Προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθμού ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται στις ψυχιατρικές κλινικές των δημοσίων νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου Αττικής

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Οικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.author Σαλαμαλέκης , Εμμανουήλ
dc.contributor.other Salamalekis , Emmanouil
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-27
dc.date.accessioned 2011-07-27T12:05:57Z
dc.date.available 2011-07-27T12:05:57Z
dc.date.copyright 2009-02
dc.date.issued 2011-07-27
dc.identifier.other ΔΜΥ/2009/00001 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/80
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια την επιστημονική κοινότητα στο χώρο της υγείας. Αυτό επιβάλλεται για λόγους οργανωτικούς όσο και κοινωνικούς, καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει συνδεθεί με την καλή σωματική και ψυχική υγεία τους όπως και με την εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών συστημάτων. Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται σε ψυχιατρικές κλινικές στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, καθώς και τους κυριότερους παράγοντες που ενέχονται στην διαμόρφωσή της. Υλικό – Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προς το σύνολο των 358 εργαζομένων νοσηλευτών των 29 ψυχιατρικών κλινικών του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 64,25%. Στη συνέχεια έγινε περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι ποσοστό 50,8% των εργαζομένων είναι δυσαρεστημένοι από την εργασία τους και το αποδίδουν στις κακές συνθήκες εργασίας, στις σχέσεις τους με τους ασθενείς, και στα χαμηλά επίπεδα των αποδοχών. Αντιθέτως ποσοστό 48,2% είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους και το αποδίδουν στην ιδιαιτερότητα του επαγγελματικού αντικειμένου, στις σχέσεις τους με τους νοσηλευόμενους ασθενείς, και στην αναγνώριση του έργου που προσφέρουν. Συμπεράσματα: Η βελτίωση της εκπαίδευσης των νοσηλευτών, η αύξηση της στελέχωσης, η ομοιογένεια του νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του οργανωτικού πλαισίου των ψυχιατρικών κλινικών, θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά την ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και τους δείκτες λειτουργικότητας και απόδοσης των ψυχιατρικών κλινικών. Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση από την εργασία, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχιατρικές υπηρεσίες, ψυχιατρική νοσηλευτική. el_GR
dc.format.extent 90 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Νοσηλευτικό προσωπικό el_GR
dc.subject Ψυχιατρικές υπηρεσίες el_GR
dc.subject Ψυχιατρική Νοσηλευτική el_GR
dc.subject Ικανοποίηση εργαζομένων el_GR
dc.subject Job satisfaction el_GR
dc.subject Psychiatric nursing el_GR
dc.subject Factors el_GR
dc.title Προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθμού ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται στις ψυχιατρικές κλινικές των δημοσίων νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου Αττικής el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.contributor.committeemember Οικονόμου, Χαράλαμπος
dc.description.translatedabstract The assessment of nurses’ job satisfaction is one of the most critical issues for the international scientific community, due to findings linking satisfaction with nurses’ physical and psychological well being and also with quality of care, retention, absenteeism and turnover of nurses. However, nurses’ job satisfaction has not be measured rigorously in most Hellenic public hospitals. Aims: First aim is to assess job satisfaction level among nurses employed at the psychiatric clinics of the Athens’ basin, and point out the most critical factors witch influence the job satisfaction. Second, according to the findings, make proposals to improve nurses’ satisfaction. Material – Methods: Following the literature review a multiple choice questionnaire was distributed to the target group. The sample of survey was consisted of 358 nurses, employees of 29 psychiatric clinics in 13 public hospitals. A response rate of 230 (64,25%) was obtained. Results: A total of 50,8% of the employees were dissatisfied from their job. The most important reasons were: a) Bad conditions of work environment, b) the quality of their relations with the patients and c) the low amount of their salary. In the opposite a total of 48,2% were satisfied and the reasons were: a) the particularity of nursing professional object b) their relations with the patients and c) the recognition of nursing profession. Conclusions: The educational growth and the homogenous of the nursing staff, the increase of staff, in combination with the improvement of work conditions and organizational commitment in psychiatric wards, will improve nurses’ job satisfaction and also the indicators of effectiveness and outputs of psychiatric clinics. Keywords: job satisfaction, psychiatric nursing, factors. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου