Διαμόρφωση του μικροκλίματος των αστικών υπαίθριων χώρων και συνθήκες θερμικής άνεσης. Μελέτη περίπτωσης: Πάρκο χωράφας Δήμου Περιστερίου

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ευθυμιάδου, Σίσσυ
dc.contributor.author Μαρκεσίνη, Διονυσία
dc.contributor.other Markesini, Dionysia
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2017-09-13
dc.date.accessioned 2017-09-13T09:47:43Z
dc.date.available 2017-09-13T09:47:43Z
dc.date.copyright 2017-06
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.other ΔΠΠ/2017/00136 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/3124
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Οι ελεύθεροι ανοικτοί χώροι των αστικών περιοχών δεν αποτελούν μόνο πόλους έλξης για τους κατοίκους της πόλης, αλλά θεωρούνται αποδεδειγμένα και ρυθμιστές των κλιματικών συνθηκών μιας περιοχής, παρέχοντας κατά κανόνα καλλίτερες θερμικές, οπτικές και ακουστικές συνθήκες, οι οποίες και μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών. Η διερεύνηση και η κατανόηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε αστικούς υπαίθριους χώρους, μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων χώρων και κατ’ επέκταση να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πόλεων. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να καθορίσει τις μικροκλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη θερμική άνεση σε αστικούς υπαίθριους χώρους στο Μεσογειακό περιβάλλον και στη συνέχεια να αναδείξει τη επίδραση του σχεδιασμού στο μικρόκλιμα των υπαίθριων αστικών χώρων, τη δυνατότητα αξιολόγησης αυτής της επίδρασης και τη σημασία της αξιοποίησής της στη διαμόρφωση των θερμικών συνθηκών στο αστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό απαιτείται λεπτομερής κατανόηση της βιοκλιματικής λειτουργίας και των παραγόντων που συμβάλουν σε αυτή. Ως μελέτη περίπτωσης ορίζεται το Πάρκο Χωράφας στο Δήμο Περιστερίου. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, αποσκοπεί στην καταπολέμηση των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση, μέσω μιας προσεκτικής μελέτης των τοπικών χαρακτηριστικών, ώστε να βελτιώνεται το μικροκλίμα . H Μεθοδολογία αποσκοπεί στην συνολική εκτίμηση των βιοκλιματικών συνθηκών σε υπαίθριους χώρους ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης τους και εστιάζει στην επίδραση που έχει η διαμόρφωση του χώρου στη θερμική άνεση του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αν και οι μικροκλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου προσεγγίζουν καλύτερα το αποδεκτό θερμικό περιβάλλον για τους ανθρώπους, εν τούτοις, διαπιστώνεται καλύτερη θερμική προσαρμογή στα θερμότερα περιβάλλοντα. el_GR
dc.format.extent ix, 149 σ. 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess el_GR
dc.subject Βιοκλιματικός σχεδιασμός el_GR
dc.subject Bioclimatic design el_GR
dc.subject Βιοκλιματικοί δείκτες el_GR
dc.subject Bioclimatic indicators el_GR
dc.title Διαμόρφωση του μικροκλίματος των αστικών υπαίθριων χώρων και συνθήκες θερμικής άνεσης. Μελέτη περίπτωσης: Πάρκο χωράφας Δήμου Περιστερίου el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The open spaces of urban areas are not only attractions for city residents, but they are also considered as regulators of the climatic conditions of a region, generally providing better thermal, visual and acoustical conditions, which can be optimized by applying appropriate strategies. Exploring and understanding the conditions of thermal comfort in urban open spaces can improve the sustainability of public spaces and, by extension, contribute to cities’ development. The current dissertation aims to determine the microclimatic conditions that favor thermal comfort in urban open spaces within the Mediterranean environment and then to highlight the design impact of the microclimate in outdoor urban areas, the opportunity to evaluate this impact and the importance of its use in formulating the thermal conditions in the urban environment. This requires a thorough understanding of bioclimatic function and the factors which contribute to it. This case study is dealing with the xorafas Park in the Municipality of Peristeri. Environmental planning at the local level aims at combating energy-related and pollution-related problems through a careful study of local features in order to improve the microclimate. The methodology aims at the overall bioclimatic conditions assessment in open spaces as a result of their configuration and focuses on the effect of the spatial configuration on the human being thermal comfort. The results showed that although the microclimatic conditions which formed during the cold season are better accepted for the humans’ thermal environment, however, a better thermal adjustment is found in the warmest environments. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου