Show simple item record

dc.contributor.advisorΔασκαλάκης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΤσερεβελάκη, Μαρία
dc.contributor.otherTserevelaki, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-07-08
dc.date.accessioned2013-07-08T11:27:20Z
dc.date.available2013-07-08T11:27:20Z
dc.date.copyright2013-06
dc.date.issued2013-07-08
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00083el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1259
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤα στεγαστικά δάνεια χαμηλής διαβάθμισης και τα «καινοτόμα» χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότησή τους, διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση της οικονομικής αναταραχής στις ΗΠΑ το 2007, η οποία εξελίχθηκε το 2008 σε παγκόσμια οικονομική κρίση. Ως γνωστόν, η αγορά κατοικίας χρηματοδοτείται κυρίως με τραπεζικό δανεισμό, ενώ οι κατοικίες χρησιμοποιούνται από τις Τράπεζες ως εγγύηση για την χορήγηση των δανείων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατέστη σαφής η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας και της προσφοράς στεγαστικής πίστης για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την οικονομία γενικότερα. Οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών επηρεάζουν άμεσα την καθαρή θέση των Τραπεζών και την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ενώ από την άλλη μεριά επιδρούν στον πλούτο των νοικοκυριών, στην ιδιωτική κατανάλωση και κατ’ επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, κατ’ αρχήν η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα και στη συνέχεια η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης της στεγαστικής πίστης με την αγορά ακινήτων, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία και κάτω από τις συνθήκες των σοβαρών μακροοικονομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας που αναδείχθηκαν την τελευταία πενταετία. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνοπτική περιγραφή τόσο της αγοράς κατοικίας όσο και των χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα της τελευταία δεκαετία και πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης κατοικίας, η γενική εξέλιξη τόσο των τιμών όσο και του αποθέματος κατοικιών, το φορολογικό καθεστώς των ακινήτων και η επίδραση της αγοράς κατοικίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και οι προοπτικές αυτής την ερχόμενη δεκαετία. Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης μέσα από τα βήματα που οδήγησαν στην σταδιακή απελευθέρωσή της και εκθέτονται τα νέα χαρακτηριστικά των προϊόντων στεγαστικών δανείων ενώ γίνεται αναφορά στην έκταση του δανεισμού των νοικοκυριών στη χώρα μας καθώς και στις αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης στεγαστικών δανείων λόγω της οικονομικής κρίσης και στις προοπτικές της αγοράς στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα ζήτησης στεγαστικής πίστης στην χώρα μας. Τα ανωτέρω συνοψίζονται στο τέλος όπου αναλύονται τόσο τα γενικά συμπεράσματα όσο και τα συμπεράσματα από την παρουσίαση του οικονομετρικού υποδείγματος.el_GR
dc.format.extent59 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΤραπεζική κρίσηel_GR
dc.subjectΤραπεζικό σύστημα -- Ελλάδαel_GR
dc.titleΗ αγορά ακιίνήτων στη Ελλάδα-Προσδιοριστικοί παράγοντες της στεγαστικής ζήτησης και η συσχέτιση της με την μεταβολή της αξίας των ακινήτων κατά την τελευταία δεκαετίαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractSubprime loans and the "innovative" financial instruments which were used to finance them played a leading role in the development of the economic turmoil in the U.S.A in 2007, which evolved in a global economic crisis in 2008. It is widely known that the property market is mainly financed by bank loans, while banks use residence as a collateral for the loans. Under these conditions, the importance of the property market and mortgage credit became clear for the stability of the financial system and the economy in general. The changes in the prices of property directly affect the net balance sheet position of banks and their capital adequacy, while on the other hand they affect household wealth, private consumption and thus economic activity. The purpose of this study is first to investigate the factors which identify the demand of mortgage credit in Greece and then evaluate the interaction of mortgage credit with property market, as it has been developed over the last decade under the conditions of severe macroeconomic problems in Greek economy that emerged over the last five years. The first chapter is a brief description of both the property market and financing in Greece and the interaction between them. The second chapter analyses the property market in Greece over the last decade and more specifically, it examines its particular characteristics, the most fundamental determinants of housing demand, the evolution in general of both the prices and the housing stock, the tax Regime of property and the impact of the property market in the economic growth of the country, as well as its prospects in the following decade. The third chapter presents the Greek market of mortgage credit through the steps that led to its gradual release. The new features of the loans are described. Also, it shows the extent of household loans in our country, as well as the changes in the procedure for granting mortgage loans due to economic crisis and the prospects of mortgage market in Greece. Finally, in the fourth chapter there is a presentation of an econometric model of the demand of mortgage credit in our country. All the above are summarized in the end. There is an analysis of both the general conclusions and the conclusions drawn from the presentation of the econometric model.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record