Μελέτη κόστους αποτελεσματικότητας της ρανιμπιζουμάμπης σε σύγκριση με την φωτοδυναμική θεραπεία και την πεγαπτανίμπη για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ώχρας στα πλαίσια του συστήματος υγείας της Κύπρου

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μανιαδάκης, Νικόλαος
dc.contributor.author Τσιερκέζου, Λουκία
dc.contributor.other Tsierkezou, Loukia
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-28
dc.date.accessioned 2011-07-28T14:03:50Z
dc.date.available 2011-07-28T14:03:50Z
dc.date.copyright 2010-06
dc.date.issued 2011-07-28
dc.identifier.other ΔΜΥ/2010/00018 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/99
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (ΗΕΩ) είναι η κύρια αιτία σοβαρής απώλειας της κεντρικής όρασης σε ηλικιωμένα λευκά άτομα. Η ρανιμπιζουμάμπη εμποδίζει την απώλεια της όρασης σε ασθενείς με εξιδρωματική ΗΕΩ, όμως είναι ένα πολύ ακριβό φάρμακο. Σκοπός: Η διεξαγωγή μελέτης κόστους-αποτελεσματικότητας της ρανιμπιζουμάμπης σε σύγκριση με τη φωτοδυναμική θεραπεία και την πεγαπτανίμπη για τη θεραπεία της ΗΕΩ υγρού τύπου στα πλαίσια του συστήματος Υγείας της Κύπρου. Η μελέτη γίνεται από τη μεριά του ασθενούς καθώς ο Κύπριος ασθενής έχει να επωμιστεί σχεδόν εξολοκλήρου το κόστος της θεραπείας αφού δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μέθοδος: Χρήση μοντέλου Markov γα την αποτίμηση των αποτελεσμάτων (QALYs και Vision Years – VY, έτη όρασης) και του κόστους για διάρκεια θεραπείας 2 ετών και χρονικό ορίζοντα μελέτης 10 ετών. Δεδομένα για το μοντέλο ελήφθησαν από διάφορες υπηρεσίες παροχής υγείας στον κυπριακό ιδιωτικό τομέα και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Για την εξέταση της σταθερότητας (robustness) των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε η πιθανολογούμενη ανάλυση ευαισθησίας. Αποτελέσματα: Το επιπλέον κόστος της θεραπείας των ασθενών με τη ρανιμπιζουμάμπη σε σχέση με τη φωτοδυναμική θεραπεία και την πεγαπτανίμπη και χρονικό ορίζοντα μελέτης 2 ετών υπολογίστηκε στα €11,346 και €8,830 αντίστοιχα, ενώ παρέχει 0.18 και 0.16 πρόσθετα QALYs (ICER €65,736/QALY και €59,499/QALY) και 0.74 και 0.63 πρόσθετα VY αντίστοιχα (ICER €15,500/VY και €14,106/VY). Ωστόσο, για χρονικό ορίζοντα 10 ετών τα ICERs παρουσιάζουν μείωση. Για την περίπτωση της σύγκρισης με τη φωτοδυναμική φτάνει τα €36,021/QALY και τα €8,829/VY και τα €31,385/QALY και €7,616/VY όταν η σύγκριση γίνεται με την πεγαπτανίμπη. Συμπέρασμα: Η ρανιμπιζουμάμπη είναι πιο αποτελεσματική στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κρίνεται αποδοτική για την αντιμετώπιση της ΗΕΩ, συγκριτικά με τις εναλλακτικές θεραπείες στην Κύπρο, ιδιαίτερα για χρονικό ορίζοντα πέραν των 2 ετών. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τις οικονομικές αναλύσεις που έγιναν σε άλλες χώρες. Λέξεις κλειδιά: ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, ρανιμπιζουμάμπη, πεγαπτανίμπη, φωτοδυναμική θεραπεία, οικονομική ανάλυση, κόστος- αποτελεσματικότητα, κόστος-χρησιμότητα. el_GR
dc.format.extent 91 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject ηλικιακή εκφύλιση ωχράς el_GR
dc.subject αντιαγγειογενετικοί παράγοντες el_GR
dc.subject ρανιμπιζουμάμπη el_GR
dc.subject πεγαπτανίμπη el_GR
dc.subject age related macular degeneration el_GR
dc.subject ranibizumab el_GR
dc.subject photodynamic therapy el_GR
dc.title Μελέτη κόστους αποτελεσματικότητας της ρανιμπιζουμάμπης σε σύγκριση με την φωτοδυναμική θεραπεία και την πεγαπτανίμπη για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ώχρας στα πλαίσια του συστήματος υγείας της Κύπρου el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract Age related macular degeneration (ARMD) is the leading cause of serious loss of vision in old white individuals. Ranibizumab prevents vision loss in patients with neovascular ARMD but it is expensive. Objective: To assess the cost-effectiveness of ranibizumab for the treatment of neovascular ARMD compared to pegaptanib and photodynamic therapy (PDT) in Cyprus. The study is conducted from the perspective of the patient because the cost of treatment depends on private payment as there is no insurance cover for the particular treatment. Methods: A Markov model was used for assessing the results (QALYs and Vision Years – VY) and the costs for duration of treatment of 2 years and time horizon of the survey of 10 years. Data on the model were received from various health services in the private sector and published studies. A probabilistic sensitivity analysis was used in order to evaluate the robustness of the results. Results: Treating patients with ranibizumab instead of PDT and pegaptanib with a 2 year time horizon was found to be €11,346 and €8,830 respectively more costly and to confer 0.18 and 0.16 additional QALYs (ICER €65,736/QALY and €59,499/QALY) and 0.74 and 0.63 additional VY respectively (ICER €15,500/VY and €14,106/VY). These ICERs were reduced to €36,021/QALY and €8,829/VY when ranibizumab was compared to PDT and to €31,385/QALY and to €7,616/VY when compared to pegaptanib for time horizon of 10 years. Conclusion: Ranibizumab is more effective in improving visual acuity. Based on the results ranibizumab is a cost-effective treatment for ARMD, representing good value for money compared to the alternative therapies in Cyprus, especially for longer time horizons. The results of the study are comparable with the results of economic evaluations for ranibizumab from other countries. Key words: age related macular degeneration, anti-vascular endothelium growth factors, ranibizumab, photodynamic therapy, pegaptanib, economic evaluation, cost-effectiveness, cost-utility. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου