Show simple item record

dc.contributor.advisorΧρήστος, Νούνης
dc.contributor.authorΤσιούμας, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherTsioumas, Constantinos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-02-25
dc.date.accessioned2013-02-25T11:15:17Z
dc.date.available2013-02-25T11:15:17Z
dc.date.copyright2013-01
dc.date.issued2013-02-25
dc.identifier.otherMBA/2013/00101el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1153
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενεργειακή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) στην δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων για την θεσμοθέτηση και επίτευξη εθνικών πολιτικών στήριξης των ΑΠΕ. Παράλληλα αποβλέπει στη δημιουργία των κατάλληλων υποστηρικτικών δομών, που με βάση τα στοιχεία που απορρέουν από την ικανοποίηση σχετικών στόχων εκ μέρους των κρατών μελών, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η στρατηγική ενεργειακή πολιτική του κάθε κράτους- μέλους της ΕΕ είναι μοναδική , παρά το γεγονός ότι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές επιταγές (Κανονισμούς και Οδηγίες) είναι δεδομένη και συντονισμένη. Η αφετηρία υλοποίησης των κοινών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαφέρει για κάθε κράτος-μέλος (βλέπε: οικονομικά δεδομένα έκαστης χώρας, χρήση μορφών ενέργειας, επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενεργειακό δυναμικό, γεωπολιτική θέση, κοινωνικοπολιτικά δεδομένα) με αποτέλεσμα να προκύπτουν πορίσματα που αποκαλύπτουν τη διαφορετική επίδραση της αξιοποίησης των ΑΠΕ στα μακροοικονομικά μεγέθη της κάθε χώρας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να «μετρηθεί» η επιτυχία των ευρωπαϊκών στόχων και να βελτιστοποιηθεί το υποστηρικτικό υπόβαθρο για την υλοποίησή τους. Η παρούσα εργασία αξιολογεί οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Ως έτη αναφοράς έχουν επιλεγεί το 2009 και το 2010 λόγω των σχετικά ολοκληρωμένων στατιστικών στοιχείων και του κοινού τρόπου καταγραφής τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ . Η εργασία αποτελείται από 10 κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από το δεύτερο έως και το πέμπτο κεφάλαιο και προσπαθεί να τοποθετήσει τις χώρες ενδιαφέροντος στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ εν συνεχεία καταγράφει και αναλύει τις υφιστάμενες επιλογές των κρατών στον τομέα των ΑΠΕ με την χρήση βάσεων δεδομένων και οικονομικών αναλύσεων. Η δεύτερη ενότητα, που αποτελείται από το έκτο και έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζει το εγχώριο, εν ισχύ, επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας και με την χρήση του εσωτερικού δείκτη απόδοσης και συγκεκριμένων παραδειγμάτων αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες από την μεριά του επενδυτή. Στην τρίτη ενότητα (κεφάλαια οκτώ έως δέκα) παρατίθενται τα ευρήματα, αναλύονται τα υπάρχοντα συστήματα, παρουσιάζονται προτάσεις βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, προτείνεται πρωτότυπος αλγόριθμος υπολογισμού τιμών στήριξης και τέλος παρουσιάζονται τα εξαγόμενα συμπεράσματα. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της αναλυτικής βάσης για την χάραξη εθνικής πολιτικής για ΑΠΕ, με τη χρήση αλγορίθμου ο οποίος να επιτρέπει τον υπολογισμό των τιμών στήριξης σε τακτικά διαστήματα και να εξυπηρετεί ταυτόχρονα: α) το αίσθημα δικαίου, που δημιουργείται από την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και διανομή των οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από αυτή σε μη προνομιούχες τάξεις β) την μακροχρόνια εξαργύρωση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργειακής ασφάλειας με την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντωνel_GR
dc.format.extent139 σ. πιν. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςel_GR
dc.subjectRenewable Energy Sourcesel_GR
dc.titleΣυγκριτική ανάλυση των συστημάτων στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. Γενικά χαρακτηριστικά, Οικονομικά στοιχεία, Ενεργειακά Ισοζύγια, Επιτυχία Προγραμμάτωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe combined need for protecting the environment by reaching decarbonisation goals, improving security of supply and reducing dependence on fossil fuels and energy imports, led the European Union (EE) to the introduction of a framework for the development of Renewable Energy Sources (RES). It was particularly designed under the Directive 2009/28/EC, which sets requirements to be met by Member States, concerning the improvement of energy efficiency, the differentiation of energy supply, the encouragement of energy consumption from renewable sources and the economic development of the energy market. Taking into account the high cost for the implementation of the above mentioned targets, for achieving the production and use of “green energy”, it also promotes cooperation mechanisms among Member States. In order to obtain healthy energy market with cost-efficient exploitation of RES, it was realized that national policy makers of Member States should have flexibility to adapt cooperation to national (political, economic and administrative) circumstances, so as data derived from individual relevant experience are shared among Member States and gradually lead to the emergence of best practice. Consequently, the Strategic Energy Policy of each member state of the EU is unique, despite the fact that the adaptation of national legislation to European requirements (regulations and directives) is provided and coordinated. The starting point for the implementation of joint decisions at European level differs for each Member State (see: economic data about energy use, level of emissions of greenhouse gases, mix of energy resources, geopolitical position, sociopolitical data) and therefore resulting findings reveal a variety of impacts of the exploitation and use of RES on each country. However, they also suggest slow development in the particular sector and imply special difficulties. Thereafter, it is considered appropriate to "measure" the success of specific (selected by the author) countries on the gradual achievement of the European objectives.. and conclude what measures would better facilitate RES development. The optimization of the energy system depends on joint learning from implementing relevant targets. In that case cross-border support is of great importance, especially concerning the sharing of risks to develop and promote efficient and cost-effective technology and create a market with appropriate and predictable prices. This paper is a comparative work and elaborates on environmental conditions and economic issues, as well as political and administrative factors, that affect the development of RES, in Greece, Cyprus and Germany. 2009 and 2010 are used as reference years. The particular period of time is selected, due to the adequate data at the national level and because of the common mode of registration that was used in accordance with Article 22 of Directive 2009/28/EC. The dissertation consists of 10 chapters, and it is divided into three sections. The first section, which consists of the second to the fifth chapter, demonstrates the way the three countries perceive their role and the potential impacts of the integration of renewables into the European grid and economy. Moreover, it specifies the actual steps made by each country to achieve this integration in the field of renewable energy. In this section are used data and economic analysis of the European Union. The second section consists of the sixth and seventh chapter which presents the differing economic, but also social and environmental conditions, among the three states, which have led to the creation of particular national investment environments. In this section the reactions of investors are examined, which are taking place under the regime of market support schemes and the constant attempt of the countries to attract their investment. The third section presents the findings of my work. It concludes that the offered support to investors should be transparent, based on stable and predictable regulatory framework and financial incentives, in the long term. Furthermore, each national action plan should take into account its differing and special characteristics, as well as the used renewable technologies, concerning the method and extent of support. In respect of the before mentioned method, this paper introduces a particular and original algorithm for calculating and optimizing the price support schemes. It seems that support of renewables will be necessary even after 2020, but in the meantime renewable energy must become competitive and be exposed to market prices. Therefore, the cost of renewables should also become competitive, and the suggested algorithm gives an optimal solution. The conclusions of this study are of particular interest, as the purpose of the three case studies is to contribute to the work of national decision makers by introducing a tool (the algorithm) which allows the fair calculation of the appropriate price support of RES on a regular basis. This effect would be welcomed by the whole society (national and European), as it serves: a) its certainty (state of law) which derives by the efficient exploitation of RES and the parallel strengthening of the consumer position, as well as the investors’. Therefore the long-term social cohesion will be enhanced, since opportunities for investment on RES will be given to a wider spectrum of society b) the accomplishment of national and European goals regarding energy security, independence, efficiency and competitiveness.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record