• Διαμοίραση μαθησιακών αντικειμένων τύπου SCORM σε ΣΔΜ 

    Ανδρέου, Ανδρέας (2015-02-05)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνούνται τα υφιστάμενα πρότυπα μαθησιακών αντικειμένων ως προς τα χαρακτηριστικά τους, δίνοντας έμφαση στο πρότυπο SCORM. Περιγράφεται το πρότυπο SCORM αναφορικά με τις επιμέρους ...