Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαντουβάκης, Άγγελος
dc.contributor.authorΓουδέλης, Λεωνίδας
dc.contributor.otherGoudelis, Leonidas
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-07-30
dc.date.accessioned2013-07-30T11:07:47Z
dc.date.available2013-07-30T11:07:47Z
dc.date.copyright2013-05
dc.date.issued2013-07-30
dc.identifier.otherMBA/2013/00117el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1336
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή επιχειρεί τη διερεύνηση του ρόλου που έχει το στυλ Ηγεσίας στη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα στα οποία ανταποκρίνεται είναι η αποσαφήνιση των όρων «Ηγεσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» μέσω ανάλυσης, ο ορισμός, αξιολόγηση, αποτίμηση του ρόλου και της εφαρμογής τους, η σύνδεση και ενσωμάτωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα διάφορα στυλ ηγεσίας κατά περίπτωση υπό μια ανάπτυξη της θεωρίας και η ερευνητική εξέταση της εφαρμογής του θεωρητικού της πλαισίου σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη διεθνή βιβλιογραφία κατά την αδιάκοπη αναζήτηση από την διοικητική επιστήμη του πλέον κατάλληλου στυλ ηγεσίας που μπορεί να αποφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός της διατριβής είναι η κατανόηση τόσο σημασιολογικά όσο και εμπειρικά των δομικών συστατικών και των πολυποίκιλων διαστάσεων που έχει η Ηγεσία, τα στυλ της και το συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε να έλθει στην επιφάνεια το πόσο σημαντικά είναι για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και τη μακροβιωσιμότητά της στο διεθνές πεδίο. Επιγραμματικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δύο έννοιες συνθέτουν ένα πλέγμα διαρκούς ολικής αλληλεξάρτησης, καθώς μόνο αν η μία οδηγεί στην άλλη τότε καταλήγουμε στην διαρκή επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Ακολουθήθηκε συνδυασμός περιγραφικής - επιστημονικής μεθοδολογίας (καθορισμός του ερευνητικού σκοπού, στόχων, επιλογή και εφαρμογή ερευνητικής διαδικασίας για τη συλλογή – επεξεργασία – ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων, σχεδιασμός , τρόπος διεξαγωγής, εξεύρεση πληθυσμού και δείγματος έρευνας, ανάλυση αξιοπιστίας, περιορισμοί και ανάλυση στοιχείων και αποτελέσματα). Η διατριβή διαρθρώνεται σε 9 συνολικά κεφάλαια (που αναπτύσσονται σε υποενότητες) και καταλήγει σε συμπεράσματα. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, το δεύτερο η βιβλιογραφική ανασκόπηση, το τρίτο εξετάζει θεωρητικά την έννοια της Ηγεσίας και των στυλ της, το τέταρτο κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα ηγετικά στυλ από επιφανείς ηγέτες του παρελθόντος, το πέμπτο αναλύει την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και των μορφών του, το έκτο επικεντρώνεται στο συνδυασμό Στυλ Ηγεσίας και Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μεταξύ τους, το έβδομο και το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνουν την ερευνητική προσέγγιση της αντίληψης των προϊσταμένων/ ηγετών για τις δύο έννοιες και της πρακτικής τους εφαρμογής. Η διατριβή ολοκληρώνεται με συνοπτική αποτύπωση των συμπερασμάτων στο ένατο κεφάλαιο.el_GR
dc.format.extent114 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΗγεσία και Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα -- Επιχειρήσειςel_GR
dc.subjectLeadership and Competitive advantage -- Enterprisesel_GR
dc.titleΟ ρόλος του στυλ ηγεσίας στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματοςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe current thesis is an attempt to investigate the role of the leadership style in creating competitive advantage in contemporary Greek enterprises. The basic inquiring questions, to which this thesis is responding, are the clarification of the terms “Leadership and Competitive Advantage” through analysis, the definition and evaluation of their role and their implementation, the connective integration of competitive advantage in the variety of leadership styles occasionally under an analysis of theory and the exploratory examination of its theoretical background in its application under real conditions, in order to end up in scientific conclusions. The relationship between leadership style and competitive advantage has been and remains an important question in scientific international literature, which emphasizes in the continual quest for the most appropriate leadership style which can bring competitive advantages in the varied enterprises and organizations of the public and the private sector. The primal task of the thesis is the semantic and empirical understanding of the structural components and multiple dimensions of Leadership, its styles and competitive advantage to reveal their importance in accomplishing an enterprise’s goals and its longevity in the international field. In summary, it results to the conclusion that the two concepts form a grid of constant total interdependence, because only if the first one leads to the other can we achieve continuous corporate success and sustainable efficiency. The applied methodology combines narrative and scientific tools (definition of scientific aims, targets, selection and application of scientific procedure for the collection – process and interpretation of empirical data, planning, pattern, finding of population and sample of research, credibility analysis, constraints and data analysis and results). The structure of the thesis includes nine chapters (divided in subchapters) and ends up with the deriving conclusions. The first chapter is the introduction, the second is the bibliographical review, the third chapter examines theoretically the concept of Leadership and its styles, the fourth attempts a brief historical retrospect of Leadership styles by eminent leaders of the past, the fifth analyses the concept of competitive advantage and its forms, the sixth focuses on the combination of Leadership styles and competitive advantage in between, the seventh and eighth encompass the research of how leaders perceive the two terms and their practical implementation. The thesis ends with a brief conclusive epilogue in the ninth chapter.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record