Αποτελεσματικότητα προτεινόμενου προγράμματος πρόληψης της αταξίας του Φρίτραϊχ στην Κύπρο

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μίτλεττον, Δρ. Νίκος
dc.contributor.author Φλούρος, Μάριος
dc.contributor.other Flouros, Marios
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-27
dc.date.accessioned 2011-07-27T12:58:18Z
dc.date.available 2011-07-27T12:58:18Z
dc.date.copyright 2009-06
dc.date.issued 2011-07-27
dc.identifier.other ΔΜΥ/2009/00002 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/81
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, με τη μέθοδο κόστους-οφέλους, προτεινόμενου προληπτικού προγράμματος ανίχνευσης φορέων της ασθένειας Αταξία του Φρίτραϊχ, που θα καλύπτει όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους, τα οποία έχουν καταγωγή από την επαρχία Πάφου. Προς το σκοπό αυτό έγινε υπολογισμός της συχνότητας των φορέων της ασθένειας στο σύνολο του κυπριακού πληθυσμού (έτσι ώστε να επιτραπεί ο υπολογισμός των γεννήσεων παιδιών με την ασθένεια όταν ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από την επαρχία Πάφου), του κόστους ασθένειας της Αταξίας του Φρίτραϊχ στην Κύπρο από την προοπτική της κοινωνίας και του κόστους διεξαγωγής του προληπτικού προγράμματος. Για τον υπολογισμό της συχνότητας των φορέων της ασθένειας στο σύνολο του κυπριακού πληθυσμού, η μελέτη έχει αντλήσει δεδομένα από έρευνα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου («ΙΝΓΚ») που αφορούσε τη συχνότητα της ασθένειας σε άτομα με καταγωγή από την επαρχία Πάφου, από άλλα στοιχεία που διαθέτει το ΙΝΓΚ (αριθμός ασθενών), από άλλες μελέτες διεθνώς (για πληθυσμούς άλλων χωρών) και από στατιστικά πληθυσμιακά στοιχεία (μέγεθος πληθυσμού). Για το κόστος της ασθένειας στην Κύπρο, η μελέτη έχει αντλήσει δεδομένα από τα αρχεία και φακέλους ασθενών του ΙΝΓΚ (αριθμός και κόστος ιατρικών πράξεων), από άλλη μελέτη που έγινε στην Ισπανία και από στατιστικά στοιχεία (π.χ. προσδόκιμο επιβίωσης γενικού πληθυσμού). Για το κόστος διεξαγωγής του προτεινόμενου προληπτικού προγράμματος, η μελέτη έχει αντλήσει δεδομένα από το ΙΝΓΚ (κόστος ανά γενετική εξέταση) και από στατιστικά πληθυσμιακά στοιχεία (π.χ. αριθμός γάμων ετησίως). Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι τα εξής: (α) η συχνότητα των φορέων της ασθένειας για το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου υπολογίζεται στους 1:92, δηλαδή πολύ κοντά σε αυτή που έχει υπολογιστεί για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς (βάσει της έρευνας του ΙΝΓΚ, η συχνότητα των φορέων της ασθένειας σε άτομα με καταγωγή από την επαρχία Πάφου είναι 1:12), (β) με τη διεξαγωγή του προτεινόμενου προγράμματος πρόληψης, αναμένεται να αποφεύγονται περίπου 6 γεννήσεις παιδιών με την ασθένεια κάθε 10 χρόνια, (γ) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προτεινόμενου προγράμματος πρόληψης αναμένεται να είναι €139.150 σε τιμές 2009, (δ) το συνολικό δια-βίου κόστος της ασθένειας για την κοινωνία υπολογίστηκε στα €796.686 ανά ασθενή, (ε) η διεξαγωγή του προγράμματος είναι συμφέρουσα για την κοινωνία αφού αναμένεται κάθε 10 χρόνια να αποφέρει σε αυτή καθαρό οικονομικό όφελος €3.388.616, (στ) η ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές κύριων παραμέτρων της μελέτης έδειξε ότι συνεχίζει να υπάρχει καθαρό οικονομικό όφελος για την κοινωνία, το οποίο μπορεί να κυμανθεί από €2,7 εκατομμύρια μέχρι και €3,9 εκατομμύρια κάθε 10 χρόνια, (ζ) το ποσοστό αποτυχίας του προγράμματος πρέπει να ξεπεράσει το 68% για να μην είναι οικονομικά συμφέρον, (η) θα υπάρχουν επιπλέον και άλλα, μη-οικονομικά οφέλη τα οποία σχετίζονται με τη σημαντική ψυχολογική επίδραση της ασθένειας στον ασθενή και την οικογένεια του αλλά και με το ψυχολογικό όφελος της πληροφόρησης που θα προσφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα πρόληψης στους φορείς που θέλουν να τεκνοποιήσουν και στον πληθυσμό που είναι εκτεθειμένος στο ρίσκο για την ασθένεια. el_GR
dc.format.extent 80 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Αταξία του Φρίτραϊχ el_GR
dc.subject Friedreich' ataxia el_GR
dc.title Αποτελεσματικότητα προτεινόμενου προγράμματος πρόληψης της αταξίας του Φρίτραϊχ στην Κύπρο el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The aim of the present study is to estimate the effectiveness, using the cost-benefit method, of a proposed screening prevention program for carriers of the disease Friedreich’s Ataxia, which will cover all couples about to marry, whose origin is from the Paphos District. To this purpose, the study has calculated the frequency of carriers of the disease in the entire Cypriot population (so as to allow the calculation of the births of children with the disease when only one parent originates from the Paphos District), the cost of illness of Friedreich’s Ataxia in Cyprus from the society’s perspective and the cost of operation of the prevention program. For the calculation of the frequency of carriers of the disease in the entire Cypriot population, the study has drawn data from a research project of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics (‘CING’) which concerned the frequency of the disease in persons whose origin is from the Paphos District, from other data held at CING (number of patients), from other studies internationally (concerning populations in other countries) and from statistical demographic data (size of population). For the calculation of the cost of the disease in Cyprus, the study has drawn data from the records and files of patients of CING (number and cost of medical services), from another study in Spain and from statistical data (e.g. life expectancy of the general population). For the cost of operation of the proposed prevention program, the study has drawn data from CING (cost per genetic test) and from statistical demographic data (e.g. number of weddings). The main findings of the study are the following: (a) the frequency of carriers of the disease in the entire Cypriot population is calculated at 1:92, i.e. very close to the frequency that has already been calculated for European populations (the frequency of carriers of the disease in persons originating from the Paphos District is 1:12, based on the research carried out by the CING), (b) with the operation of the proposed prevention program, it is expected that roughly 6 births of children with the disease will be avoided every 10 years, (c) the annual cost of operation of the proposed prevention program is expected to be €139.150 in 2009 prices, (d) the total life-time cost of the disease for the society was calculated at €796.686 per patient, (e) the operation of the program is beneficial to the society, as it is expected every 10 years to yield a net economic benefit of €3.388.616, (f) the sensitivity analysis in variations of main parameters of the study showed that a net economic benefit for the society persists and can range from €2,7 million to €3,9 million every 10 years, (g) the program’s failure percentage has to exceed 68%, for it to be non-beneficial, (h) there will also be other, non-economic benefits, which are related to the significant psychological effect of the disease on the patient and his family and to the psychological benefit of information that will be offered by the proposed prevention program to the carriers who wish to have children and to the population that is exposed to the risk of the disease. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου