• Προσδιορισμός περιβαλλοντικής απόδοσης αεροπορικών εταιριών 

    Τοφαλλή, Νίκη (2016-09-13)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή προσεγγίζει το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων υπό το πρίσμα των αερομεταφορών και ειδικότερα μέσω της περιβαλλοντικής απόδοσης των αεροπορικών εταιριών. Η διαχείριση των αποβλήτων στον χώρο ...