Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοντοδημόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΛημνιός, Ιωάννης
dc.contributor.otherLimnios, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-09-02
dc.date.accessioned2013-09-03T05:50:23Z
dc.date.available2013-09-03T05:50:23Z
dc.date.copyright2013-07
dc.date.issued2013-09-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00165el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1393
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή. Η υποκίνηση, η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση είναι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων και έχουν συνδεθεί με την εργασιακή αποδοτικότητα. Η υποκίνηση χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο υποκινητικών δυνάμεων που ωθούν το άτομο να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με την εργασία του, καθορίζοντας την μορφή της, την κατεύθυνση την ένταση και την διάρκεια της. Η εργασιακή ικανοποίηση από την άλλη αποτελεί μια συναισθηματική αντίδραση του ατόμου απέναντι στη εργασία και τις διάφορες πτυχές της, ενώ, η οργανωσιακή δέσμευση αναφέρεται σε μια άτυπη μορφή δέσμευσης του εργαζόμενου με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται η οποία συμβάλει στην απόφαση του εργαζόμενου για την παραμονή ή όχι στον οργανισμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση παραγόντων υποκίνησης, του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης και του βαθμού οργανωσιακής δέσμευσης των επαγγελματιών υγείας του Ελληνικού ΕΣΥ, καθώς και η συσχέτιση των τριών αυτών μεταβλητών μεταξύ τους. Μεθοδολογία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013. Συμμετείχαν 213 επαγγελματίες υγείας τριών κατηγοριών (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό) που εργάζονταν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της ελληνικής επικράτειας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενιαίου ερωτηματολογίου με τέσσερεις διακριτές ενότητες, Συγκεκριμένα για την εργασιακή ικανοποίηση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, Job Satisfaction Survey (JSS) του P. Spector με εννέα επιμέρους παράγοντες ικανοποίησης (μισθός, ευκαιρίες προαγωγής, προϊστάμενος, πρόσθετες παροχές, έκτακτες ανταμοιβές, διαδικασίες, συνεργάτες, φύση της εργασίας και επικοινωνία), για την υποκίνηση χρησιμοποιήθηκε ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε προηγούμενα και προτείνει τέσσερεις εργασιακούς παράγοντες κινήτρων (χαρακτηριστικά της εργασίας, ανταμοιβές, συνάδελφοι και επιτεύγματα), ενώ για την οργανωσιακή δέσμευση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που βασίζεται στις θεωρίες των Lawler & Hall, του Buchaman και των Cook & Wall και διερευνά τις τρεις διαστάσεις οργανωσιακής δέσμευσης (Αναγνώριση- Ταύτιση, Πίστη-Αφοσίωση και Προσωπική εμπλοκή στην εργασία). Αποτελέσματα. Η έρευνα έδειξε ότι τα «επιτεύγματα» είναι ο ισχυρότερος παράγοντας παρακίνησης των επαγγελματιών υγείας και ακολουθείται κατά σειρά κατάταξης από τον παράγοντα «συνάδελφοι», «ανταμοιβές» και «χαρακτηριστικά της εργασίας». Ο βαθμός ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας βρέθηκε να είναι χαμηλός (3,09) τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και για τις τρεις επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες. Ο βαθμός συνολικής οργανωσιακής δέσμευσης βρέθηκε επίσης χαμηλός (3,94), ενώ τον χαμηλότερο βαθμό εμφάνισε η «Αναγνώριση –Ταύτιση» (3,51) και τον υψηλότερο η «Προσωπική εμπλοκή στην εργασία» (4,51). Οι συσχετίσεις των μεταβλητών έδειξαν μικρές και μέτριες μεικτών κατευθύνσεων συσχετίσεις μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και παραγόντων υποκίνησης καθώς και μεταξύ υποκίνησης και οργανωσιακής δέσμευσης, ενώ αντίθετα βρέθηκε μεγάλη θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης και των παραγόντων αυτών. Συμπεράσματα Η χαμηλή ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και ο χαμηλός βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης πιθανόν να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Από την άλλη, η τάση των εργαζομένων στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ να παρακινούνται περισσότερο από εσωγενή μη χρηματικά κίνητρα δείχνει ότι η λύση για την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης των επαγγελματιών υγείας δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με επιπλέον κόστος.el_GR
dc.format.extentxi, 103 σ. πιν. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση εργαζομένωνel_GR
dc.subjectΠαρακίνηση εργαζομένωνel_GR
dc.subjectMotivation of employeesel_GR
dc.subjectOrganizational commitmentel_GR
dc.subjectEmployees satisfaction
dc.subjectΟργανωσιακή δέσμευση
dc.titleΔιερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης, υποκίνησης και οργανωσιακής δέσμευσης επαγγελματιών υγείας του Ελληνικού ΕΣΥel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction. Work motivation, job satisfaction and organizational commitment are factors that affect work behavior of people and have been linked to job performance. Motivation is described as a set of internal and external forces that initiate work-related behaviour, and determine its form, direction, intensity, and duration. Job satisfaction on the other hand, is an emotional reaction of individuals toward work and its various aspects, while, organizational commitment refers to an informal attachment of the employees with the organization in which they work and which contributes to the worker's decision to continue be a member of the organization or not. Aim. The aim of this study is, to investigate motivational factors, the level of job satisfaction and organizational commitment among health professionals working in the Greek NHS, and to explore the association among these three concepts. Methods. The survey was conducted between December 2012 and January 2013, among 213 health professionals (Doctors, Nurses and Office workers) who work in hospitals and health centres in Greece. Data collection was performed using a dedicated questionnaire with four distinct sections. In order to measure job satisfaction, the Job Satisfaction Survey (JSS) of P. Spector with nine individual satisfaction factors (Pay, Promotion, Supervision, Fringe benefits, Contingent rewards, Operating procedures, Coworkers, Nature of work and Communication) was used, for work motivation a previously developed and validated instrument was used, addressing four work-related motivators (Job attributes, remuneration, co-workers and achievements) and finally, for organizational commitment, an instrument based on the theories of Lawler & Hall, Buchaman and Cook & Wall that explores the three dimensions of organizational commitment (Identification, loyalty and involvement) was used. Results. The present survey showed that "achievements" is the strongest factor motivating health professionals, followed by "co-workers", "remuneration" and "job attributes". The degree of satisfaction of health professionals was found to be low (3.09) for the total sample and the three sub-professional categories. The degree of overall organizational commitment was also low (3.94), while the lowest was "Identification" (3.51) and the highest "job involvement" (4,51). Correlations of variables showed slight and moderate mixed directional correlations between job satisfaction and motivation factors and between motivation and organizational commitment, while a strong positive correlation was found between job satisfaction and organizational commitment. Conclusions. Low satisfaction of health professionals and low level of organizational commitment are likely to have a negative impact on work efficiency and productivity. On the other hand, the tendency of workers in health units of the NHS to be motivated more by internal non-monetary incentives, shows that the solution to enhance job satisfaction and organizational commitment of health professionals is not necessarily connected with additional cost.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record