Τα πληροφοριακά συστήματα και η ανάπτυξη συστήματος e-health, ως εργαλείο Διοίκησης, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας, στα Τμήματα Επιγόντων Περιστατικών των Δημοσίων Νοσοκομείων: η περίπτωση του ΓΠΝ Τρίπολης

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καστανιώτη, Αικατερίνη Δρ.
dc.contributor.author Χρονίδης Δ., Γεώργιος
dc.contributor.other Chronidis D., George
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-28
dc.date.accessioned 2011-07-28T10:58:36Z
dc.date.available 2011-07-28T10:58:36Z
dc.date.copyright 2010-05
dc.date.issued 2011-07-28
dc.identifier.other ΔΜΥ/2010/00011 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/85
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί ένα από τα λίγα τμήματα μιας μονάδας υγείας που μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Η λειτουργία του ΤΕΠ διακρίνεται από την ταχύτητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση των περιστατικών και την αναγκαιότητα για τη λήψη άμεσων αποφάσεων τόσο σε διοικητικό αλλά κυρίως σε ιατρικό επίπεδο με απαίτηση για αμεσότητα στις ιατρικές και νοσηλευτικές οδηγίες. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ΤΕΠ, η προσέγγιση της λειτουργικότητάς του και της διασυνδεσιμότητάς του με τα υπόλοιπα υποσυστήματα και η βοήθειά του στη λήψη αποφάσεων τόσο σε διοικητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Στόχος της εργασίας είναι να εντοπίσει, μέσα από τη σύγκριση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος με τα διεθνή πρότυπα, τυχόν αδυναμίες και προβλήματα καθώς και να γίνει πρόταση για βελτίωση της λειτουργίας του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος ή και το σχεδιασμό νέου. Μέθοδος: Η εργασία θα στηριχθεί σε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη χρήση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στη διοίκηση και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Η παρουσίαση και ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος του ΓΠΝ Τρίπολης και του υποσυστήματος που χρησιμοποιείται στο ΤΕΠ, θα βοηθήσει να διερευνηθούν τα ιατρονοσηλευτικά και διοικητικά οφέλη και το κατά πόσο βοήθησε το νέο σύστημα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Συμπεράσματα: Η σωστή χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΕΠ έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την οργανωτική δομή του τμήματος τόσο σε επίπεδο νοσηλευτικής κίνησης όσο και διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Η λύση για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη της πληροφορικής και οι νέες τεχνολογίες, για τη λήψη διοικητικών και ιατρικών αποφάσεων αλλά και για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών είναι η χρήση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του ΤΕΠ. Λέξεις κλειδιά: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πληροφορική Υγείας, Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, Πληροφοριακό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων, eHealth, Τηλεϊατρική, Ιατρική Έρευνα, Ιατρικές Αποφάσεις. el_GR
dc.format.extent 125 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Τμήμα επιγόντων περιστατικών el_GR
dc.subject Πληροφορική Υγείας el_GR
dc.subject Πληροφοριακό σύστημα Υγείας el_GR
dc.subject Πληροφοριακό σύστημα λήψης αποφάσεων el_GR
dc.subject e-health el_GR
dc.subject Τηλεϊατρική el_GR
dc.subject Ιατρική έρευνα el_GR
dc.subject Emergency Department el_GR
dc.subject Health Informatics el_GR
dc.subject Health Information el_GR
dc.subject Telemedicine el_GR
dc.subject Medicine Research el_GR
dc.title Τα πληροφοριακά συστήματα και η ανάπτυξη συστήματος e-health, ως εργαλείο Διοίκησης, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας, στα Τμήματα Επιγόντων Περιστατικών των Δημοσίων Νοσοκομείων: η περίπτωση του ΓΠΝ Τρίπολης el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The Emergency Department is one of the few parts of a health unit that can operate autonomously. The operation of ICT differs from the speed required to address the situation and the need for immediate decisions both administratively but especially the medical profession with a requirement for immediacy in medical and nursing instructions. Aim: The purpose of this study is the analysis of an Information System of ICT, it is the functionality and interconnectivity with other subsystems and help in decision making both administrative and clinical level. The aim of this study is to identify, through a comparison of IT systems to international standards, potential weaknesses and problems and to make proposals for improving the operation of IT systems or designing new. Method: The work will be based on literature review on the use of Integrated Health Information Systems in the administration and organization of health services. The presentation and analysis of information system of GPN Tripoli and subsystem used in ICT will help to explore health professionals and administrative benefits and whether the new system has helped in making administrative decisions. Conclusions: The proper use of the Information System for the IRD has the potential to improve the organizational structure of the department of nursing at both traffic and administrative and financial terms. The solution to the full potential of the computer science and new technologies for administrative and medical decision making but also for better quality patient service is to use a new computer system adapted to the requirements of ICT. Keywords: Emergency Department, Health Informatics, Health Information System, Information System for Decision Making, eHealth, Telemedicine, Medical Research, Medical Decisions. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου