Show simple item record

dc.contributor.advisorΟικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΒεσελεμές-Βεσελεμόπουλος, Ηλίας
dc.contributor.authorΠαπουτσόγλου, Σιμέλα
dc.contributor.otherVeselemes-Veselemopoulos, Elias
dc.contributor.otherPapoutsoglou, Simela
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-05-24
dc.date.accessioned2013-05-24T06:43:23Z
dc.date.available2013-05-24T06:43:23Z
dc.date.copyright2013-04
dc.date.issued2013-05-24
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00137el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1181
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η Παρηγορητική – Ανακουφιστική Φροντίδα (ΠΑΦ), όπως έχει αναπτυχθεί διεθνώς, είναι ένα οργανωμένο και καλά δομημένο σύστημα παροχής φροντίδας που στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση, στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου και όλων των οργανικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων που σχετίζονται με μία απειλητική για τη ζωή, ασθένεια συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η ΠΑΦ σέβεται τις ανάγκες, τις αξίες, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τα πιστεύω των ασθενών και των οικογενειών τους. Σκοπός: Η διατριβή έχει ως αντικείμενο να διερευνήσει το ρόλο της ΠΑΦ στην Ελλάδα μέσα από το θεσμικό πλαίσιο μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας και τις απόψεις των ασθενών που χρήζουν ανάλογης φροντίδας και των συνοδών τους και να αναδείξει μέσω της σπουδαιότητας της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενή τελικού σταδίου και της συμβολής της στον αξιοπρεπή θάνατό του την ανάγκη ή όχι δημιουργίας ολοκληρωμένων μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, τη διερεύνηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας προκειμένου να αναδειχθούν οι θεσμικές ανεπάρκειες της ΠΑΦ, ενώ η διερεύνηση των απόψεων των ασθενών έγινε με τη χρησιμοποίηση ανώνυμου ερωτηματολογίου ειδικά διαμορφωμένο στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού μελέτης, με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν ασθενείς τελικού σταδίου και οι συνοδοί τους. Η έρευνα διεξήχθη σε Ιατρείο Πόνου ενός Γενικού Νοσοκομείου της 2ης Ελληνικής Υγειονομικής Περιφέρειας. Διανεμήθηκαν συνολικά 360 ερωτηματολόγια και ο βαθμός ανταποκρισιμότητας άγγιξε το ποσοστό του 83%. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 18. Αποτελέσματα: Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της ΠΑΦ στην Ελλάδα και των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας υπάρχει ένα κενό στην ανάπτυξή της. Στο βασικό ερώτημα της έρευνας πόσο αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη οργανωμένων χώρων παρηγορητικής-ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα τόσο οι ασθενείς όσο και οι συνοδοί βαθμολόγησαν με αρκετά υψηλή βαθμολογία 8,5437. Στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα καταγράφηκε όσον αναφορά το μορφωτικό επίπεδο σημαντική στατιστική διαφοροποίηση (p=0.001) με τη μικρότερη βαθμολογία να δίνεται από την ομάδα όσων δεν έχουν γνώση γραφής και ανάγνωσης (mean=6,17). Η ύπαρξη ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και φροντιστών με ποσοστό 64,9% αποτέλεσε για τους συμμετέχοντες στην έρευνα το σημαντικότερο παράγοντα που χρήζει βελτίωσης προς ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών τους. Συμπεράσματα: Η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην αναγνώριση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα που βιώνουν οι ασθενείς τελικού σταδίου και οι συνοδοί-φροντιστές τους. Η ανάδειξη των αναγκών και επιθυμιών τους προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για δημιουργία και σωστή λειτουργία οργανωμένων δομών παροχής ποιοτικής ανακουφιστικής φροντίδας, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπου επιβάλλεται η ορθότερη διαχείριση των υγειονομικών πόρων.el_GR
dc.format.extent128 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠαρηγοριτική φροντίδαel_GR
dc.subjectΑξιοπρέπεια στο θάνατοel_GR
dc.subjectPalliative careel_GR
dc.subjectDignity in deathel_GR
dc.titleΠαρηγοριτική-Ανακουφιστική φροντίδα και η συμβολή της στον αξιοπρεπή θάνατο. Πόσο απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία ολοκληρωμένων μονάδων παρηγοριτικής φροντίδαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Palliative Care, as developed internationally, is an organized and well structured system providing care services, aiming to the early recognition, the complete and effective treatment of pain and all organic, social, psychological and spiritual problems, connected with a threatening for life disease, contributing to the improvement of quality of life for patients and their families. Palliative Care respects the patients and their families’ needs, values, cultural background and beliefs. Aim: The object of the present dissertation is to investigate the role of Palliative Care in Greece, through the equivalent institutional framework, and the views of patients who are in need of such care as well as those of their attendants and also designate, through the importance of the holistic treatment of the patient in the final stage and its contribution to his dignified death, the need or no need for the establishment of complete palliative care units. Methodology: The methodology used for the present study includes analysis of the institutional framework, inquiry of the existing bibliography in order to designate the institutional failures, while the inquiry of the patients’ views was carried out using an anonymous questionnaire carved out in terms of the specific nature of the study population with open-ended and closed questions. The research took place in a Pain Clinic of a General Hospital of the 2nd Greek Health District. 360 questionnaires were distributed in total and the responsiveness was of 83%. Data processing was carried out with SPSS. Results: As detected by the analysis of the institutional framework applying to Palliative Care Units in Greece and the results of the present research there is a gap in its development. Concerning the key question of the research how necessary palliative care units are considered to be in Greece, both patients and attendants graded with a rather high rate 8,5437. In this particular result regarding the educational level, significant statistic diversification was noted (p=0.001) with the group of those who don’t know how to write and read (mean=6, 17) giving the smaller rate. The patients’ psychological support and the support of their attendants was for the participants in the research, at a percentage of 64, 9%, the most important factor that needs to be improved in order to satisfy their needs and wishes. Conclusion: This particular research contributed to the recognition and presentation of the situation that patients in the final stage and their attendants – caregivers nowadays experience in Greece. The designation of their needs and wishes emerges the imperatively need for the establishment and proper operation of organized structures providing quality palliative care, particularly during periods of economical crisis, whereupon better management of health recourses is mandatory.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record