dc.contributor.authorΦιλίππου, Κατερίνα
dc.contributor.otherFilippou, Katerina
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-09-03
dc.date.accessioned2013-09-03T06:56:05Z
dc.date.available2013-09-03T06:56:05Z
dc.date.copyright2013-07
dc.date.issued2013-09-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00172el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1394
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ( ΣΔ2 ) είναι μια χρόνια ασθένεια η οποία ενώ αρχικά πιθανόν να εμφανίζεται ως ασυμπτωματική νόσος, στη συνέχεια εξελίσσεται και επιβαρύνει πολλαπλά την υγεία των ασθενών, αφού ευθύνεται για την εμφάνιση πολλών προβλημάτων κλιμακούμενης σοβαρότητας. Παράλληλα τείνει να εξελιχθεί σε σύγχρονη επιδημία λόγω του μεγάλου ρυθμού επιπολασμού που παρουσιάζει. Το 2025 ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη αναμένεται να ξεπεράσει τα 380 εκατομμύρια ανά το παγκόσμιο. Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 90,000 άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), ποσοστό 10,3 % του συνολικού πληθυσμού του νησιού. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) αντιστοιχεί περίπου το 5-10% όλων των περιπτώσεων, ενώ ΣΔ2 αφορά πέραν του 90% του διαβητικού πληθυσμού. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ2 και την ικανοποίηση από τη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν (μόνο δίαιτα και άσκηση ή αντιδιαβητικά δισκία ή ινσουλίνη ή συνδυασμός αντιδιαβητικών δισκίων και ινσουλίνης). Επιμέρους στόχοι ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ2 με απώτερο σκοπό την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων που να αφορούν την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας με στόχο την μείωση του επιπολασμού του ΣΔ2. Δείγμα και μέθοδος: Μελετήθηκαν 150 ασθενείς με ΣΔ2 (46 % γυναίκες) με μέση ηλικία τα 57 ± 12,92 χρόνια, οι οποίοι παρακολουθούνται σε ιατρείο σε Νοσοκομείο της Κύπρου, και συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο για την Υγεία το EQ5D–3L, το εξατομικευμένο εργαλείο αξιολόγησης της επίδρασης του διαβήτη στην ποιότητα ζωής των διαβητικών το ADDQoL-19 και ένα ειδικό εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης από την θεραπεία του διαβήτη το ερωτηματολόγιο DTSQs. Αντλήθηκαν επίσης στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών. Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος, τα άτομα ηλικίας › 65 ετών (p‹0,001 ), με στοιχειώδη εκπαίδευση (≤ 6 χρόνια) (p‹0,001),οι άγαμοι (p‹ 0,001),που ακολουθούν ως θεραπεία την ινσουλίνη (p‹0,001), που εμφανίζουν μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές (p‹0,001), με αυξημένη τιμή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) (p‹0,001) και οι παχύσαρκοι (p‹0,001), εμφάνισαν μια στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία, σε όλες τις διαστάσεις του EQ5D–3L υποδηλώνοντας χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής . Η εξάρτηση των περισσότερων πασχόντων (47,3%) από άλλους, σύμφωνα με το ADDQoL -19, όταν αυτοί δεν το επιθυμούν θα ήταν λίγο μικρότερη εάν δεν έπασχαν από διαβήτη, τομέα που οι ίδιοι οι πάσχοντες με ΣΔ2 θεωρούν σημαντικό για την ζωή τους. Επίσης οι περισσότεροι ασθενείς (60,7 %), θεωρούν πως η ελευθερία τους να τρώνε και να πίνουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν εάν δεν είχαν διαβήτη, θα ήταν λίγο μεγαλύτερη, τομείς επίσης που θεωρούν σημαντικούς για την ζωή τους. Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την θεραπεία του διαβήτη με τη χρήση του DTSQs, οι άντρες (p‹ 0,001), οι παντρεμένοι (p‹ 0,001), τα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (p‹ 0,001), αυτοί που ακολουθούν για θεραπεία μόνο δίαιτα και άσκηση (p‹ 0,001, τα άτομα χωρίς καμία επιπλοκή (p‹ 0,001), εκείνοι που παρέμειναν στα ίδια κιλά (p‹ 0,001), εκείνοι με λιγότερα έτη με διαβήτη (p‹ 0,001), και τα άτομα με χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)(p‹ 0,001), αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με τη θεραπεία του διαβήτη. Συμπέρασμα: Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών με ΣΔ2 και η ικανοποίηση από τη θεραπεία επηρεάζεται από ένα πλήθος κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, τo επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση αλλά και από κλινικές παραμέτρους, όπως η τιμή της HbA1c, η χρήση ινσουλίνης, η παχυσαρκία, τα έτη με ΣΔ2 και η ύπαρξη επιπλοκών. Απαιτείται λοιπόν η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας για να μειωθεί ο επιπολασμός του ΣΔ2 καθώς και η επιβαρυντική δράση των παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με την έννοια της ποιότητας ζωής αλλά και της ικανοποίησης από την θεραπεία του ΣΔ2.el_GR
dc.format.extent129 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής ασθενώνel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής ασθενών -- Σακχαρώδης διαβήτηςel_GR
dc.subjectQuality of life in patientsel_GR
dc.subjectQuality of life in patients -- Diabetes mellitusel_GR
dc.titleΗ διερεύνηση της σχέσης ποιότητας ζωής και ικανοποίησης απο τη θεραπευτική αγωγή ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Diabetes mellitus type 2 (DM2) is a chronic disease that in the onset might be asymptomatic, but in the later stages places a huge strain on health and is a major cause of morbidity and mortality. The increasing prevalence of the disease has reached epidemic proportions lately. In the year 2025 the number of the people suffering from diabetes will be more than 380 millions all over the world. In Cyprus there are approximately 90,000 people with diabetes mellitus (DM), percentage of 10,3% of the population. About 5 - 10% of the diabetics, suffer from diabetes mellitus type 1 (DM1) , and more than 90% from DM2. Aims: The purpose of this study was first to identify the relation between the quality of life and treatment satisfaction of DM2 patients and secondly to identify factors, which significantly affect the quality of life of these patients. Ultimate goal was to concrete programs addressing diabetes prevention and health promotion, in order to reduce the prevalence of the disease. Methods: The sample consists of 150 patients with DM2 (46% female), with 57 ± 12,924 years mean age, from the outpatient department of a General Hospital in Cyprus. The Greek version for Cyprus, of the generic EQ5D-3L instrument, the Greek version for Cyprus of the ADDQoL-19-a specialized instrument that evaluates the effect of diabetes in the quality of life- and the Greek version for Cyprus of the DTSQs- a specialized instrument that evaluates the treatment satisfaction-, were administered to the patients. Common socio-demographic variables and various diabetes-related data were also recorded. Results: All the dimensions of the EQ5D-3L were negatively associated with the age ›65years (p ‹0,001), the educational status ≤ 6 years (p ‹0,001),the unmarried people (p‹0,001), the insulin therapy (p‹0,001), the micro and macrovascular complications (p ‹0,001), the increase of glycosylated hemoglobin(HbA1c) ((p‹0,001) and the obesity (p ‹0,001). The ADDQoL-19 showed that the dependency most of the patients (47,3%) with DM2 from others when they don`t need, would be less if they didn`t have diabetes, and this issue is important for them. Most of the patients also (60,7%), believe that the freedom to eat and drink whatever they like if they didn`t have diabetes, would be greater , issues that they also think are important for them. The male patients(p‹0,001), the married patients (p‹0,001),the patients with higher educational level (p‹0,001), those in exercise and diet (p‹0,001), those with no complications(p‹0,001),those with less years with the diabetes (p‹0,001) and those with the lower Body Mass Index (BMI)(p‹0,001),stated higher level of treatment satisfaction according to the DTSQs. Conclusions: It was proved that Health Related Quality of Life (HRQOL) of diabetic 2 patients, is affected not only by many socio-demographic factors such as gender, age, education, marital status but and from various clinical parameters such as the level of HbA1c, insulin therapy, obesity, years living with DM2 and the presence of complications. Programs addressing diabetes prevention and health promotion are required, in order to reduce the prevalence of the disease and the factors that affect the quality of life and treatment satisfaction for patients with diabetes mellitus type 2.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record