Show simple item record

dc.contributor.advisorΣίσκου, Όλγα
dc.contributor.authorΓαλάζη-Αγγελίδου, Ανδρουλα
dc.contributor.otherGalazi-Agelidou, Androula
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-11-02
dc.date.accessioned2012-11-02T08:48:28Z
dc.date.available2012-11-02T08:48:28Z
dc.date.copyright2012-09
dc.date.issued2012-11-02
dc.identifier.otherΔΜΥ/2012/00118el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1079
dc.description.abstractΗ στοματική υγεία έχει άμεση σχέση με τη γενική υγεία και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ερευνητικές εργασίες για τη διερεύνηση και συσχέτιση των στοματικών παθήσεων, π.χ. περιοδοντικής νόσου, με συστηματικές παθήσεις όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ). Το επίπεδο των γνώσεων και αντιλήψεων των γενικών ιατρών και ασθενών αναφορικά με τη στοματική υγεία διαπιστώνεται από τη βιβλιογραφία ότι δεν είναι ικανοποιητικό και θα πρέπει να διερευνηθεί καθώς υπάρχει συσχέτιση μεταξύ στοματικής και γενικής υγείας. Ο σκοπός της εργασίας ήταν διττός. Αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής στην Κύπρο της αρχής της ολιστικής και ανθρωποκεντρικής αντιμετώπισης των οδοντιατρικών ασθενών με γενικά νοσήματα από τους γενικούς ιατρούς στα πλαίσια της ΠΦΥ, και παράλληλα είχε ως στόχο τη σύγκριση των γνώσεων, συνηθειών και αντιλήψεων των ασθενών και ιατρών αναφορικά με τη στοματική υγεία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο δομημένων ερωτηματολογίων με κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν, σε συνεννόηση με την ερευνήτρια, από συνεργαζόμενους οδοντιάτρους προσωπικά στους οδοντιατρικούς ασθενείς με γενικά νοσήματα και στους ιατρούς της ΠΦΥ. Το δείγμα αποτέλεσαν 547 ασθενείς με γενικά νοσήματα οι οποίοι προσέρχονταν για επίσκεψη στον οδοντίατρο, και 94 ιατροί οι οποίοι εργάζονται στα κέντρα υγείας της ΠΦΥ, τα οποία επισκέπτεται οδοντίατρος. Η έρευνα διήρκεσε από τις αρχές Μαρτίου μέχρι το τέλος Απριλίου, 2012. Πριν την τελική έρευνα έγινε πιλοτική εφαρμογή, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 19 ιατρών της ΠΦΥ στα κέντρα υγείας Στροβόλου και Λευκωσίας και 25 ασθενών στο κέντρο υγείας Στροβόλου, από 15/02/2012 μέχρι 25/02/2012. Οι ασθενείς που χρειάζονταν βοήθεια για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου την είχαν από συνεργαζόμενους οδοντιάτρους, ενώ οι ιατροί το συμπλήρωναν μόνοι τους. Η στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package of Social Science) version 19. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p=0,05. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι αναφορικά με τους ασθενείς, οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία γνώσεων αναφορικά με τη στοματική υγεία σε σχέση με τους άντρες (p=0,03) καθώς επίσης οι ασθενείς με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001), όπως και αυτοί που ελάμβαναν ενημέρωση από τους ιατρούς για τη σημασία της στοματικής υγείας (p<0,001), και οι υπάλληλοι σε σχέση με τους αγρότες / εργάτες (p<0,001). Αναφορικά με την επίσκεψη στον οδοντίατρο οι γυναίκες επισκέπτονταν 2 φορές συχνότερα εντός 6-12 μηνών σε σχέση με τους άντρες (p=0,001), οι ασθενείς με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο επισκέπτονταν 4,4 φορές συχνότερα σε σχέση με τους ασθενείς με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,01), ενώ αυτοί που είχαν ενημερωθεί από τους ιατρούς για τη σημασία της στοματικής υγείας επισκέπτονταν 1,9 φορές συχνότερα τον οδοντίατρο εντός 6-12 μηνών (p=0,005). Αναφορικά με τη μέση τιμή της βαθμολογίας των γνώσεων των ιατρών κατά την πολυμεταβλητή ανάλυση προέκυψε ότι η ειδικοί παθολόγοι είχαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία γνώσεων σε σχέση με τους γενικούς ιατρούς κατά 0,9 μονάδες (p=0,02) ενώ η αύξηση της ηλικίας των ιατρών κατά ένα έτος σχετιζόταν με μείωση της βαθμολογίας κατά 0,05 μονάδες (p=0,003). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της συχνότητας επίσκεψης των ιατρών στον οδοντίατρο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η μέση βαθμολογία των γνώσεων των γενικών ιατρών ήταν 6,4 και των ασθενών 3,7, με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (p<0,001). Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των γνώσεων συνηθειών και αντιλήψεων των ιατρών και των οδοντιατρικών ασθενών αναφορικά με τη στοματική υγεία δεν είναι ικανοποιητικό, με τα ευρήματα να συμφωνούν με αρκετές διεθνείς μελέτες. Τα αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας και των κατάλληλων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με στόχο τη βελτίωση της στοματικής και της γενικής υγείας.el_GR
dc.format.extent112 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΣτοματική υγείαel_GR
dc.subjectOral healthel_GR
dc.titleΑξιολόγηση και σύγκριση των γνώσεων συνηθειών και αντιλήψεων αναφορικά με τη στοματική υγεία και υγιεινή μεταξύ των γενικών ιατρών και των οδοντιατρικών ασθενώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractOral health is directly related to general health and is an important factor in quality of life. In recent years there have been several research works that investigate and correlate oral diseases with general disease e.g. periodontal disease with diabetes mellitus (DM). Despite the significance and importance of oral health, several studies have shown that the level of knowledge and perceptions of general practitioners and patients regarding oral health is not satisfactory. The purpose of this study was twofold. One hand sought to assess the degree of implementation in Cyprus the princible of holistic and humanistic approach of the patients with general diseases by the general practitioners in primary care. Alongside it aimed to compare the knowledge, attitudes and perceptions of patients and physicians regarding their oral health. The survey was conducted using two structured questionnaires with closed multiple-choice questions. The questionnaires were distributed by the dental staff, to dental patients with general diseases and also to primary care physicians. The sample consisted of 547 patients with general diseases who came to visit a dentist at the public health centres as well as 94 physicians who are working in these centers. The investigation lasted from early March until the end of April, 2012. Before the final survey a pilot study was conducted in a sample of 19 primary care physicians in the health centers of Strovolos and Nicosia and 25 patients at the health center of Strovolos, from 15/02/2012 until 25/02/2012. Statistical analysis and evaluation of the results was performed with the statistical program SPSS (Statistical Package of Social Science) version 19. The level of statistical significance was set at p = 0.05. The results show that with regard to patients, women had a higher mean score of knowledge regarding oral health compared to men (p = 0.03) as well as patients with a higher education level (p < 0.001), as and those receiving information from their doctors about the importance of oral health (p < 0.001). Higher mean scores also had the employees in connection with the farmers / workers (p < 0.001). Regarding the visit to the dentist women visited 2 times more frequently within 6-12 months compared with men (p < 0.001), patients with a higher education level were visiting 4.4 times more frequently than patients with low education level (p < 0.01), while those who had been informed by their physician about the importance of oral health 1.9 times more frequently visited the dentist within 6-12 months (p = 0.005). Regarding the mean score of knowledge the multivariate analysis showed that the specialists pathologists had a higher average score of knowledge in relation to GPs by 0.9 ponts (p=0.02) and the increasing age of doctors at one year was associated with a decrease in score of 0.05 points (p = 0.003). No statistically significant correlation was found between the frequency of doctors are visiting a dentist with the demographic characteristics of the sample. The mean score of knowledge of GPs was 6.4 compared with 3.7 of that of the patients with the difference being statistically significant (p < 0.001). Besides, the study revealed tha the level of knowledge and attitudes of physicians and patients regarding oral health is not satisfactory. These findings agree with those of other international studies. The results should be used to help shape health policy and appropriate interventions, particularly for vulnerable groups, to improve the oral and general health.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record