• Μοντέλα ανάπτυξης ναυτιλιακής επιχείρησης 

    Νησιάγκας, Ραφαήλ (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
    Ως ναυτιλιακή επιχείρηση ορίζεται μια οικονομική μονάδα, ικανή να διαχειριστεί πλοία, με σκοπό να προσφέρει θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες. Αυτά τα πλοία είτε ανήκουν στην ίδια την επιχείρηση, είτε σε θυγατρικές της ή σε ...