Η ανίχνευση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε τελειόφοιτους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης: μια επιδημιολογική προσέγγιση

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ζηλίδης, Χρήστος, Δρ,
dc.contributor.author Σωκράτους, Σωκράτης
dc.contributor.other Socratous, Socrates
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-06-28
dc.date.accessioned 2011-06-28T10:34:54Z
dc.date.available 2011-06-28T10:34:54Z
dc.date.copyright 2009-10
dc.date.issued 2011-06-28
dc.identifier.other ΔΜΥ/2009/00003 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/76
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 89-110)και ευρετήριο. Περιέχει Παραρτήματα. el_GR
dc.description.abstract Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η μελέτη της παιδικής κατάθλιψης. Συγκεκριμένα η ερευνητική αυτή εργασία ανιχνεύει την παρουσία κατα- θλιπτικών συμπτωμάτων σε τελειόφοιτα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ειδικότερα η μελέτη αποσκοπούσε να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτή- ματα: 1) Σε ποιο ποσοστό τελειοφοίτων παιδιών παρουσιάζονται καταθλιπτικά συ- μπτώματα κλινικής βαρύτητας. 2) Σε ποιο βαθμό υπάρχουν διαφορές στη συχνότητα της κατάθλιψης σχετιζόμενες με το φύλο και την εθνικότητα. 3) Εάν η Ελληνική έκ- δοση του ερωτηματολογίου καταγραφής της παιδικής κατάθλιψης C.D.I (Children’s Depression Inventory) αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την ανίχνευση καταθλιπτικών εκδηλώσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κύπρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 439 τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από 15 δημόσια δημοτικά σχολεία της επαρχίας Λεμεσού. Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνάς μας, προέκυψαν από τη συμπλήρωση από τους μαθητές της Κλίμακας Καταγραφής της Παιδικής Κατάθλιψης C.D.I, που είναι ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης καταθλιπτικών συμπτωμάτων για παιδιά και εφήβους. Η στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου C.D.I επαλήθευσε την ισχυρή αξιοπι- στία και εγκυρότητά του, αφού τα αποτελέσματα συνηγορούν με τα ευρήματα πλη- θώρας ερευνών (Cronbach alpha=0,845 και Cronbach alpha=0,875 στις επαναληπτι- κές μετρήσεις, Μέση τιμή Μ.Τ=9,77 και τυπική απόκλιση Τ.Α=6,81). Μέσα από την έρευνα, έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό 10,2% του δείγματος μας παρου- σίαζε καταθλιπτική συμπτωματολογία κλινικής βαρύτητας. Ανάλογο ποσοστό 9,7 % βρέθηκε στις επαναληπτικές μετρήσεις που έγιναν σε 154 παιδιά. Η επίδραση του φύλου και της εθνικότητας στην καταθλιπτική συμπτωματολογία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων, οι οποίες εί- ναι στατιστικά σημαντικές. Διαπιστώνεται ότι τα κορίτσια στις υποκατηγορίες «αρ- νητική συναισθηματική διάθεση», «αρνητική αυτοεκτίμηση» και «ανηδονία», πα- ρουσιάζουν πιο ψηλά ποσοστά συγκρινόμενα με τα αγόρια. Αντίθετα από την ανάλυση των υποκλιμάκων στην καταθλιπτική ομάδα τα αγόρια παρουσιάζουν σημαντική στατιστική διαφορά σε σχέση με τα κορίτσια στους μέσους όρους, στις υποκλίμακες «διαπροσωπικά προβλήματα» και «αναποτελεσματικότητα». el_GR
dc.format.extent 135 σ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.title Η ανίχνευση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε τελειόφοιτους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης: μια επιδημιολογική προσέγγιση el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.contributor.committeemember Ζηλίδης, Χρήστος, Δρ.
dc.description.translatedabstract The present research study examined childhood depression. The main objective of this study is to determine the level of depression among a sample of schoolchildren population in Cyprus. Specifically, this study attempted: 1) To identify the level of depression in a general population sample of graduated elementary school-age children. 2) To determine the relation between gender, nationality and depression effects. 3) To examine the psychometric properties of Children’s Depression Inventory (C.D.I) questionnaire in Cyprus. The sample consisted of 439 children, from fifteen elementary puplic schools in Limassol city, during the school period 2008/9. The statistical analysis of C.D.I questionnaire confirmed its validity and reliability as the results were positive comparable with several international studies (Cronbach’s alpha=0,845 and Cronbach’s alpha= 0,875 in test-retest, Μean Μ=9,77 and standard deviation SD=6,81).These results suggest that the general psychometric properties of our Creek translation version of the C.D.I appear to be adequate according to a Cronbach’s coefficient alpha estimate of internal reliability and spearman colleration coefficient split-half reliability. Further analysis of the data shows that, 10,25% of the sample demonstrated signs of depression. In addition, 9,75% of 154 children that were retested at a later date also had confirmed depressive symptomatology. There was no statistical significance in variables relating to gender and nationality. However, the sub-scales analysis, found that there were positive correlations in “negative mood”, “negative self-esteem” and “anhedonia”. Analysis demonstrated that, the girls presented higher scores than the boys which were statistically significant. On the contrary, from sub-scales analysis of depressed children, the depressed boys in sub-scales “interpersonal problems” and “ineffectiveness” presented higher scores than the depressed girls, which were statistically significant. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου