• Σιγμοειδή υποδείγματα και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα 

    Παπαχιλέως, Γεώργιος (2011-09-05)
    Οι σιγμοειδείς καμπύλες είναι δυνατόν να περιγράψουν την εξέλιξη της ζωής οποιουδήποτε είδους, ακόμα και την εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. Χαρακτηρίζονται από μια αρχική βραδεία ανάπτυξη που την ακολουθεί μια επιταχυνόμενη ...