Αξιολόγηση της επίδρασης της ποιότητας του ενδιαιτήματος και της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα της πτηνοπανίδας στην Κύπρο

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βογιατζάκης, Ιωάννης
dc.contributor.author Πίτζιη, Άννα
dc.contributor.other Pitzi, Anna
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2017-09-13
dc.date.accessioned 2017-09-13T09:46:38Z
dc.date.available 2017-09-13T09:46:38Z
dc.date.copyright 2017-05
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.other ΔΠΠ/2017/00133 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/3120
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης της ποικιλότητας των ειδών πτηνοπανίδας με την ποιότητα του ενδιαιτήματος και τη δομή του τοπίου στην Κύπρο. Με βάση τα δεδομένα του προγράμματος Άτλας για καταμέτρηση των φωλεάζωντων πουλιών στην Κύπρο, προσδιορίστηκε η ποικιλότητα των ειδών πτηνοπανίδας σε κάθε 10 Km x10 Km τετράγωνο και επεξεργάστηκε με τον μετασχηματισμό Hellinger. Η ποιότητα των ενδιαιτημάτων υπολογίστηκε με τη βοήθεια ομάδας ειδικών επί του θέματος, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν κάθε χρήση γης ως προς την ικανότητά της να συντηρεί αριθμό ειδών. Η βαθμολογία των εμπειρογνωμόνων για την κάθε κατηγορία χρήσης γης, πολλαπλασιασμένη με το ποσοστό της έκτασης που κατέχει στην κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια, δίνει τον Δείκτη Ποιότητας Ενδιαιτήματος. Η δομή του τοπίου περιγράφηκε τόσο από μετρικές σύνθεσης όσο και από μετρικές διάρθρωσης, ενώ μία τρίτη κατηγορία μετρικών υπολογίστηκε από τις συντεταγμένες των κεντροειδών των τετραγώνων, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χωρικής αυτοσυσχέτισης, σύνηθες σε οικολογικά δεδομένα και να διαφανεί η ύπαρξη χωρικών προτύπων που διέπουν τόσο τη μεταβλητή απόκρισης όσο και τις επεξηγηματικές μεταβλητές. Για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας κάθε ομάδας μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πλεονασμού (RDA), ακολουθούμενη από ανάλυση διαμερισμού της διακύμανσης, για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τριών ομάδων ανεξάρτητων μεταβλητών. Στη συνέχεια διενεργήθηκε η ανάλυση της ιεραρχικής ταξινόμησης για να διαπιστωθεί η κοινή και ανεξάρτητη επίδραση κάθε μεταβλητής στην ποικιλότητα των ειδών πτηνοπανίδας. Τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διατριβής καταδεικνύουν τη σημαντικότητα που διαδραματίζει η ποιότητα των ενδιαιτημάτων για την ποικιλότητα των ειδών πτηνοπανίδας ενώ παράλληλα υπογραμμίζει και την επίδραση της σύνθεσης του τοπίου έναντι των δεικτών διάρθρωσης και ποσοτικοποιούνται τα χωρικά πρότυπα που διέπουν τόσο την κατανομή των ειδών όσο και των επεξηγηματικών μεταβλητών. Συμπέρασμα της διατριβής, το οποίο προσφέρει στη διαχείριση των οικοσυστημάτων, αποτελεί η απόδειξη ότι η ύπαρξη ευνοϊκών ενδιαιτημάτων σε επαρκή ποσότητα σε ένα τοπίο είναι σημαντικά στοιχεία για διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η διάρθρωση έρχεται να βοηθήσει στη απάβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων. el_GR
dc.format.extent v, 103 σ. 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess el_GR
dc.subject Οικολογία τοπίου el_GR
dc.subject Διαμερισμός της διακύμανσης el_GR
dc.subject Variation partitioning el_GR
dc.subject Ανάλυση πλεονασμού el_GR
dc.subject Redundancy analysis el_GR
dc.title Αξιολόγηση της επίδρασης της ποιότητας του ενδιαιτήματος και της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα της πτηνοπανίδας στην Κύπρο el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The purpose of this postgraduate dissertation is to investigate the relationship between the diversity of bird species and the quality of the habitat and landscape structure in Cyprus. Based on the Atlas data for counting nesting birds in Cyprus, the diversity of bird species was determined at each 10 Km x 10 Km square and was processed by the Hellinger transformation. Habitat quality was calculated with the help of a team of experts on the subject, who were asked to evaluate each land use in terms of its ability to maintain a number of species. The expert rating for each land use category, multiplied by the percentage of area it occupies on each sampling surface, gives the habitat Quality Index. Landscape structure was described by both composition and configuration metrics, while a third group of metrics was calculated from the coordinates of the centroids of each square in order to address the problem of spatial autocorrelation, which is usual in ecological data, and to reveal the existence of the spatial patterns which govern both the response and the explanatory variables. In order to determine the significance of each group of variables, redundancy analysis (RDA) was employed, followed by variance partitioning, to further investigate the relationship between the three groups of independent variables. Hierarchical partitioning analysis was then carried out to ascertain the joint and independent effect of each variable on bird assemblages’ variation. The results of this postgraduate dissertation demonstrate the importance of habitat quality for bird species diversity while highlighting the impact of landscape composition against landscape configuration metrics and spatial patterns governing both species distribution and the explanatory variables are quantified. Conclusions of this dissertation regarding ecosystem management is evidence that the existence of favorable habitat in sufficient quantity in a landscape is important for preserving biodiversity and, in cases this is not feasible, the structure of landscape elements can help mitigate the adverse effects. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου