Η κατ'οίκον υπηρεσία ανακουφιστικής φροντίδας ενηλίκων ασθενών με καρκίνο μέσα απο την εμπειρία των οικογενειών

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπελλάλη, Θάλεια
dc.contributor.author Τρύφωνος , Αντώνης
dc.contributor.other Tryfwnos, Antonis
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-28
dc.date.accessioned 2011-07-28T13:07:35Z
dc.date.available 2011-07-28T13:07:35Z
dc.date.copyright 2010-07
dc.date.issued 2011-07-28
dc.identifier.other ΔΜΥ/2010/00017 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/98
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αφορά στη διερεύνηση του βιώματος των οικογενειών ασθενών με καρκίνο, μέσα από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας. Σκοπός της μελέτης ήταν να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα: «Ποιες ήταν οι ανάγκες των φροντιστών στο τελικό στάδιο της αρρώστιας και πώς αυτές καλύφθηκαν;» Μέθοδος: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, περιγραφικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Μέσω ημιδομημένων ατομικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2010, 10 φροντιστές ασθενών τελικού σταδίου με καρκίνο περιέγραψαν το βίωμα τους από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας. Για την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η μέθοδος Colaizzi. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης εντόπισαν σημαντικά θέματα αναφορικά με την κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα που σχετίζονταν με τις ανάγκες των φροντιστών για: α) ενημέρωση και πρακτική στήριξη, β) ψυχολογική στήριξη, αλλά και γ) συνοχή φροντίδας. Ενώ βρέθηκε ότι υπήρξε πλήρης ικανοποίηση των φροντιστών στις ανάγκες που εξέφρασαν σχετικά με την ενημέρωση και την πρακτική στήριξη, στην ψυχολογική στήριξη και τη συνοχή της παρεχόμενης φροντίδας εντοπίστηκαν αρκετές αδυναμίες. Συμπεράσματα: Tο βίωμα των φροντιστών ενηλίκων ασθενών με καρκίνο μέσα από την υπηρεσία της κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας, ήταν μια ψυχολογικά επώδυνη εμπειρία κατά την οποία ορισμένες ανάγκες των φροντιστών δεν ικανοποιήθηκαν, γεγονός που δίνει το έναυσμα για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συγκεκριμένα σημεία. el_GR
dc.format.extent 127 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Adult cancer patients el_GR
dc.subject Families with cancer el_GR
dc.title Η κατ'οίκον υπηρεσία ανακουφιστικής φροντίδας ενηλίκων ασθενών με καρκίνο μέσα απο την εμπειρία των οικογενειών el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract Purpose: This study explored the lived experience of families with cancer patients through the palliative home care services. The purpose of this study was to answer the question: “What were the needs of the caregivers at the terminal stage of the disease and how they have being met”? Method: The used methodology was descriptive qualitative phenomenology. With the use of semi-structured interviews that took place between March 2010 and May 2010, 10 caregivers of terminal stage cancer patients described their experience from the palliative home care services. The method by Colaizzi was used for the analysis of the interviews. Results: The results of this study identified important issues in relation to the palliative homecare needs of the caregivers concerning: a) information and practical support, b) psychological support, but also c) continuation of care. While it was found that there was complete satisfaction from the part of the caregivers in their needs for information and practical support, in their needs concerning psychological support and continuation of care, several weaknesses were found. Conclusions: Caregivers of adult cancer patients lived experience though palliative home care was a psychologically painful experience in which some of the caregivers needs were not satisfied, giving reason for improvement of the services in the specific areas. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου