Show simple item record

dc.contributor.advisorΚυνηγού, Αναστασία
dc.contributor.authorΧρυσοστόμου, Νίκη
dc.contributor.otherChrysostomou, Niki
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-08-01
dc.date.accessioned2013-08-01T11:37:14Z
dc.date.available2013-08-01T11:37:14Z
dc.date.copyright2013-06
dc.date.issued2013-08-01
dc.identifier.otherMBA/2013/00065el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1352
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των οργανισμών είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, κυρίως στις μέρες μας, υπό την απειλή της οικονομικής κρίσης. Το ενδιαφέρον αυτό εστιάζεται στην προσπάθεια κατανόησης της σημασίας των ανθρώπινων πόρων στον οργανισμό και κατ’ επέκταση στην ανάγκη για παροχή κινήτρων με σκοπό την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των υπαλλήλων. Η παρούσας μεταπτυχιακή μελέτη στοχεύει να μελετήσει το φαινόμενο της παρακίνησης και ειδικότερα να εντοπίσει τους παράγοντες που παρακινούν τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της έννοιας παρακίνησης, των θεωριών παρακίνησης καθώς και της παρακίνησης στον δημόσιο τομέα για την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου, ενώ στην συνέχεια μελετάται η περίπτωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι ποσοτική, πρωτογενής έρευνα με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 81 άτομα και διερευνά τις επιμέρους διαστάσεις της παρακίνησης και την επίδραση της στην συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς και την επίδραση των δημογραφικών παραγόντων, όπως φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο σε κάθε μια από τις επιμέρους διαστάσεις της παρακίνησης. Η έρευνα φανέρωσε ότι οι υπάλληλοι του φορέα είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την παρακίνηση που τους προσφέρει ο φορέας τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποκινούνται από έναν συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων. Επίσης πιστεύουν ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα κίνητρα δεν χρειάζεται να είναι απαραιτήτως οικονομικά. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι κίνητρα για αποδοτική εργασία αποτελούν: οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, η αξιοκρατική αξιολόγησης, η ίση μεταχείριση, ο εμπλουτισμός εργασίας καθώς και η ηθική επιβράβευση. Επίσης, σημαντική επίδραση φαίνεται ότι παίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και κυρίως το μορφωτικό επίπεδο. Συμπερασματικά, έχοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και την μείωση των δημόσιων εξόδων, η λύση για τον δημόσιο τομέα, προκείμενου να ενισχύσει τη «δέσμευση» του δημόσιου υπάλληλου με τους στόχους του οργανισμού, είναι να στραφεί στην τόνωση και ενίσχυση των εσωτερικών, μη οικονομικών κινήτρων, με παράλληλη πρόσληψη εργαζομένων που κινητοποιούνται από αντίστοιχες εσωτερικές επιθυμίες.el_GR
dc.format.extent98 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠαρακίνηση εργαζομένων -- Δημόσιος τομέαςel_GR
dc.subjectMotivation of employees -- Public sectorel_GR
dc.titleΠαρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων υπαλλήλωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractMotivating employees is one of the major topics of interest to organizations, whether they are public or private, especially in our days, under the threat of economic crisis. Their interest is focused on understand the importance of human resources for the organization and the need to provide incentives with a view to maximizing the productivity and efficiency of employees. We aim identifying the factors that motivate employees in public sector under the present economic conditions. We begin by analysing the concept of motivation, the theories of motivation and the motivation in the public sector in order to understand the theoretical underpinnings. We then apply the above in our case study, the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) and we extract results and conclusions. The method used for the research is quantitative, primary research using a structured questionnaire, prepared by the researcher. The questionnaire was completed by 81 employees and explores the various dimensions of motivation and the impact on the overall satisfaction of employees and the influence of demographic factors such as gender, age and education level in each of the individual dimensions of motivation. The survey revealed that employees of the CYSTAT are satisfied with the motivation offered by the institution. It is also observed that public sector employees are motivated by a combination of external and internal incentives. They also believe that during a period of economic crisis incentives need not necessarily be economical. The results of our survey indicate that the incentives for efficient work are the following: good interpersonal relations, pleasant working environment, the meritocratic evaluation, equal treatment between employees, enrichment of work, and the moral reward. Also, our survey suggests that demographics, especially educational level, seem to have significant effect in the motivational level. We conclude that, given the current economic conditions and the reduction of public expenses, the solution for the public sector in order to enhance the "commitment" of public sector employees with the organization's objectives are to focus strengthening internal, non-economic incentives, and recruiting employees who are motivated by respective internal desires.el_GR
dc.format.typePDFel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record