Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου. Μελέτη περίπτωσης κτιρίου ξυλοτεχνίας του Δήμου Περιστερίου

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ευθυμιάδου, Σίσσυ
dc.contributor.author Μυτακίδη, Κρυσταλένια
dc.contributor.other Mytakidi, Krystalenia
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2017-09-13
dc.date.accessioned 2017-09-13T09:47:10Z
dc.date.available 2017-09-13T09:47:10Z
dc.date.copyright 2017-05
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.other ΔΠΠ/2017/00137 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/3123
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, αποτελεί σημαντικό άξονα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει στόχο, μέσω ενός πραγματικού case study, να καταδείξει το όφελος που θα έχει η ελληνική πολιτεία αν προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμηση ενεργείας για το σύνολο του δημόσιου κτιριακού δυναμικού της. Ως μελέτη περίπτωσης λαμβάνεται το κτίριο της Ξυλοτεχνίας του Δήμου Περιστερίου, το οποίο στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται εκτενής αναφορά στις συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στα περιβαλλοντικά συστήματα αξιολόγησης καθώς και στις τεχνικές εξοικονόμησης. Αναφέρεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου, βρέθηκε ότι το κέλυφος του παρουσιάζει μεγάλες θερμικές απώλειες και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενεργείας, το κτίριο κρίνεται ενεργοβόρο. Υποδεικνύονται οι βέλτιστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων με LED), οι οποίες οργανώνονται σε τρία ανεξάρτητα σενάρια. Υπολογίζονται εκ νέου οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου μετά την υλοποίηση του κάθε σεναρίου και πραγματοποιείται η ανάλυση κόστους οφέλους τους. Με αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατό η επιλογή του κατάλληλου σεναρίου, που είναι το 3ο , το οποίο συνδυάζει όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, είναι βιώσιμο και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Τα οφέλη ενός έργου εξοικονόμηση ενεργείας σε ένα δημόσιο κτίριο μπορούν να περιγραφούν ως εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός του κτιρίου, προστασία του περιβάλλοντος, τόνωση της οικονομίας και ευαισθητοποίηση των πολιτών. el_GR
dc.format.extent xviii, 196 σ. 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess el_GR
dc.subject Βιοκλιματικός σχεδιασμός el_GR
dc.subject Bioclimatic design el_GR
dc.title Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου. Μελέτη περίπτωσης κτιρίου ξυλοτεχνίας του Δήμου Περιστερίου el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract Reducing building’s energy consumption is an important aspect of the European Union's energy policy, aiming on energy security, and the release of carbon emissions economy. This post-graduate thesis aims, through a real case study, to demonstrate the benefits that will be received if the Greek states proceed to the implementation of energy-saving actions for the entirety of its public buildings. This case study deals with the building of the Xylotexnia at the Municipality of Peristeri, in which municipal services are occupied. For this purpose, extensive reference is made to the comfort conditions inside the buildings, to the basic principles of bioclimatic design, to environmental assessment systems and to energy saving techniques. The current legislative framework is detailed as well as the current situation both at European and national level. After the energy audit of the building, it was found that its shell had a large heat loss and according to the results of the calculations for the reduced primary energy consumption, the building was considered energy-intensive. The best energy upgrade interventions (adding insulation to the shell, replacement of external frames and LED luminaires), which are organized in three independent scenarios, are indicated. The energy consumption of the building is reevaluated after each scenario is implemented and the cost benefit analysis is carried out. In this way, it was possible to choose the appropriate scenario, which is the 3rd one and combines the overall proposed interventions; it is viable and meets the minimum requirements of the Energy Performance of Buildings Regulation. The benefits of an energy-saving project in a public building can be described as saving energy and money, improving living conditions within the building, protecting the environment, stimulating the economy and raising awareness among citizens. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου