Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΞιναρής, Λένος
dc.contributor.otherXinaris, Lenos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-09-02
dc.date.accessioned2013-09-03T05:49:18Z
dc.date.available2013-09-03T05:49:18Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00163el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1391
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι φαρμακευτικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να χρειάζεται καινούργια χάραξη πολιτικής. Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια επιδιώκει να αναδείξει τις τάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν τους γιατρούς στην συνταγογραφική τους επιλογή και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι χρήσιμα στην βελτίωση της πολιτική αυτής, συμβάλλοντας στην οικονομική και κλινική αποτελεσματικότητα καθώς και την αποδοτικότητα της υγείας στην Κύπρο. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην ανάδειξη και καταγραφή των κριτηρίων συνταγογράφησης των ιατρών κατά την επιλογή κάποιου φαρμακευτικού σκευάσματος και ποιοι παράγοντες τους επηρεάζουν κάθε φορά που καλούνται να το πράξουν. Γενικότερα, τα επιμέρους ερωτήματα της μελέτης ήταν: α) αν οι ιατροί συνταγογραφούν σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τα συναφή διεθνή ή ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, β) από πού αντλούν οι ιατροί την περισσότερη πληροφόρηση τους για τα καινούργια καινοτόμα σκευάσματα, για τα γενόσημα φάρμακα, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων, γ) οι ιατροί πως αντιμετωπίζουν το κόστος και ποιοι παράγοντες εξωγενείς ή ενδογενείς τους επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Η ερευνητική αυτή μελέτη είναι συγκριτική, ποσοτική και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 37 ερωτήσεων κλειστές και μη, χωρισμένο σε έξι θεματικές ενότητες. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από το Τμήμα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ειδικά για τους σκοπούς παλαιότερης έρευνας που έλαβε χώρα σε Ελλάδα και Κύπρο το 2007. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τον ίδιο τον ιατρό στον χώρο εργασίας του (το ιατρείο του) μετά από προσωπική επίσκεψη. Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε από το τέλος Νοεμβρίου 2011 και τελείωσε τέλος Μαρτίου 2012. Μετά την συλλογή των στοιχείων ακολουθήθηκε ανάλυση των δεδομένων και ποιοτικός έλεγχος, ηλεκτρονική κωδικοποίηση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων με το στατιστικό εργαλείο SPSS (Ver. 20). Αποτελέσματα: Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 326 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου) που ανταποκρίθηκαν σε σχέση 400 που προσεγγίστηκαν, ποσοστό ανταπόκρισης 81,5%. Ο βασικός παράγοντας τεκμηρίωσης των συνταγογραφικών τους προτιμήσεων είναι ο ιατρικός επισκέπτης ή ο επιστημονικός συνεργάτης των φαρμακευτικών βιομηχανιών. Αρκετοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωση τους και σημαντικός παράγοντας που τους επηρεάζει σημαντικά είναι το "κόστος – φαρμάκου". Οι περισσότεροι ιατροί θεωρούν ότι τα γενόσημα φάρμακα όσο αφορά την ασφάλεια τους, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα τους τα κρίνουν "ικανοποιητικά και μέτρια" αλλά λιγότεροι από τους μισούς προβαίνουν στην συνταγογράφηση τους. Η άποψη των ιατρών για τα νέα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα έναντι των παλαιότερων κυκλοφορούντων είναι θετική με ποσοστό (53,50%) να πιστεύουν ότι είναι "μάλλον πιο αποτελεσματικά" και με ποσοστό (29,20%) να πιστεύουν ότι είναι "σαφώς πιο αποτελεσματικά". Γενικά είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά η συντριπτική πλειοψηφία τους δε θεωρούν δόκιμο στο να συμπληρώσουν το έντυπο ενημέρωσης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται ότι οι ιατροί της Κύπρου επηρεάζονται από το "κόστος φαρμάκου" και την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης του. Επίσης φαίνεται να επηρεάζονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες των φαρμακευτικών εταιρειών και από την ήδη δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα του ίδιου του σκευάσματος που συνταγογραφούν. Παρόλα αυτά η συνταγογραφικές συνήθειες των ιατρών της Κύπρου ποιοτικά είναι καλές με γνώμονα την δραστικότητα της ουσίας, την ασφάλειας της, την καταλληλότητα της και το κόστος της. Αρκετοί τομείς χρήζουν βελτίωσης και αυτή θα επέλθει μέσα από στοχευμένα και καινοτόμα μέτρα που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.el_GR
dc.format.extent61 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΦαρμακοθεραπεία -- Συνταγογράφησηel_GR
dc.subjectPharmacotherapy -- Prescribingel_GR
dc.titleΕρευνητική αποτύπωση των συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: The pharmaceutical expenditure over the last years has increased in several countries of the European Union, resulting to the need of implementing new policy. The present research attempt aims to pinpoint tendencies and factors affecting medical practitioners in their prescribing choice, and the outcoming results shall be useful in improving the said policy contributing in this way the financial and clinical effectiveness and profitability of health in Cyprus Purpose: The present study aimed in identifying and highlighting the criteria of medication prescribing by medical practitioners during their choice of a certain remedy and the factors that influence their decision each time they are called to do so. The research questions of the study were: a) whether physicians prescribe according to the international guidelines and international and European protocols , b) Where they derive most of information about innovative formulations, generic medications, and their effectiveness and safety of pharmaceutical products, c) How do doctors face the cost and which exogenous or endogenous factors affect them. Methodology: The present research study is comparative, quantitative, and the methodology followed is with the use of structured questionnaire consisting of 37 questions both multiple choice and commentary ones, divided in six thematic sections. The questionnaire used was developed by the health financial section of the national school of public health, especially for the purposes and needs of a previous research implemented both in Greece and Cyprus at 2007. The completing of the questionnaire was made by the physician himself at his clinic after a personal visit of the researcher. The study was performed between the end of November 2011 and March of 2012. The analysis and qualitative control of the elements along with electronic coding and statistical processing was performed though the SPSS tool (Ver. 20). Results: The sample of research consists of 326 medical practitioners of all specialties who responded among 400 that were contacted, percentage of 81,50%. The basic factor documenting prescribing preferences is the medical representative or the research associate of pharmaceutical industries. Quite a lot are using the internet as a source of keeping them updated and important factor affecting them significantly is the cost of the medicament. Most doctors consider generic medications as far as safety and effectiveness, and quality are concerned, satisfactory and moderate, but less than half of them proceed in prescribing them. Doctor’s opinion on the new innovative formulations in relation to the older ones is positive, with a percentage of (53,50%) believing that is rather more effective and with a percentage of (29,20%) believing that indeed they are more effective. In conclusion they are more sensitized with the matter of the side effects; thus the majority does not consider necessary to fill up the update form, of the pharmaceutical services of the ministry of health. Conclusion: From the present study it is quite obvious that doctors of Cyprus are affected by the cost of the medicament and the issue of insurance coverage of it. Also they seem to be affected from the research associate of pharmaceutical companies and from the already tested effectiveness of the same medicament they are prescribing. Nevertheless, prescribing habits of doctors in Cyprus are satisfactory oriented by the potency of the substance, the safety, its adequacy and the cost. Quite a few sectors are in need of improvement, and this will be achieved through targeted innovatory measures that the ministry of health will implement in collaboration with the competent bodies.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record